Päivähoidossa olevan lapsen oikeudellinen asema

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062825
Title: Päivähoidossa olevan lapsen oikeudellinen asema
Author: Laine, Sohvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062825
http://hdl.handle.net/10138/156935
Thesis level: master's thesis
Discipline: Gender and law
Oikeuden ja sukupuolen tutkimus
Genus och rätt
Abstract: Tutkielmani tarkoitus on tuoda julkista päivähoitoa koskevaan keskusteluun lapsioikeudellinen: lapsen omista oikeuksista ja erityisasemasta lähtevä näkökulma. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on syntynyt aikuisen oikeuksien ja tarpeiden lähtökohdista, jolloin myös päivähoitoa koskeva oikeudellinen diskurssi on hyvin pitkälle rajoittunut subjektiivisen päivähoidon saatavuuskysymyksiin. Päivähoidon tosiasiallisena asiakkaana olevan lapsen oikeuksien tarkastelu onkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Lapsen oikeuksien näkökulmaa tulisi kuitenkin vahvistaa lupaillun uuden varhaiskasvatusta koskevan lain säätämisen myötä. Tutkielmani kantava teema on oikeudellisen ja kasvatuksellisen vallan rajojen tarkastelu. Kysymys on erityisesti siitä, kuinka lapsen oikeuksien tulisi rajoittaa kasvattajan vallankäyttöä päivähoitolaitoksissa, ja missä määrin lapsen ja aikuisen välistä hoiva ja kasvatussuhdetta on järkevä oikeudellisesti säännellä. Julkinen päivähoito on lapsen kotikasvatusta ja hoitoa tukeva lapsiperheiden palvelu jota koskee oikeudellisesti vahva lapsen huolenpidon ja hyvinvoinnin turvaamisen velvoite. Toisaalta lapsen päivähoito rinnastetaan ns. tavanomaisen kasvatusvallan käyttönä lapsen kotihoitoon. Sekä lapsen päivä- että kotihoitoa ohjaavat oikeussäännöt ovat tavoitteellisesti ihanteellisia, mutta luonteeltaan konkreettisuuden sijaan hyvin avoimia ja väljiä. Ainoa yksiselitteisesti ymmärrettävä oikeussääntö on lapsen ruumiillisen kurituksen kieltävä ehdoton sääntö. Lapsen huonon hoidon ja kasvatuksen rajat määrittelee viime kädessä rikostuomioistuin lapseen kohdistuneen teon rikosoikeudellisessa arvioinnissa. Hyvien ja sallittujen kasvatus- ja hoitokeinojen ja toisaalta rikosoikeudellisesti sanktioitujen tekojen väliin jää kuitenkin ikään kuin katvealue. Lapsen hoito- ja kasvatusmetodien sallittavuuden ja ns. tavanomaisen kasvatusvallan rajojen arviointia helpottaa asian tarkastelu lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tarkastelussa on otettava huomioon lapsen erityisen haavoittuvainen ja aikuisten huolenpidosta riippuvainen asema, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiselle sekä niiden rajoittamiselle.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record