Puheenvuoro opiskelijoille : Diskurssianalyyttinen näkökulma lukiokoulutuksen kehittämiskeskusteluun

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153708
Julkaisun nimi: Puheenvuoro opiskelijoille : Diskurssianalyyttinen näkökulma lukiokoulutuksen kehittämiskeskusteluun
Tekijä: Luomala, Hanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153708
http://hdl.handle.net/10138/157438
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Aims This study aims to give upper secondary school students a possibility to participate in current discussion on updating curriculum and developing Finnish upper secondary school education and in this way bring illustrative information of important things from students' point of view. The aim is to compare student's views, political goals and current theories and perceive what kind of citizenship different educational discourses that work in the field of upper secondary school education aim to produce. The study aims to examine how different students define essential general education in the future and what kind of position they take towards the hegemonic norm of active competitive citizenship that is the goal of the official educational policy. Methods The data of this study consists of four focus group interviews in four upper secondary schools in the metropolitan area of Finland. The method of critical discourse analysis was applied in the analysis. Different discourses were perceived and then compared with the hegemonic official educational political discourse. Results and Conclusions By analyzing different educational discourses the goal of this study is to consider how to develop upper secondary school education to promote well-being and equality of the students in a way that pays attention to students' different backgrounds and needs. Discourses that are found in students' conversations are summarized into two opposite discourses on future's citizenship: competitive discourse and well-being discourse. This study aims to indicate that discourses rise from a realistic ground. It can be said that successful students can easily reach official political efficiency goals whereas students that are not so well-off need support to reach the normative goals. This study indicates that students' different needs should be taken into account and actively offer guidance to students so that they didn't need to take the responsibility for their future all alone. Recognizing students' different goals and plans would be useful when considering what kind of general education is essential concerning upper secondary school education and how to support different students' ability to build their identities, find their own way and support their well-being. Students' accounts also indicate that the skills needed in democratic citizenship should not be overshadowed by competitive and efficiency goals.Tavoitteet Tutkimuksen lähtökohtana on osallistaa lukio-opiskelijoita ajankohtaiseen keskusteluun lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelmien uudistamisesta ja tuottaa nuorten elämää valaisevaa, opiskelijalähtöistä informaatiota lukiokoulutuksen kehittämisen tueksi. Nuorten rakentamien merkitysten, koulutuspoliittisten linjausten ja ajankohtaisen teoreettisen kirjallisuuden vuoropuheluna hahmotetaan, millaista tulevaisuuden kansalaisuutta koulutuspolitiikan kentällä keskenään kilpailevilla puhetavoilla pyritään tuottamaan, millä tavoin erilaiset opiskelijat näkevät yleissivistyksen merkityksen tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta ja miten he positioituvat suhteessa vallitsevaan kilpailukykyisyyttä painottavaan kansalaisuuden normiin. Menetelmät Tutkimusta varten haastateltiin lukio-opiskelijoita ryhmähaastatteluin neljässä pääkaupunkiseudun lukiossa. Ryhmähaastatteluaineistoa analysoitiin kriittisen diskurssianalyyttisella otteella. Tutkimuksessa hahmotettiin opiskelijoiden näkemyksistä erilaisia diskursseja ja niitä tarkasteltiin suhteessa vallitseviin, virallista koulutuspolitiikan linjaa edustaviin näkemyksiin. Tulokset ja johtopäätökset Erilaisia diskursseja hahmottamalla tutkimuksessa pohditaan, millä tavoin lukiokoulutusta tulisi kehittää nuorten hyvinvointia edistävällä tavalla, tasa-arvoisesti ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Keskusteluissa hahmottuvat puhetavat tiivistetään kahdeksi vastakkaiseksi tulevaisuuden kansalaisuutta käsitteleväksi diskurssiksi: kilpailuvaltion työmarkkinakansalaisuus -diskurssi ja sille vastakkainen hyvinvointidiskurssi. Tutkimus antaa viitteitä diskurssien reaalisesta perustasta. Menestyville opiskelijoille vastaaminen virallisen tason koulutuspolitiikan tavoitteisiin vaikuttaisi olevan helppoa, kun taas heikommin menestyvät nuoret kaipaisivat tukitoimia suoriutuakseen vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksen valossa lukionaikaisessa opinto-ohjauksessa tulisi huomioida nykyistä tarkemmin opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tarjota aktiivisemmin tukea opiskelijoille, jotta vastuu valinnoista ei jäisi opiskelijan itsensä kannettavaksi. Opiskelijoiden erilaisten tavoitteiden ja suunnitelmien tunnistaminen on hyödyksi pohdittaessa, kehitetäänkö lukiokoulutusta jatkossa kapea- vai laaja-alaisen yleissivistyksen suuntaan ja missä määrin painopisteenä on kilpailukykyisten työmarkkinakansalaisten tuottaminen ja mikä merkitys on opiskelijoiden identiteetin rakentamisen, oman tien löytämisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin tukemisella. Nuorten näkemykset osoittavat myös, että demokraattisten kansalaisvalmiuksien kehittäminen ei lukiokoulutuksen uudistustyössä saisi jäädä yksilöllisen erottautumisen ja kilpailuvalmiuksien tuottamisen varjoon.
Avainsanat: koulutuspolitiikka
lukiokoulutus
opetussuunnitelma
ryhmähaastattelut
diskurssianalyysi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot