Luokanopettajien asenteet katsomuksia koulussa, katsomusaineiden opetusta ja katsomusopetuksen järjestämistä kohtaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153718
Title: Luokanopettajien asenteet katsomuksia koulussa, katsomusaineiden opetusta ja katsomusopetuksen järjestämistä kohtaan
Author: Lipiäinen, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153718
http://hdl.handle.net/10138/157443
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. In recent decades Finnish society and beliefs of Finnish citizens have undergo a lot of changes. Previous research has even indicated the current model of Religious Education teaching in schools to be inconsistent with the changed needs of the society. Since the Finnish educational system is based on scientific research, there has to be other than purely attitudinal reasons behind this antichange climate of teachers. The goal of this study is to identify those underlying values of class teachers' attitudes and to clarify their general attitudes about the beliefs related to the Religious Education in school. Attitudes are examined through three themes, which are beliefs in school, Religious Education and the current teaching model of Religious Education. Methods. For the study, eight teachers working in Kouvola or Helsinki Metropolitan Area were interviewed. The data was collected in the spring of 2015. The interviews were conducted individually by using qualitative attitudinal research methods. The transcribed material was analysed using content analysis. Results and conclusions. Based on this study, class teachers Religious Education is important for the development of the students' all-round education, answering to fundamental questions of life, to the development of ethical thinking, students' personal growth and to the development of student's worldview. Based on the results strong valuation of Christianity of the Finnish society and significance of the Christian cultural heritage at school can be detected. In the teaching of faiths, the role of the class teachers was emphasized. Therefore in Teacher Education this should take more attention in the future. The current model of Religious Education was seen problematic because the content do not correspond to the needs of the society, the responsibility of preventing the separation of faith is only for teachers and faiths are in an unequal position. It was also found from this study that the teachers strongly dignify the changes in Religious Education. Teachers' opinion is that the most important content of the subjects could be taught in an integrated way and that would be the most relevant in terms of the students' holistic development.Tavoitteet. Suomalainen yhteiskunta ja katsomukset suomalaisessa yhteiskunnassa ovat kokeneet viime vuosikymmenten aikana paljon muutoksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, ettei nykyinen katsomusaineiden opetuksen malli kykene vastaamaan muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin. Opetuksen järjestämisen malli on osoitettu osittain ristiriitaiseksi katsomusaineisiin liittyvän tutkimuksen kanssa. Koska suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu tieteelliseen tutkimukseen, on muutosvastaisuuden taustalla oltava johonkin muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia asenteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osaltaan kartoittaa näitä luokanopettajien arvomaailman taustalla vaikuttavia asenteita, sekä selvittää luokanopettajien asenteita yleisemmin katsomuksia kohtaan koulussa. Asenteita tarkastellaan kolmesta teemasta käsin. Teemat ovat katsomukset koulussa, katsomusaineiden opetus ja katsomusaineiden opetuksen järjestäminen. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa virassaan toimivaa luokanopettaa Kouvolasta ja pääkaupunkiseudulta. Aineisto kerättiin keväällä 2015. Haastattelut toteutettiin laadullisen asennetutkimuksen metodeja käyttäen. Litteroitu tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella katsomusaineiden opetus oli luokanopettajien mielestä tärkeää oppilaan yleissivistyksen, elämänkysymyksiin vastaamisen, eettisen ajattelun kehittymisen, ihmisenä kasvamisen ja maailmankatsomuksen kehittymisen kannalta. Tutkimustulosten perusteella voitiin myös havaita voimakas arvotus suomalaisen yhteiskunnan kristillisyydestä ja kristillisen kulttuuriperinnön merkityksestä koulussa. Luokanopettajan rooli korostui katsomusaineiden opetuksessa ja tämä olisi huomioitava jatkossa opettajankoulutuksessa. Katsomusaineiden nykyinen malli koettiin ongelmalliseksi, koska sen sisältöjen ei koettu vastaavan yhteiskunnan tarpeita, katsomusten erottelevuuden ehkäisy jäi pelkästään luokanopettajan vastuulle ja katsomusaineiden havaittiin olevan keskenään epätasa-arvoisessa asemassa. Tutkimuksen perusteella luokanopettajilla oli havaittavissa voimakas arvotus siitä, että katsomusaineiden opetuksen olisi muututtava. Oppiaineiden tärkeimmät sisällöt olisivat opettajien mielestä integroitavissa ja niiden opettaminen integroidusti olisi oppilaan kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta merkityksellisintä.
Subject: katsomukset
katsomusaineet
arvot
asenne
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record