Rentoa asiallisuutta ja harkittua huolettomuutta : suomalaisten aikuisten arkipukeutuminen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153714
Julkaisun nimi: Rentoa asiallisuutta ja harkittua huolettomuutta : suomalaisten aikuisten arkipukeutuminen
Tekijä: Hovi, Heidi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153714
http://hdl.handle.net/10138/157440
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Tiivistelmä: It has been a common image that Finnish adults dress casually, even yokel-like, influenced primarily other things by weather and sports, but there is no research-based evidence to support this conception. The focus of researches has been on women's clothing and qualitative methods. These were the reasons why I decided to study casual everyday clothing of Finnish adults in different contexts. I took into account comfortable clothing, and I studied definitions of and differences between comfortable and casual clothing. I also studied which environmental matters have an influence on everyday clothing of Finnish adults. I used the mixed methods approach, which integrates quantitative and qualitative research methods. I collected the data with an e-form survey. In the survey there were statements with the focus on quantitative data and open questions with the focus on qualitative data. I spread the survey on different channels of social media 24.2–10.3.2015. I got 521 replies, one of which was empty, so the final data consisted of 520 replies from all around Finland. To analyse the quantitative data, I used cross tabulation, correlation and regression analysis of SPSS-program. For the qualitative content analysis I used Atlas.ti-program. So-called yokel clothing is not mentioned among the respondents. The people who live outside the capital region dress in the same way as the people living inside it. Also the sex does not make a difference to how Finnish adults dress in general. Many of the respondents change their clothes when they come home. Their clothing at home is made of mainly flexible and soft materials, usually college fabric. They favour casual and comfortable clothing, but the definitions differentiate. Casual clothing is represented by the look of clothes, and comfortable clothing is associated to the feeling of clothes and to the moods they put a person into. The most popular dress combination among the respondents is jeans, a t-shirt and a knitted sweater or a cardigan. Thus the idea of Finnish windbreaker folks is a myth. Although there is a little margin of error in the results, they can be considered to cover the Finnish adults.Suomalaisten aikuisten oletetaan pukeutuvan sään ehdoilla urheilullisesti ja rennosti, jopa junttimaisesti, mutta tieteellistä tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Toteutetut tutkimukset ovat olleet pääasiassa laadullisia tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet naisten pukeutumiseen. Sen vuoksi päätin tutkimuksessani keskittyä suomalaisten aikuisten rentona pidetyn pukeutumisen tarkasteluun sen eri konteksteissa. Otin huomioon myös pukeutumisen mukavuuden, ja tutkin sen sekä rentouden määritelmät ja eroavaisuudet. Lisäksi tutkin, mitkä elinympäristön tekijät vaikuttavat suomalaisten aikuisten arkipukeutumiseen. Tutkimukseen saattoivat osallistua kaikki yli 20-vuotiaat suomalaiset. Käytin tutkimuksessani mixed methods -menetelmää eli monimenetelmällisyyttä. Menetelmässä sekä määrälliset että laadulliset tutkimusmenetelmät integroituvat keskenään. Aineiston keräsin e-lomakekyselyn avulla. Kyselyssä oli väittämäkysymyksiä, jotka kohdentuivat määrällisen aineiston keruuseen ja avoimia kysymyksiä, joilla keräsin laadullista aineistoa. Jaoin kyselyä sosiaalisen median eri kanavilla 24.2–10.3.2015. Vastauksia sain 521 kappaletta, joista yksi jäi pois. Aineisto koostui siis 520 henkilön vastauksesta kaikkialta Suomesta. Määrällisestä menetelmästä käytin tulosten tarkasteluun ristiintaulukointia, korrelaatiota sekä regressioanalyysia. Tutkin niitä SPSS-ohjelman avulla. Laadullista aineistoa tutkin sisällönanalyysin menetelmällä, jossa käytin Atlas.ti-ohjelmaa. Niin sanottu junttipukeutuminen ei nouse vahvasti esiin vastaajien keskuudessa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat henkilöt pukeutuvat samalla tavoin kuin pääkaupunkiseutulaiset. Niin ikään sukupuoli ei ole merkityksellinen pukeutumisen kannalta. Useat vastaajat vaihtavat vaatteensa kun tulevat kotiin. Heidän kotivaatetuksensa on pääasiassa joustavaa ja pehmeää, yleensä collegekankaista. He suosivat rentoa ja mukavaa vaatetusta, mutta määritelmät eroavat toisistaan. Rento pukeutuminen keskittyy vaatteen ulkonäköön ja mukava pukeutuminen puolestaan vaatteen tuntuun sekä sen luomaan mukavaan olotilaan. Vastaajien keskuudessa suosituin ja pääasiallinen vaatekokonaisuus muodostuu farkuista, trikoopaidasta ja neuleesta, joten käsite tuulipukukansa voidaan unohtaa. Vaikka tulosten suhteen on olemassa pieni virhemarginaali, voi ne siirtää koskemaan suomalaisia aikuisia.
Avainsanat: pukeutuminen
vapaa-ajan vaatteet
ulkoiluvaatteet
urheiluvaatteet
vaatteet
katumuoti
kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
kyselytutkimus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Heidi_Hovi_pg_2015.pdf 3.255MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot