Kolmas sektori mielenterveystyön hallinnassa : Yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1030-5
Title: Kolmas sektori mielenterveystyön hallinnassa : Yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa
Author: Nykäsenoja, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-04
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1030-5
http://hdl.handle.net/10138/157182
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Mental health work has emerged as an important social issue over the past few decades. The reduction of institutional care, the development of outpatient treatment, the growth of diagnoses of depression, the introduction of new psychopharmaca and the increase in the number of organisations active in the field have been and remain key factors in mental health work, mental health and the treatment of related disorders. This study examines the involvement in mental health work of three social sectors – the public sector, the private sector and the NGObased third sector. Mental disorders pose challenges for public health and the economy, so it is important to understand their causes and effects as well as governance. Mental health work is an extensive and multifaceted field with a tradition of interdisciplinary research. No field of science has sole “ownership” of mental health as a research area; rather, issues related to mental health are regularly explored in fields as diverse as medicine, social policy, psychology, political science and administrative studies. Gaining a comprehensive overview of the field is therefore practically impossible. The purpose of this study is to investigate the sector-specific and cross-sector governance of mental health work.   As a concept, governance is close to the idea of overall social interest. How can different parties be guided so that an “ideal” or at least a feasible solution can be achieved, for example, for mental health work? For this purpose, the operating conditions of different sectors must be recognised, and responsibilities must be clearly distributed and coordinated. A third sector of mental health work appeared when local NGOs were established as a result of the rundown of institutional care in the 1980s and 1990s. The work of such NGOs includes both professional and voluntary efforts and encompasses those who provide assistance and those who need it, the latter also being linked through peer support. Mental health associations as well as social and health organisations more generally have been largely overlooked as a research topic. The results of this study also offer perspectives on the practical development and governance of mental health work.Mielenterveystyö on noussut keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi viime vuosikymmenten aikana. Laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon kehittäminen, masennusdiagnoosien lisääntyminen, uudet psyyken lääkkeet ja järjestöjen määrän kasvu ovat olleet ja ovat edelleen mielenterveystyön, mielenterveyden ja sen häiriöiden hoidon olennaisia osatekijöitä. Tämän tutkimuksen kohteena on yhteiskunnan kolmen sektorin – julkisen, yksityisen ja järjestöpohjaisen, ns. kolmannen sektorin – toiminta mielenterveystyössä. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kansanterveydellisiä ja – taloudellisia haasteita, minkä vuoksi niiden syiden ja seurausten sekä hallinnan ymmärtäminen on tärkeää. Mielenterveystyö on laaja- ja moniulotteinen ilmiö. Siksi sen tutkimustraditio on luonteeltaan poikkitieteellinen. Mikään tieteenala ei yksin ”omista” mielenterveyttä tutkimusalueena, joka on luonteva kohde muun muassa lääketieteelle, sosiaalipolitiikalle, psykologialle sekä politiikan ja hallinnon tutkimukselle. Koko kentän hahmottaminen olisi siten lähes mahdoton tehtävä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mielenterveystyön sektorikohtaisen ja sektoreita yhdistävän hallinnan (governance) selvittäminen. Käsitteenä hallinta lähestyy yhteiskunnan kokonaisetua. Miten voitaisiin ohjata eri osapuolia niin, että saataisiin aikaan ”ideaalinen” tai ainakin toteuttamiskelpoinen linja vaikkapa mielenterveystyölle? Tätä varten tarvitaan sektoreiden toimintaedellytysten tunnistamista, selkeää vastuunjakoa ja koordinointia. Mielenterveystyöhön syntyi paikallinen järjestötoiminta eli kolmas sektori laitoshoidon alasajon myötä 1980- ja 1990 – luvuilla. Järjestötyö sisältää sekä ammatillisen että vapaaehtoistyön ja toisaalta auttajat ja autettavat, jotka vertaistuen myötä myös limittyvät toisiinsa. Tutkimuskohteena mielenterveysyhdistykset sekä yleensä sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat saaneet vain vähän huomiota. Tutkimuksen tuloksia soveltaen esitetään näkökulmia mielenterveystyön käytännön kehittämiseen ja hallintaan.
Subject: yleinen valtio-oppi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kolmasse.pdf 12.01Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record