Temperamenttipiirteiden yhteydet masentuneisuuteen luokanopettajilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153729
Title: Temperamenttipiirteiden yhteydet masentuneisuuteen luokanopettajilla
Author: Korhonen, Maikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153729
http://hdl.handle.net/10138/157451
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. This study examined the associations between temperament traits as defined by Cloninger's psychobiological theory of personality (novelty seeking, harm avoidance, reward dependence and persistence) and class teachers' depression. Depression in varying severity grade is a huge public health problem and causes sick leaves, disability pensions, and changing one's careers. Teachers' depressive symptoms have been shown to have an influence also on the pupils' ability to learn and even their future. Teachers' profession has proven to be among the hardest and stress prone. The work demands a lot of emotional procession and interactions. This is often combined with too heavy workload and too short time to recover. One way to be able to intervene and prevent depression is to search factors that increase the risk of or protect individuals from depression. The research has found individual differences in temperament traits to be this kind of factors. There has still been very little research on temperament traits and depression in teacher populations. Methods. The data used were from a pilot study, the collection of which started during the spring 2013. Schools from the metropolitan area of Finland were randomized. First grade class teachers (classes 1.-6.) in these schools received questionnaires. 54 teachers took part in this research, 49 of them were women and 5 men. They were 44 years old on average and they had 18 years of education on average. Temperament was measured using Cloninger's TCI-questionnaire ((Temperament and Character Inventory). The amount and intensity of depressive symptoms were measured using BDI-II inventory (Beck Depression Inventory II). Results and conclusions. The results showed that high harm avoidance predicted more depressive symptoms among class teachers, which gave support to previous research. The results showed also that persistence predicted more depressive symptoms, which brought new information to research field. Besides the working conditions it would be important to take in to consideration also teachers' individual characters when driving to prevent depression and promote the well-being of teachers.Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin Cloningerin psykobiologisen persoonallisuusteorian mukaisten temperamenttipiirteiden (elämyshakuisuus, turvallisuushakuisuus, sosiaalinen herkkyys ja sinnikkyys) yhteyttä luokanopettajien masentuneisuuteen. Eriasteinen masentuneisuus on suuri kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa pitkiä sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja ammatinvaihtamista. Opettajien masentuneisuuden on todettu lisäksi vaikuttavan oppilaiden oppimiseen ja tulevaisuuteen. Opettajan työ on osoittautunut yhdeksi rankimmista ja helpoiten korkeaan stressitasoon johtavista. Paljon emotionaalista prosessointia vaativaan vuorovaikutustyöhön yhdistyy usein liiallinen työkuormitus ja liian lyhyt palautumisaika. Masentuneisuuteen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi yksi tie on etsiä sille altistavia tai siltä suojaavia tekijöitä. Tällaisia on löydetty yksilöllisissä eroissa temperamenttipiirteissä. Opettajien kohdalla niitä, kuten masennustakin, on tutkittu kuitenkin toistaiseksi hyvin vähän. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin pilottiaineistoa, jonka kerääminen aloitettiin keväällä 2013. Satunnaisotannalla valittujen pääkaupunkiseudun alakoulujen 1.-6. luokan luokanopettajille toimitettiin kyselylomakkeet vastattaviksi. Tähän tutkimukseen osallistui 54 opettajaa, joista naisia oli 49 ja miehiä 5. He olivat iältään keskimäärin 44 vuotiaita ja heillä oli koulutusta keskimäärin 18 vuotta. Temperamentin arvioimisessa käytettiin Cloningerin TCI–temperamenttiasteikkoa (Temperament and Character Inventory). Masennusta mitattiin BDI II –masennusoireseulalla (Beck Depression Inventory II). Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa havaittiin turvallisuushakuisuuden ennustavan masentuneisuutta luokanopettajilla, mikä vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia. Tutkimuksessa havaittiin myös sinnikkyyden ennustavan masentuneisuutta luokanopettajilla, mikä toi uutta tietoa tutkimuskentälle. Työolojen lisäksi tulisi huomioida opettajien yksilölliset piirteet pyrittäessä ehkäisemään masentuneisuutta ja edistämään opettajien työhyvinvointia.
Subject (yso): temperamentti
masennus
persoonallisuus
opettajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maikki Korhonen Pro Gradu -tutkielma.pdf 459.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record