Nuoruuden seurustelun ja parisuhteen laadun yhteys masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153726
Title: Nuoruuden seurustelun ja parisuhteen laadun yhteys masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin
Alternative title: The relation between being in a romantic relationship & the quality of relationship and depressive, anxiety and psychotic symptoms
Author: Haimala, Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153726
http://hdl.handle.net/10138/157441
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi
Abstract: Aims: Previous studies have shown, that being in a romantic relationship in adolescence is associated with increase in depressive symptoms. The major aim of this study was to determine whether the association can also be found between romantic relationship and anxiety and psychotic symptoms. The linkages between being in a romantic relationship and depressive, anxiety and psychotic symptoms were examined in this study. It was hypothesized that being in a romantic relationship would predict increase at least in depressive and anxiety symptoms. Besides that this study also examined the linkages between the quality of romantic relationship and depressive, anxiety and psychotic symptoms. It was assumed that the good quality would be associated with increase in symptoms whereas the bad quality would be associated with fewer symptoms. This was also seen to explain the possible associations between romantic relationship and psychic symptoms. Methods: The data of this study was a part of a wider Pathways to Desistance –study which followed serious juvenile offenders' psychological development, behaviour, social relationships, mental health, and experiences in the juvenile or criminal justice system. The subjects were 14–19 years old adolescents and the number of subjects fluctuated between 699–1262 adolescents depending on analysis. The linkages between romantic relationship and symptoms were examined both in a cross-sectional and longitudinal studies whereas the associations between the quality of relationship and symptoms were studied only cross-sectionally. The analyses were done by Poisson Regression. Results and conclusions: This study showed no associations between being in a romantic relationship in adolescence and depression, anxiety and psychotic symptoms. Thus, being in a relationship does not seem to be a risk factor for depression, anxiety or psychotic symptoms according to this study. The quality of romantic relationship does not either seem to be associated with the amount of symptoms. Therefore the bad quality of romantic relationship does not seem to predispose adolescents to more symptoms and respectively the good quality does not seem to promote psychological wellbeing. According to this study only adolescent's partner's antisocial influence was a significant risk factor to an adolescent's psychological wellbeing; It was associated with more depressive, anxiety and psychotic symptoms.Tavoitteet: Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet nuoruuden seurustelun altistavan nuorta masennusoireille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, ennustaako nuoruuden seurustelu masennusoireiden lisäksi myös ahdistus- ja psykoosioireita. Tutkimuksessa tutkittiin nuoruuden seurustelun ja masennus-, ahdistus- sekä psykoosioireiden välistä yhteyttä. Tutkimuksen hypoteesina on, että seurusteleminen on enempien masennusoireiden lisäksi yhteydessä myös enempiin ahdistusoireisiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös parisuhteen laadun yhteyttä masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin. Hypoteesina on, että parisuhteen hyvä laatu ennustaa vähäisempiä masennus-, ahdistus- ja psykoosioireita, kun taas huono laatu on yhteydessä enempiin masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin. Tämän ajateltiin mahdollisesti myös selittävän seurustelun ja psyykkisten oireiden välistä yhteyttä. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto oli osa laajempaa yhdysvaltalaista Pathways to Desistance –tutkimusta, jossa seurattiin vakavasta rikoksesta tuomittujen nuorten psykologista kehitystä, käyttäytymistä, sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja kokemuksia rikosoikeusjärjestelmästä. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto koostui 14–19 vuotiaista nuorista, joiden lukumäärä vaihteli analyysistä riippuen 699–1262 nuoren välillä. Seurustelun yhteyttä tutkittiin sekä sen hetkisiin (poikkileikkausasetelma) että vuotta myöhempiin (pitkittäisasetelma) masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin, kun taas parisuhteen laadun yhteyttä tutkittiin ainoastaan sen hetkisiin oireisiin. Analyysit tehtiin käyttäen Poisson Regressioanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Seurustelun ei havaittu olevan yhteydessä masennus-, ahdistus- tai psykoosioireisiin. Näin ollen nuoruuden seurustelu ei näytä olevan riskitekijä masennus-, ahdistus- eikä psykoosioireille. Myöskään parisuhteen laadun ei havaittu olevan yhteydessä nuoren psyykkisten oireiden määrään. Näin ollen huono laatu ei vaikuta altistavan nuorta psyykkisille oireille eikä parisuhteen hyvä laatu vastaavasti näytä edistävän psyykkistä vointia. Parisuhteen laatua kuvaavista piirteistä ainoastaan nuoren seurustelukumppanilta tuleva rohkaisu rikolliseen toimintaan näytti olevan merkittävä riskitekijä nuoren psyykkiselle hyvinvoinnille, sillä se oli yhteydessä nuoren enempiin masennus-, ahdistus- ja psykoosioireisiin.
Subject: nuoruus
parisuhde
parisuhteen laatu
masennus
ahdistus
psykoosi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record