Oppilasarviointi kotitalousopetuksessa : Jatkuvan arvioinnin toteutustapoja ja menetelmiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153734
Title: Oppilasarviointi kotitalousopetuksessa : Jatkuvan arvioinnin toteutustapoja ja menetelmiä
Author: Niemelä, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153734
http://hdl.handle.net/10138/157434
Thesis level: master's thesis
Abstract: The curriculum divides pupil assessment in primary teaching into assessment during the course of studies and final assessments. This research focuses on the former, which aims to guide and encourage pupils along with improving their self-esteem and metacognitive skills. The study is aiming to present the various assessing methods the teacher use in the field of home economics. It was assumed that researching teachers' implementation of formative assessment brings up teachers' views of learning theory as well as helps them to improve their pedagogic evaluative thinking. The research questions focus on the assessment practices, the connection between assessment and learning theories, and the connection between assessment and students' learning outcome. The research was carried out as a qualitative research. The empirical data were collected from interviews with seven home economics teachers, who had been working from 4,5 to 28 years. Each interviewed teacher was working in different cities. The interview data were analysed using qualitative content analysis clarified with mind-maps. The results show that teachers who actively reflect their work also develop their assessment methods diversely and examine pupil equality in assessing. Implementing formative assessment varies widely; the content and quality depends on teacher's work ethic and view of learning theory. Equality between pupils requires the assessing fundamentals to be well known for both teacher and pupil; it increases pupil's autonomy and points where teachers and pupils should put their efforts in. Assessing the personality blends easily to assessing the knowledge. Establishing the new curriculum demands teachers to examine their methods of pupil assessing. The results of the study help teachers to find the crucial points in developing formative assessment to support the socio-cultural learning theory; assessment as learning.Perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilasarviointi jaotellaan opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään opintojen aikaiseen jatkuvaan arviointiin, jonka tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta, lisätä hänen itsetuntemustaan ja kehittää metakognitiivisia taitoja. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata kotitalousopetuksessa käytettäviä jatkuvan arvioinnin toteuttamistapoja ja menetelmiä. Tutkimuksen lähtökohtana oletettiin jatkuvan arvioinnin tutkimisen paljastavan opettajan arviointityön taustalla vaikuttavan käsityksen oppimisesta sekä jatkuvan arviointityön kehittävän opettajan pedagogista arviointiajattelua. Tutkimuskysymykset jäsentävät tutkimuksen kohdetta tarkemmin. Ne keskittyivät selvittämään arvioinnin käytäntöjä, arvioinnin yhteyttä käsitykseen oppimisesta sekä arvioinnin merkitystä oppilaan oppimiselle. Tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen tutkimusote. Tutkimusaineisto koostui seitsemän (7) kotitalousopettajan teemahaastatteluista. Opettajat olivat työskennellet kotitalousopettajina 4,5–28 vuotta ja he toimivat opettajina kukin eri kunnassa. Haastatteluaineisto litteroitiin ja se analysoitiin sisällön analyysin menetelmällä hyödyntäen käsitekarttoja. Tutkimus osoitti, että aktiivisesti omaa työtään reflektoivat opettajat kehittävät arviointimenetelmiään monipuolisesti ja tarkastelevat oppilasarviointinsa oikeudenmukaisuutta. Jatkuvan oppilasarvioinnin toteutuksessa on opettajakohtaisesti suuria eroja sisällöllisesti ja laadullisesti, johtuen opettajien oppimiskäsityksistä ja tutkivan opettajan työotteesta tai sen puutteesta. Ollakseen oikeudenmukaista, arvioinnin perusteiden tulee olla avoimesti tiedostetut arvioinnin molemmille osapuolille, osallisuus lisää oppilaan autonomiaa sekä arvioinnin ohjaavuutta niin oppilaalle kuin opettajalle. Kotitalousopetuksen arvioinnissa oppilaan persoonan arviointi sekoittuu herkästi osaamisen arviointiin. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto pakottaa opettajat tarkastelemaan arviointimenetelmiään. Tutkimuksen tulokset auttavat opettajia suuntaamaan huomiota kriittisiin kohtiin kehitettäessä jatkuvaa arviointia sosiokulttuurista oppimiskäsitystä tukevaksi, oppilaan oppimista ohjaavaksi.
Subject: kotitalousopetus
jatkuva arviointi
ohjaava arviointi
arvioinnin etiikka
oppilasarviointi
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU Niemelä 2015.pdf 1.343Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record