Ikäjohtamisen ulottuvuudet : Transformaalinen johtajuus ikäjohtamisen ytimessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153712
Title: Ikäjohtamisen ulottuvuudet : Transformaalinen johtajuus ikäjohtamisen ytimessä
Author: Tökkeri, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153712
http://hdl.handle.net/10138/157448
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals: Aging population is a global and a social challenge to business life. Due to aging workforce, organizations need to adjust and adapt to this changing social structure. One of organization's ways to manage this phenomenon is age leadership, which means those policies and practices that organizations use to control, or possibly even benefit from aging workforce. The dominant perspective to age leadership has been human resources management. This study is taking the perspective of transformational leadership theory and focuses on the interactional relationship between the leader and the subordinate. Because the concept of age leadership has multiple meanings and it holds a lot of conceptual confusion, this study aims to describe what age leadership is and what form it takes in organizational practices. In this study, my aim is to describe what age leadership is, and what challenges and possibilities the leaders of today's organization see in age leadership. Methods: This is a qualitative research. The data was collected by using theme interview as a data collection method. For this study, I interviewed 11 leaders from both private and public sectors. I selected the interviewees so that I would have a heterogenic sample. The data from the interviews was analyzed by using content analysis. This research uses mostly theory driven content analysis. Some of the analysis benefits also from inductive analysis. Results: The research findings give a comprehensive view on what today's age leadership is and what are its challenges and possibilities in the framework of transformational leadership. The research showed that age leadership is divided into individual interaction and organizational policies and practices. Age leadership has a significant effect on organizations' performance and it has a positive effect on work well being as well. According to this study, the challenges of age management are performance driven mentality, negative age attitudes and problems regarding motivation and change. This research shows that transformational leadership is an important part of age management. This is a significant finding, because it highlights the importance of the interactional relationship between the leader and the subordinate. According to these research findings, I have divided age leadership into different micro-, macro- and meso levels, in order to conceptualize the content of age leadership and clarify the conceptual confusion. These research findings can be used in organizations to map age leadership and its goals and challenges.Tavoitteet: Väestön ikääntyminen on globaali ja yhteiskunnallinen haaste työelämälle. Ikääntymisilmiön myötä nykypäivän organisaatiot joutuvat sopeutumaan tähän muuttuneeseen väestörakenteeseen. Yksi organisaatioiden tapa tarttua tähän ikääntymisilmiöön on ikäjohtaminen. Ikäjohtaminen tarkoittaa niitä tapoja ja toimintoja, joilla organisaatio pyrkii hallitsemaan ikääntymisilmiötä ja mahdollisesti myös hyötymään siitä. Ikäjohtamisen hallitseva tutkimuksellinen lähestymistapa on ollut henkilöstöjohtamisen näkökulma. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ikäjohtamista transformaalisen johtajuusteorian avulla keskittyen johtajan ja alaisen väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Koska ikäjohtamisen käsite on monimerkityksellinen ja ikäjohtamiseen liittyy paljon sisällöllistä hämmennystä, tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia, mitä ikäjohtaminen on ja minkä muodon se saa organisaatioiden käytännöissä ja arjessa. Pyrkimykseni on kuvata, mitä ikäjohtaminen sisällöllisesti on tämän aineiston valossa ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tämän päivän organisaatioiden johtajat ikäjohtamisessa näkevät. Menetelmät: Tämä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen haastateltiin 11 johtajaa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tutkittavat johtajat valikoin siten, että heistä muodostui mahdollisimman heterogeeninen joukko. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttäen sisällönanalyysia. Tutkimus hyödyntää pääosin teoriaohjaavaa lähestymistapaa. Myös aineistolähtöistä otetta on hyödynnetty tutkimuksen analyysissa. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimustulokseksi saatiin kattava kuvaus siitä, mitä nykypäivän ikäjohtaminen on ja mitkä ovat sen haasteet ja mahdollisuudet transformaalisen johtajuuden viitekehyksessä. Tämän tutkimuksen mukaan ikäjohtaminen jakaantuu sisällöllisesti yksilölliseen vuorovaikutukseen sekä organisaation käytäntöihin ja järjestelmiin. Ikäjohtamisella on lukuisia positiivisia vaikutuksia. Sillä voidaan parantaa merkittävästi organisaation suorituskykyä sekä edistää työhyvinvointia. Ikäjohtamisen haasteet tämän tutkimuksen valossa ovat tehokkuusajattelu, negatiiviset ikäasenteet, motivaatioon liittyvät ongelmat sekä muutos. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että transformaalinen johtajuus on tärkeässä asemassa ikäjohtamisessa. Tämä tutkimustulos on merkittävä, koska se korostaa johtajan ja alaisen välisen vuorovaikutussuhteen tärkeyttä ikäjohtamisessa. Tämän tutkimuksen pohjalta olen hahmotellut ikäjohtamisen eri ulottuvuudet mikro-, makro- ja mesotasoille, joiden tarkoituksena on jäsentää ikäjohtamisen kokonaisuutta ja selventää käsitteellistä hämmennystä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatioissa kartoittamaan ikäjohtamisen sisältöä, merkitystä ja tavoitteita.
Subject: ikääntynyt työvoima
ikäjohtaminen
transformaalinen johtajuus
ikääntymisilmiö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record