Ekspatriaattiopettajien identiteettikertomusten äärellä : Kokemuksia Abu Dhabista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153720
Title: Ekspatriaattiopettajien identiteettikertomusten äärellä : Kokemuksia Abu Dhabista
Author: Rissanen, Sirja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153720
http://hdl.handle.net/10138/157442
Thesis level: master's thesis
Abstract: In my study I examine expatriate teachers' experiences of working abroad and the development of their professional identity. The starting point of my study is the idea that a person's identity is formed through interaction with other people and is a constantly changing process. My study is based on a narrative inquiry. This is because my intention has been to open up new perspectives to better understand the experiences of expatriate teachers, instead of trying to get measurable results. My research questions are: 1. What kind of image(s) do teachers give about expatriate teacher's work? 2. How do teachers reflect on their professional identities after their working period abroad? a) How do teachers experience the fact that they have been expatriate teachers? b) Have teachers' professional identities changed according to their stories? Four teachers who taught in Abu Dhabi as part of EduCluster Finland's education export program were interviewed. In my interviews I used the method of thematic interview which gave space for stories. In the data analysis I used the perspective of the different roles teachers held. This approach is based on Hermans' (2001) positioning theory according to which people have different roles depending on context and interaction with other people. In my first research question I used content analysis as a method to find out the different roles teachers held in their different social contexts. In my second research question I used Webster's and Mertova's (2007) critical event analysis to outline the conflicting roles from the data. In the end I focused more on the conflicting roles by using dialogical analysis based on Hermans' (2001) positioning theory. The results revealed that expatriate teachers have multiple roles many of which are in conflict with each other. From the roles of expatriate teachers were formed four different classes of conflicting roles through which the teachers reflected on their professional identity. As a result of their self reflecting process the teachers created an in between identity in order to survive among all the conflicting roles. In the end the teachers found their experiences as expatriate teachers positive but also educational. They experienced that the period abroad had an influence on their professional identities in different ways and that it brought change to their thinking as well as to their teaching in practice. The results of the research can be used in the development of teachers' international mobility and teacher education.Tutkimuksessani tutkin ekspatriaattiopettajien kokemuksia ulkomailla työskentelystä sekä heidän ammatillisen identiteettinsä muokkautumista. Tutkimukseni lähtökohtana on ajatus ihmisen identiteetin rakentumisesta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä käsitys jatkuvasti muokkautuvasta identiteetistä. Tutkimukseni on luonteeltaan narratiivinen. Täten tarkoituksenani on ollut ensisijaisesti avata uusia näkökulmia ja ymmärtää paremmin ekspatriaattiopettajien kokemuksia sen sijaan että pyrkisin saamaan mitattavia tuloksia. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Minkälaisen kuvan opettajat antavat ekspatriaattiopettajan työstä? 2. Miten opettajat reflektoivat ammatillista identiteettiään ulkomaanjakson jälkeen? a) Miten opettajat kokevat sen, että ovat olleet ekspatriaattiopettajia? b) Onko opettajien ammatillinen identiteetti muuttunut heidän kertomustensa perusteella? Haastattelin tutkimustani varten neljää Abu Dhabissa opettanutta opettajaa, jotka olivat olleet osana Edu-Cluster Oy:n koulutusvientihanketta. Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja antoivat näin tilaa kertomuksille. Aineiston analyysissa käytin näkökulmanani opettajien erilaisia rooleja. Taustalla on Hermansin (2001) positioteoria, jonka mukaan henkilöillä on erilaisia rooleja riippuen kontekstista ja vuorovaikutussuhteista. Ensimmäisen tutkimuskysymykseni yhteydessä käytin analyysimenetelmänä sisällönanalyysia muodostamaan opettajien erilaiset roolit eri sosiaalisissa konteksteissa. Toisen tutkimuskysymykseni yhteydessä käytin Websterin ja Mertovan (2007) kriittisten tapahtumien analyysia hahmotellessani opettajien rooleista ristiriitaiset roolit. Lopuksi paneuduin ristiriitaisiin rooleihin Hermansin (2001) positioteoriaan perustuvan dialogisen analyysin avulla. Tulokset osoittivat, että ekspatriaattiopettajilla on lukuisia rooleja, joista useat ovat ristiriidassa keskenään. Ekspatriaattiopettajien rooleista muodostui neljä erilaista ristiriitaisten roolien luokkaa, joiden kautta opettajat reflektoivat omaa ammatillista identiteettiään. Itsereflektioprosessinsa ratkaisuna opettajat muodostivat välitilaidentiteetin ristiriitaisten roolien keskellä selviytymiselle. Lopulta opettajat kokivat ekspatriaattiopettajuuden positiivisena, mutta kasvattavana kokemuksena. He kokivat ulkomaanjakson vaikuttaneen heidän ammatilliseen identiteettiinsä eri tavoin ja tuoneen muutosta sekä heidän ajatusmaailmaan että käytännön opetukseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajien kansainvälisen liikkuvuuden ja opettajakoulutuksen kehittämiseen.
Subject: opettajuus
opettajan ammatillinen identiteetti
ekspatriaattiopettaja
ekspatriaattiopettajaidentiteetti
koulutusvienti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Rissanen.pdf 4.169Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record