Uusperhekäsitteitä ja uusperheen voimavaroja Internetkeskusteluissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Söderholm, Minttu
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201510153713
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157445
dc.description.abstract The aim of this study was to find out suppositions of stepfamily resources and stepfamily concepts of Internet discussions. Stepfamilies consist of a marriage or cohabiting partner and at least one child who is biologically related to only one adult in the family. Conceptual framework for this thesis is based on systems thinking and family resource management model which makes is possible to study stepfamilies from a holistic point of view. Resources of stepfamiles are devided into material and human resources. Material resources are home, means of transportation, clothing, food, money and time. Human resources are for example a family support network and identity work. The process of this study was based on hermeneutic principles. The data of this study was collected from Internet forums related to stepfamilies and it consisted of 25 threads, which consisted of 709 messages all together. Almost all narratives were written by mothers, stepmothers or mothers who were also stepmothers. The data was analysed by the methods of discourse analysis. The data was coded and divided into 305 small text clips. All the text clips were categorised for material and human resources. Human resources were categorised for internal and external relationships. According to the results of this study it was common to use neutral stepfamily concepts in the discussions threads. Time and money consuming or talking about home were typical topics of material resources in the discussions threads. In a stepfamily partners were managing their economy by joint or separate accounts or mixture of both ways. It was not possible to verify if the internal or external relationships of stepfamilies were more functional. The results of this thesis claims that in a unfunctional stepfamily there are issues in both internal and external relationships. In a challenging stepfamily there are issues in either internal or external relationships. In a functional stepfamily there are no significant issues in neither internal nor external relationships. The results of this thesis can be used in stepfamily interventions. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uusperheiden voimavaroihin liittyviä käsityksiä sekä uusperhekäsitteitä Internetkeskusteluista. Uusperheen ovat perheitä, joissa asuu avo- tai aviopari ja vähintään yksi vain toisen aikuisen lapsi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu systeemiajatteluun ja management-teoreettiseen malliin, joka mahdollistaa uusperheiden voimavarojen hallinnan tarkasteluun holistisesti. Uusperheen voimavarat on jaetu materiaalisiin ja inhimillisiin voimavaroihin. Materiaalisia voimavaroja ovat uusperheen asunto, auto, vaatteet, ruoka, raja ja aika. Inhimillisiä voimavaroja on muun muassa uusperheen toimiva ihmissuhdeverkosto ja identiteettityö. Tutkimusprosessille oli tyypillistä hermeneuttinen lähestymistapa tutkittavaan ilmiöön. Tutkimusaineisto kerättiin uusperheaiheisista avoimesta keskustelufoorumista ja se koostui 25:stä viestiketjusta, joissa esiintyi yhteensä 709 viestiä. Lähes kaikki tarinoiden kirjoittajat olivat uusperheen äitejä, äitipuolia tai äitejä ja äitipuolia. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin menetelmin koodaamalla ja jakamalla aineisto osiin 305:ksi tekstiotteeksi. Tekstiotteet ryhmiteltiin materiaalisiin ja inhimillisiin voimavaroihin. Inhimilliset voimavarat jaettiin edelleen uusperheen ihmissuhdeverkoston sisäisiin ja ulkoisiin suhteisiin. Tulosten mukaan Internetkeskusteluissa käytettiin useimmiten neutraaleja uusperhekäsitteitä. Materiaalisista voimavaroista eniten keskustelua oli käyty rahan- ja ajankäytön sekä asumiseen liittyvistä tekijöistä. Uusperheen vanhempien taloudellisten voimavarojen hyödyntämisessä oli piirteitä sekä yksityis-, että yhteistaloudesta. Inhimillisten resurssien osalta ei voitu todentaa ovatko uusperheen sisäiset vai ulkoiset suhteet toimivampia. Toimimattomissa uusperhekokonaisuuksissa sekä sisäisissä, että ulkoisissa suhteissa ilmenee ongelmia. Haasteellisissa uusperhekokonaisuuksissa ilmenee ongelmia joko uusperheen sisäisissä tai ulkoisissa ongelmissa. Toimivissa uusperheissä ei ilmene merkittäviä ongelmia uusperheen sisäisissä tai ulkoisissa suhteissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uusperheinterventioissa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Uusperhe fi
dc.subject äitipuoli fi
dc.subject isäpuoli fi
dc.subject voimavara fi
dc.subject voimavarojen hallinta fi
dc.subject diskurssianalyysi fi
dc.title Uusperhekäsitteitä ja uusperheen voimavaroja Internetkeskusteluissa fi
dc.title.alternative Stepfamily concepts and resources of Internet discussions en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201510153713

Files in this item

Files Size Format View
Minttu Söderholm.pdf 1.155Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record