Suomessa yleisesti verovelvollisen esiintyvän taiteilijan tuloverotus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073407
Title: Suomessa yleisesti verovelvollisen esiintyvän taiteilijan tuloverotus
Author: Heikkonen, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073407
http://hdl.handle.net/10138/156838
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Suomessa asuvat esiintyvät taiteilijat ovat viime vuosina useasti esittäneet kritiikkiä Suomen verotuskäytäntöä ja verolainsäädän-töä kohtaan. Kritiikki on kohdistunut tulon jaksottamista, luonnollisten vähennysten tekemistä sekä erityisesti tekijänoikeuskorvaus-ten verotusta koskevaan käytäntöön ja lainsäädäntöön. Tulon jaksottamisessa ongelmaksi muodostuu taiteilijoille ominainen äkilli-nen tulojen kasvu ja taiteeseen käytetty suuri määrä aikaa. On epätodennäköistä, että esiintyvä taiteilija voisi jaksottaa yhdestä esiintymisestä ansaitsemansa huomattavat tulot esimerkiksi vuosille, jolloin hän on esiintymistään harjoitellut. Niin kutsutun hittite-oksen ansiosta taiteilijan tekijänoikeustulot voivat kasvaa huomattavasti hyvin lyhyessäkin ajassa, kun lukuisat ihmiset ostavat teoksesta tehdyn kopion. Tätä teosmyynnistä saatua tekijänoikeustuloa voidaan jaksottaa, mutta osin epäselvin perustein. Taiteilijoilla on ongelmia erottaa luonnolliset vähennykset sekä elantomenot toisistaan tai ainakin perustella veroviranomaiselle, miksi jokin menoerä tulisi saada vähentää taiteilijan verotuksessa. Myös taiteilijoille myönnetyt apurahat saattavat vaikuttaa heidän oikeuteensa tehdä luonnollisia vähennyksiä. Merkitystä annetaan sille, onko apuraha myönnetty elantokustannusten vai taiteellisen työn kustannusten rahoittamiseksi. Tekijänoikeuksista saatujen korvausten verotuksen osalta taiteilijat ovat tyytymättömiä siihen, että tekijänoikeuskorvauksia ei voi tulouttaa taiteilijan omistamalle yritykselle. Vaikka lainsäädännön voidaankin katsoa mahdollistavan tekijänoikeuskorvausten tulout-tamisen myös yritykselle, on omaksuttu verotuskäytäntö hyvin epäselvä ja jopa ristiriitainen. Tekijänoikeusjärjestöt sekoittavat tekijänoikeustulojen verotusta entisestään, sillä osa järjestöistä hyväksyy asiakkaikseen pelkästään luonnollisia henkilöitä. Esiintyviä taiteilijoita koskevat verotukselliset ongelmat alkavat jo sovellettavan verolain valinnasta. Useat taiteilijat työskentelevät vailla työnantajaa tai omaa yritystä niin kutsuttuina freelancer-taiteilijoina. Freelancer-taiteilijalla tarkoitetaankin itsensä työllistäviä henkilöitä. Elinkeinoverolakia sovelletaan liike- ja ammattitoimintaan, tuloverolain kattaessa muut taiteellisen toiminnan muodot. Vaikka monen freelancer-taiteilijan toimintaa voidaan luonnehtia hyvin ammattimaiseksi toiminnaksi, sovelletaan tuloverolakia freelancer-taiteilijoiden verotukseen huomattavasti yleisemmin kuin elinkeinoverolakia. Esiintyvän taiteilijan tulot koostuvat esiintymispalkkioista, tekijänoikeuskorvauksista sekä myönnetyistä apurahoista. Varsinkin menestyneillä taiteilijoilla on ymmärrettävästi tarve harjoittaa toimintaansa yritysmuodossa ja tulouttaa sekä esiintymispalkkionsa että tekijänoikeustulonsa oman yrityksensä kautta. Onkin nähtävissä, että juuri yritystoiminnan verotuksen kehittämisestä löytyy ratkaisu melkein kaikkiin esiintyvien taiteilijoiden verotusta koskeviin ongelmiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record