"Tärkeetä on, ei niinkään se, mitä opitaan, mutta se, miten opitaan." : tietokäytännöt oppikirjattomissa esiopetusryhmissä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510213763
Titel: "Tärkeetä on, ei niinkään se, mitä opitaan, mutta se, miten opitaan." : tietokäytännöt oppikirjattomissa esiopetusryhmissä
Sekundär titel: "It's not about what is learned but how it's learned." : Knowledge Practices in non-study Book Preschools
Författare: Vihonen, Kaisu
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510213763
http://hdl.handle.net/10138/157446
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The purpose of this study was to examine what are the knowledge practices in preschool groups that do not use study books. The research further investigates how child participation manifests in these preschool groups. Based on prior research teacher's pedagogical thinking always interacts with the practices shown in a group or class. Due to this also the interaction between teacher's pedagogical thinking and knowledge practices were examined. This study was conducted by observing preschool activities in three different preschool groups at the Helsinki Metropolitan area. In addition five preschool teachers were interviewed during the research process. The aim of these interviews was to examine how teacher's pedagogical thinking and knowledge affect their knowledge practices. To further analyse child participation also six children from one of the day care centers (center 2) were interviewed. These documents complemented each other. The analysis methodology for the sample was theory-based. In non-study book preschool groups knowledge was produced together in social practices. Children also worked independently with knowledge and information was transferred from an adult to a child, too. In addition there were equipment and materials that supported learning and working with knowledge. Child participation occurred when children communicated their ideas to the adults and when the adults acknowledged these thoughts. In the beginning of the preschool year children in day care center 2 also told what they would like to do during the year and this was taken into account in day-to-day activities. Teacher's pedagogical thinking was linked to the knowledge practices of the group while the teachers said that they choose used methods based on children's needs.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tietokäytäntöjä on esiopetusryhmissä, joissa esiopetus toteutetaan ilman oppikirjaa. Toisaalta tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten lasten osallisuus näkyi oppikirjattomissa esiopetusryhmissä. Aiemman tutkimuksen mukaan opettajan pedagoginen ajattelu on aina yhteydessä ryhmässä vallitseviin käytäntöihin. Tästä syystä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi opettajan pedagogisen ajattelun ja ryhmän tietokäytäntöjen välistä suhdetta. Tutkimus toteutettiin havainnoimalla kolmen, pääkaupunkiseudulla toimivan, esiopetusryhmän toimintaa kolmena aamupäivänä. Havainnoinnin lisäksi esiopetustuokiot videoitiin, ja esiopetusryhmien viittä opettajaa haastateltiin. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää, miten opettajien pedagoginen ajattelu oli yhteydessä ryhmien tietokäytäntöihin. Yhdessä tutkimuspäiväkodissa (pk 2) haastateltiin myös lapsia, joita osallistui haastatteluun yhteensä kuusi. Lasten haastattelulla haluttiin tarkastella lasten osallisuuden toteutumista esiopetus- toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Havainnointi- ja haastatteluaineisto täydensivät tutkimuksessa toisiaan. Aineiston analyysi oli teorialähtöinen. Tulokset osoittivat, että oppikirjattomissa esiopetusryhmissä tietoa tuotettiin kollektiivisesti, lapset työskentelivät itsenäisesti tiedon kanssa ja tietoa välitettiin suoraan aikuiselta lapselle. Esiopetusryhmissä käytettiin myös erilaisia materiaaleja ja välineitä. Lasten osallisuus toteutui lasten tuodessa esille ajatuksiaan kesken esiopetustoiminnan ja ryhmän aikuisten huomioidessa lasten mielipiteet. Lapset (pk 2) olivat myös kertoneet esiopetusvuoden alussa, mitä he haluaisivat tehdä esiopetusvuonna, ja tämä huomioitiin toiminnassa. Opettajien pedagoginen ajattelu oli yhteydessä ryhmässä vallitseviin tietokäytäntöihin opettajien tuodessa esille lapsiryhmän tarpeiden olevan lähtökohtana ryhmään valituille menetelmille.
Subject: Knowledge practices
Child participation
Pedagogical thinking
Preschool
Study book
tietokäytännöt
lapsen osallisuus
pedagoginen ajattelu
esiopetus
oppikirja


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post