Tunteiden ja oppimisen säätelyn merkitys opiskelussa : Opiskelijoiden akateemiset tunteet, oppimisen säätely ja psykologinen joustavuus humanistisessa tiedekunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153709
Title: Tunteiden ja oppimisen säätelyn merkitys opiskelussa : Opiskelijoiden akateemiset tunteet, oppimisen säätely ja psykologinen joustavuus humanistisessa tiedekunnassa
Author: Mukala, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153709
http://hdl.handle.net/10138/157436
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: In Finland, the vast majority of students complete their university degree later than the target times propose. This has been acknowledged to be problematic on a societal level. In previous studies, students' self-regulatory skills have risen as a main factor when the impeding and enhancing factors of studying have been explored. In addition to self-regulatory skills, students' academic emotions have been found to influence study performance. According to earlier studies, it is also relevant how students deal with their emotions. Psychologically flexible students are able to embrace their emotions and they are capable of living their lives according to their values. The aim of this study is to explore the self-regulatory skills, academic emotions and psychological flexibility of students in the Faculty of Humanities in University of Helsinki and the relationships between these concepts. In addition, a point of interest is how these factors are linked to study performance. The research data was collected by a survey. In addition the information of students' average scores and the amount of student credits were collected from the study register. 258 students responded to the questionnaire. Dimensions of self-regulation, academic emotions and psychological flexibility were explored by factor analysis and the links between these dimensions were examined by correlation analysis. In addition students were grouped based on their self-regulatory skills, psychological flexibility and experienced emotions by using two-step cluster analysis. The differences of the groups' study pace and means of grades were examined using one-way analysis of variance. Students felt that they are psychologically quite flexible, and they experienced more positive emotions than negative emotions. They also had rather good self-regulation skills. Psychological flexibility was associated with a feeling of hopefulness, and emotions were found to correlate with each other. However, there was no correlation between psychological flexibility and the regulation of learning. On the basis of cluster analysis, the students were classified into three groups: 1) hopeful, self-regulating and psychologically flexible students 2) students who have a contradictory attitude towards studying and have challenges in the regulation learning, and 3) students who experience feelings of anxiety and shame. There was no difference between the groups in the number of credits and the averages of grades. In the future, more information is needed about why some students experience a lot of negative emotions related to learning, and how important psychological flexibility is to the well-being of students and to study performance.Suomessa valtaosa opiskelijoista suorittaa yliopistotutkintonsa tavoiteaikoja hitaammin, mikä on nähty yhteiskunnallisella tasolla ongelmallisena. Aiemmissa tutkimuksissa opintojen edistävistä ja hidastavista tekijöistä on noussut erityisesti esille opiskelijoiden itsesäätelytaidot tai niiden puute. Itsesäätelytaitojen lisäksi myös opiskelijoiden kokemien akateemisten tunteiden on todettu vaikuttavan opinnoista suoriutumiseen. Tutkimusten perusteella on myös merkityksellistä, miten opiskelijat suhtautuvat kokemiinsa tunteisiin. Psykologisesti joustavat opiskelijat hyväksyvät aktiivisesti tunteensa ja ovat kykeneväisiä elämään arvojensa mukaista elämää tunteistaan huolimatta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden itsesäätelytaitoja, akateemisia tunteita ja psykologista joustavuutta, sekä näiden käsitteiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten nämä tekijät ovat yhteydessä opinnoista suoriutumiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin humanistisen tiedekunnan opiskelijoille lähetetyllä kyselylomakkeella. Lisäksi opintorekisteristä saatiin tiedot opiskelijoiden arvosanojen keskiarvoista sekä opintopisteiden määrästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 258 opiskelijaa. Itsesäätelyn, akateemisten tunteiden ja psykologisen joustavuuden ulottuvuuksia tutkittiin faktorianalyysilla ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaation avulla. Lisäksi opiskelijat ryhmiteltiin itsesäätelytaitojen, psykologisen joustavuuden ja kokemiensa tunteiden perusteella ryhmiin kaksivaiheisella klusterianalyysilla. Ryhmien välisiä eroja opinnoissa etenemisessä ja arvosanojen keskiarvossa tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Opiskelijat kokivat olevansa psykologisesti melko joustavia, he kokivat enemmän positiivisia tunteita kuin negatiivisia tunteita ja heillä oli myös melko hyvät itsesäätelytaidot. Psykologinen joustavuus oli yhteydessä toiveikkuuden tunteeseen ja tunteet korreloivat keskenään. Sen sijaan psykologisen joustavuuden ja oppimisen säätelyn välillä ei ollut yhteyttä. Klusterianalyysin perusteella opiskelijoista muodostui kolme ryhmää: 1) Toiveikkaat, itsesäätelevät ja psykologisesti joustavat opiskelijat 2) Ristiriitaisesti opiskeluun suhtautuvat opiskelijat, joilla on haasteita oppimisen säätelyssä sekä 3) Ahdistuksen ja häpeän tunteita kokevat opiskelijat. Ryhmien välillä ei ollut eroa opintopisteiden määrässä ja arvosanojen keskiarvoissa. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän tietoa siitä, miksi osa opiskelijat kokee paljon oppimiseen liittyviä negatiivisia tunteita sekä millainen merkitys psykologisella joustavuudella on opiskelijoiden hyvinvoinnille ja opinnoissa suoriutumiselle.
Subject: regulation of learning
academic emotions
psychological flexibility
study performance
cluster analysis
oppimisen säätely
akateemiset tunteet
psykologinen joustavuus
opintomenestys
klusterianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record