Tasa-arvo oikeusteoriana : oikeudellisesta käsitteestä oikeudelliseen käytäntöön

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101392
Julkaisun nimi: Tasa-arvo oikeusteoriana : oikeudellisesta käsitteestä oikeudelliseen käytäntöön
Tekijä: Leskinen, Minni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101392
http://hdl.handle.net/10138/156889
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Gender and law
Oikeuden ja sukupuolen tutkimus
Genus och rätt
Tiivistelmä: Tässä työssä käsittelen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oikeudellisina käsitteinä sekä niiden suhdetta suomalaisen oikeusteorian keskeisiin keskusteluihin. Tavoitteena on luoda kuva siitä, miten tasa-arvo ymmärretään lainopillista määrittelyä laajemmin. Työn lähtökohta on naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa, mutta käsittely ei rajoitu siihen. Tasa-arvo hahmotetaan niin laajasti kuin mahdollista, koska oikeusteoriassa tai -filosofiassa tasa-arvo ei välttämättä ole eksplisiittisesti määrittelyn kohteena. Esiin nousevat sellaiset diskurssit kuin oikeuden, politiikan ja moraalin keskinäissuhteet, oikeus ja kohtuus, hyvinvointivaltiollinen oikeudenmukaisuus sekä ihmis- ja perusoikeudet. Toinen keskeinen teema on oikeuden oikeudenmukaisuus: oikeuden moderni tehtävä vastata kysymykseen omasta hyvyydestään. Vertailen käsityksiä oikeuden modernista ja postmodernista, jolloin korostuu kysymys etiikan mahdollisuudesta ja tulkitsijan vastuusta. Samassa yhteydessä pohdin oikeuden kritiikkiä ja sen mahdollisuutta ylipäätään: kuka saa kritisoida oikeutta? Onko kritiikin mahdollisuus tasa-arvoista? Vertailen naisoikeuden (nyk. oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen) teoreettisia sitoumuksia oikeusteorian sitoumuksiin, mitä motivoi tietoisuus siitä, että oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen oppiainetta ei kohta enää Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ole. Lopuksi käsittelen oikeuden suhdetta valtaan, universaalin suhdetta singulaariin. Oikeuden vallasta, laintulkitsijan etiikasta ja oikeudellisesta käytännöstä on syntynyt teorioita, jotka eivät sitoudu perustaan, totuuteen tai ratioon. Uutta oikeusteoreetikoiden sukupolvea edustavat tässä työssä Susanna Lindroos-Hovinheimo ja Samuli Hurri. Vertaan Hurrin väitöskirjaa saksalaisen materialistisen teorian edustajan Sonja Buckelin väitöskirjaan, joissa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Vaikka oikeus itsessään ei saavuttaisi tavoitettaan olla oikeudenmukainen, oikeus tarjoaa siihen vetoajalle subjektin aseman estäen suoran vallankäytön ja mahdollistaen väliintulon. Tästä tulee myös työni nimi: tasa-arvo ei ilmene vain oikeusteoriassa, vaan sen voi nähdä myös oikeusteoriana.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot