Mitä se mu(i)lle kuuluu, mitä sä oot, vai kuuluuko? : Näkökulmia poikkeavuuteen, sitä koskeviin asenteisiin ja yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Taalikka, Pauli
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201510153723
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157437
dc.description.abstract The main objective of this master's thesis is to study the knowledge held, understanding and attitudes of Finnish 9th-graders with regards to sexual minorities. As this thesis' central topic gained substance, it became obvious that being different had to be studied and understood through definitions based around the concept of deviancy. This required a more detailed study of the phenomena closely associated with deviancy, for example the labelling theory. In order to give emphasis to the visibility of deviancy in the society, deviancy was approached through the norms of society, the concept of normality, and society's general understanding of what is deviant The theoretical part of the study consists of three main sections, in which both one dimensional, and the three component model of attitudes are defined; the development of deviancy within society is examined, and the concept of homosexuality is discussed within the framework of essentialism and social constructionism. The study group consisted of Finnish 9th-graders from seven different comprehensive schools. In total, 309 students took part in the study, 155 of them being boys and 154 girls. A questionnaire, which was specifically written for this thesis, was used to impartially obtain the information. By using a questionnaire, it was possible to gather information from a larger sample group, and also to use quantitative methods of analysis Analysis of the results; Today's youth is very aware of the existence of sexual variety, and its attitudes towards sexual minorities are remarkably positive. Pubescent females had a more positive attitude to sexual minorities than pubescent males. When measuring heteronormativity, the equal social rights of sexual minorities and stereotypical attitudes and beliefs, there was a remarkable statistical difference between male and female answers almost in all sections of the study. en
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden ymmärrystä ja suhtautumista seksuaalivähemmistöihin. Keskeiseksi teemaksi työssä nousi erilaisuuden tarkastelu ja ymmärrys poikkeavuus-käsitteen kautta. Tämä edellytti poikkeavuuteen nivoutuvien ilmiöiden, kuten leimautumisteorian, tarkempaa tarkastelua. Tutkielmassa haluttiin korostaa poikkeavuuden yhteiskunnallista näkyvyyttä, jonka vuoksi sitä lähestyttiin yhteiskunnallisten normien, normaalius-käsitteen ja poikkeavuuden sopimuksenvaraisuuden kautta. Tutkielman teoreettinen osuus koostui kolmesta pääluvusta, joiden kautta määriteltiin asenteiden sekä yksiulotteinen että kolmikomponenttinen malli, tarkasteltiin poikkeavuuden sosiaalista rakentumista ja käsiteltiin homoseksuaalisuuden olemusta essentialismin ja sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä Tutkimusjoukko koostui seitsemän peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista oppilaista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 309 henkilöä, joista poikia oli 155 ja tyttöjä 154. Aineiston keruumenetelmäksi valittiin kyselylomake, joka laadittiin tätä tutkielmaa varten. Kyselylomake mahdollisti informaation keruun suurelta vastaajajoukolta ja kvantitatiivisten analyysimenetelmien käytön. Tulosten analyysi: Saatujen tulosten perusteella tämän päivän nuoret ovat erittäin tietoisia seksuaalisuuden moninaisuuden olemassaolosta ja heidän suhtautumisensa seksuaalivähemmistöihin on huomionarvoisen myönteistä. Tyttöjen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin oli myönteisempää kuin poikien. Heteronormatiivisuutta, seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisia yhteiskunnallisia oikeuksia, stereotyyppisiä asenteita ja uskomuksia mitattaessa tyttöjen ja poikien vastauksissa oli lähes kaikissa tutkimusosioissa erittäin merkitsevä tilastollinen ero. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject asenne fi
dc.subject poikkeavuus fi
dc.subject leimautumisteoria fi
dc.subject heteronormatiivisuus fi
dc.subject homoseksuaalisuus fi
dc.subject seksuaalivähemmistöt fi
dc.title Mitä se mu(i)lle kuuluu, mitä sä oot, vai kuuluuko? : Näkökulmia poikkeavuuteen, sitä koskeviin asenteisiin ja yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen fi
dc.title.alternative It's none of my business what you are – or is it? : Aspects of deviancy, attitudes towards it, and the heteronormativity of the society en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201510153723

Files in this item

Files Size Format View
Pauli_Taalikka_p_g_2015.pdf 725.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record