Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/156981

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus
Other contributor: Seppänen-Järvelä, R
Aalto, A-M
Juvonen-Posti, P
Laaksonen, M
Tuusa, M
Publisher: Helsinki
Date: 2015
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 139
ISBN: 978-951-669-985-4 (nid.)
978-951-669-986-1 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/156981
Abstract: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeeseen (TK2-hanke) kohdistuneen arviointitutkimuksen tehtävä oli arvioida kuntoutusmallin toteutumista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista. Tutkimus oli monimenetelmällinen: tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja tutkimuksen tulokset perustuivat useasta näkökulmasta kerättyihin aineistoihin, joilla hankittiin tietoa valituista arviointikohteista. Määrällisiä ja laadullisia aineistoja kerättiin kuntoutujilta (N = 233), heidän esimiehiltään, työpaikkojen henkilöstöltä, työterveyshuollon edustajilta, työpaikkojen henkilöstöasiantuntijoilta (HR) sekä kuntoutuksen palveluntuottajan edustajilta. Aineisto koostui kyselyistä, yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä työpajakeskusteluista. TK2-kuntoutus kohdentui tarpeenmukaisesti, sillä siihen valikoitui työntekijöitä, joilla oli muuta henkilöstöä enemmän sekä työhön liittyviä muutoksia ja kuormitustekijöitä että terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Kuntoutujat olivat aktiivisia toimijoita: he olivat kuntoutukseen motivoituneita ja kokivat pystyvänsä vaikuttamaan työhönsä. Enemmistö kuntoutujista piti kuntoutuksen ajoitusta oikea-aikaisena. Kuntoutuksen kytkemisessä työhön onnistuttiin. Kuntoutujilla, jotka kokivat tuen tarpeita työolosuhteisiin ja omaan työuraan liittyen, ilmeni työhön liittyviä myönteisiä vaikutuksia erityisesti niissä tekijöissä, joissa heidän tilanteensa oli huonompi verrattuna muuhun henkilöstöön. Esimiehen aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutukseen oli tärkeä kuntoutumista edistävä tekijä. Kuntoutuksen myönteiset vaikutukset tulivat esille kuntoutujien arvioissa omasta työkyvystään. Kuntoutusmallin joustavuus, yksilöllinen räätälöinti ja tiivis työpaikka- ja työterveysyhteistyö oli sekä vahvuus että haaste käytännön toteutuksen kannalta.
Description: 175 s.
Subject: kuntoutus
työhönkuntoutus
arviointitutkimus
kehittäminen
työnantajat
työterveyshuolto
työkyky
työkyvyttömyys
kuntoutuksen palveluntuottajat
työikäiset
Order price: 25,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia139.pdf 1.361Mb PDF View/Open
Liite 1 Kuntoutujan kysely.pdf 100.9Kb PDF View/Open
Liite 2 Henkilöstökysely.pdf 80.72Kb PDF View/Open
Liite 3 Esimiehen kysely.pdf 103.9Kb PDF View/Open
Liite 4 Työpaik ... töasiantuntijan kysely.pdf 107.5Kb PDF View/Open
Liite 5 Työpaik ... tijan haastattelurunko.pdf 60.35Kb PDF View/Open
Liite 6 Työterveyshuollon kysely.pdf 180.3Kb PDF View/Open
Liite 7 Työterveyshuollon haastattelurunko.pdf 34.30Kb PDF View/Open
Liite 8 Kuntotuksen palveluntuottajan kysely.pdf 243.0Kb PDF View/Open
Liite 9 Kuntout ... öpajakeskustelun runko.pdf 25.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record