Nuoruuden ja aikuisuuden aggressiivisuuden yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153730
Title: Nuoruuden ja aikuisuuden aggressiivisuuden yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin
Author: Niemi, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153730
http://hdl.handle.net/10138/157439
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives: High well-being is associated with good social relationships and social support, successful work performance and better health. During last decades, research has concentrated on examining which psychological factors are associated with hedonic well-being. Aggression could be potential trait affecting well-being: aggression develops early, it is relatively stable and is related to wide range of psychosocial problems over life course. The aim of this study is to examine whether aggressive behavior in adolescence and in adulthood is associated with hedonic well-being in adulthood. Hypothesis is that higher aggression in adolescence and in adulthood is associated with lower hedonic well-being in adulthood. Methods: Data used in this study is part of longitudinal Pohjanmaa study, which investigates the development of social behavior. The sample of this study included 685 adults (mean age 38 years). Data was collected between years 1990-1991 and 2013-2014. During adolescence, aggressive behavior was assessed both by teacher and as a self-report. Aggression in adulthood was assessed by BAQ, short from of Buss and Perry's aggression questionnaire. Well-being was assessed by measuring hedonic well-being, which includes three components: life satisfaction, positive affect and negative affect. Scales used to measure hedonic well-being were the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and brief form of the Positive and Negative Affect Scale (PANAS-S). Gender and age were only control variables in this setting. Results and conclusions: Higher aggression in adulthood was associated with lower hedonic well-being in adulthood. Contrary to this, and against prior expectations, aggression in adolescence was found to predict higher hedonic well-being in adulthood. It was also found that only two components of aggression, hostility and anger, were associated with lower hedonic well-being. Current results suggest that whereas cognitive and emotional components of aggression are associated with lower well-being, aggressive behavior includes also components that predict higher levels of well-being.Tavoitteet: Korkean hedonisen hyvinvoinnin on havaittu olevan yhteydessä muun muassa hyviin sosiaalisiin suhteisiin, työelämässä menestymiseen sekä terveyteen. Kiinnostus hyvinvoinnin taustalla vaikuttaviin tekijöihin on kasvanut runsaasti viime vuosikymmeninä. Yksi hyvinvoinnin taustalla vaikuttava tekijä voisi olla aggressiivisuus, joka on varhain kehittyvä ja luonteeltaan varsin pysyvä piirre, ja johon liittyy myös paljon psykososiaalisia ongelmia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, onko nuoruuden aggressiivinen käyttäytyminen yhteydessä hedoniseen hyvinvointiin aikuisuudessa, ja lisäksi tutkittiin poikittaisasetelmassa aikuisuuden aggressiivisuuden ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Molemmissa asetelmissa hypoteesiksi asetettiin, että korkea aggressiivisuus on yhteydessä matalampaan hedoniseen hyvinvointiin. Menetelmät: Tutkimuksessa käytetty aineisto on osa Pohjanmaa-seurantatutkimusta, jossa tutkitaan nuorten sosiaalisen käyttäytymisen kehittymistä. Tämän tutkimuksen otos muodostui 685 aikuisesta (iän keskiarvo 38 vuotta), jotka vastasivat vuosina 1990-1991 ja 2013-2014 kerättyihin kyselyihin. Ensimmäisellä mittauskerralla nuoren aggressiivista käyttäytymistä arvioivat nuoren opettaja ja nuori itse. Toisella mittauskerralla koehenkilöt arvioivat aggressiivisuuttaan Bussin ja Perryn aggressiomittarin lyhennetyllä versiolla (BAQ). Hyvinvointia tutkittiin arvioimalla hedonisen hyvinvointia, joka sisältää kolme komponenttia: elämäntyytyväisyyden, olonsa hyväksi tuntemisen eli positiiviset affektit, sekä harvoin koetut epämiellyttävät tuntemukset eli negatiiviset affektit. Mittareina käytettiin elämäntyytyväisyyskyselyä (SWLS) ja positiivisten ja negatiivisten affektien mittarin lyhennettyä versiota (PANAS-S). Tutkimusasetelmassa kontrolloitiin ikä ja sukupuoli. Tulokset ja johtopäätökset: Aikuisuuden aggressiivisuuden havaittiin olevan yhteydessä matalampaan hedoniseen hyvinvointiin. Vastoin odotuksia, nuoruuden aggressiivinen käyttäytyminen ennusti korkeampaa hyvinvointia aikuisuudessa. Tällaista löydöstä pitkittäisasetelemassa ei tiettävästi ole tehty aiemmin. Aikuisuudessa aggressiivisuuspiirteistä vain vihamielisyys ja ärtyneisyys olivat yhteydessä matalampaan hedoniseen hyvinvointiin, ja tältä osin tutkimus toi uutta tietoa myös aikuisuuden aggressiivisuuden ja hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimustulosten perusteella aggressiivisuuden kognitiiviset ja affektiiviset piirteet ovat yhteydessä matalampaan hyvinvointiin, mutta aggressiivisessa käyttäytymisessä on puolestaan piirteitä, jotka ennustavat korkeampaa hyvinvointia.
Subject: pitkittäistutkimus
hyvinvointi
hedoninen hyvinvointi
aggressiivisuus
aggressiivinen käyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record