Käsityön uusi opetussuunnitelma koulutusyhteisön ja opettajan kompetenssin haastajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153716
Title: Käsityön uusi opetussuunnitelma koulutusyhteisön ja opettajan kompetenssin haastajana
Author: Malinen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153716
http://hdl.handle.net/10138/157452
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Objectives. The new curriculum of crafts teaching that will be brought into use of autumn 2016, introduces a new concept of crafts which is called multimaterialism. Multimaterialism will consist of the materials, equipment and techniques of both textile work and technical work. At the same time, teaching lessons of crafts will be reduced in secondary schools. Previously, in crafts the finished product and used skills have been seen as great importance for teachers' competence and student's learning. Former studies that have been completed have seen craft as a process which occurs inside of textile or technical work. Based on some studies, the way of teaching crafts seems to be changing to multimaterialism. In these studies crafts has been seen as a part of the technical development and design. This study examines the teacher's competence through professional and pedagogical views. In addition, the features of crafts teacher's specific competence were examined through meaning of skills, product and process-related meanings, complete craft and pedagogical way of thinking which is connected to crafts teacher's work. Research question is that, how the new curriculum of crafts teaching will challenge the educational community and teachers who are planning and working with teaching. Second question is how the new curriculum will challenge the teacher's competence. Methods. The study was conducted as a multimethods case study, which utilized qualitative data. Multimethods was chosen because it helped to get more diverse information. The research materials in this study were video material from two events and the supplementary material related to these events. The first video material was derived from a panel about multimaterialism, from the discussion of five crafts curriculum experts. In addition, there was also Flinga-comments, enabling the public to participate in the debate on the big screen. There were approx. 80 participants at the event, but due to the on-line broadcast the amount was approx. 160. The second video data was collected at a meeting of the textile teachers union's member association's teachers, who discussed about the new curriculum. From this meeting written material about crafts elective lessons was received. At the event there were 30 textile teachers. The data was analyzed in accordance of the research questions and themes from the data, using the ATLAS.ti program. From these themes four main themes were found that were corresponding to the research questions. Results and conclusions. The challenges facing the teachers competence and the educational community were in some ways overlapped. The findings were looked upon in the light of multimaterialism. Based on the research the challenges of crafts education that arose were 1) Taking new curriculum into use as well as the dialogue of the teacher's values and the curriculum, 2) understanding and implementing multimaterialism, 3) The guarantee of the crafts teachers employment and high-quality crafts teaching. 4) Challenges to the teacher's competence and the challenges the school community were partly overlap. Teacher's competence challenged the changes in the job description and co-operation, understanding skills, understanding of the craft process and product, as well as understanding craft's pedagogy. Dialogue of the theory and the data can be said to be the key role of the teacher when the local crafts curriculum is drawn up. Crafts teachers must be able to find their own crafts values and practical skills in common with the new curriculum. But In same way must also adopt new approaches to crafts teaching so that she/he is able to justify the place of crafts teaching to the educational community. In addition the educational community must allow for the training of teachers and implementation of education so that the objectives of the curriculum can be carried out.Tavoitteet. Syksyllä 2016 voimaan astuva käsityön uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan uuden monimateriaalisuuden käsitteen, joka kattaa alleen sekä tekstiilityön että teknisen työn materiaalit, välineet ja työstämistekniikat. Samalla käsityön opetuksen tuntimäärät yläkoulussa vähenevät. Tuotettavalla produktilla sekä taidon osaamisella on ollut sekä opettajan työssä että oppilaan osaamisessa suuri merkitys. Aiemmat tutkimukset ovat nähneet kokonaisen käsityön tekstiilityön tai teknisen työn sisällä tapahtuvana prosessina. Käsityön opetuksen muutosta monimateriaaliseksi oppiaineeksi ovat ennakoineet tutkimukset, joissa teknologiakehitys ja näkemys käsityöstä yhtenä muotoilun lajina on tuotu esiin. Opettajan kompetenssia tarkastellaan tässä tutkimuksessa pedagogisen ja professionaalisen kompetenssin näkökulmasta. Lisäksi käsityönopettajan kompetenssille ominaisia piirteitä tarkastellaan taidon merkityksen, produktiin ja prosessiin liittyvien merkitysten, kokonaisen käsityön sekä käsityönopettajan työhön liittyvän pedagogisen ajattelun kautta. Tutkimuksessa kysytään miten käsityön uusi opetussuunnitelma haastaa opetusta suunnittelevan ja toteuttavan koulutusyhteisön sekä opettajan ammatillisen kompetenssin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä tapaustutkimuksena, jossa hyödynnettiin laadullista aineistoa. Monimenetelmällisyys valittiin siksi, että sen avulla saatiin tutkittavasta kohteesta mahdollisimman monipuolista tietoa. Tutkimusaineistoina tässä tutkimuksessa toimi kahdesta eri tilaisuudesta saatu videoaineisto sekä niihin liittyvät kaksi oheisaineistoa. Ensimmäinen videoaineisto kerättiin monimateriaalisuutta koskevasta paneelitilaisuudesta, jossa keskustelemassa oli viisi käsityön opetussuunnitelman asiantuntijaa. Lisäksi saatiin valkokankaalle lähetettyjä Flinga-kommentteja, joiden kautta yleisö pystyi osallistumaan keskusteluun. Tilaisuuden osallistujamäärä oli n. 80, mutta nettilähetyksestä johtuen seuraajamäärä oli n. 160. Toinen videoaineisto kerättiin erään tekstiiliopettajaliiton jäsenyhdistyksen tilaisuudesta, joka käsitteli uutta opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmatilaisuudesta saatiin myös kirjallinen aineisto koskien perusteluja käsityön valinnaistuntien määräytymisestä. Tilaisuudessa oli paikalla 30 tekstiiliopettajaa. Aineistot analysoitiin ATLAS.TI ohjelmalla tutkimuskysymysten sekä aineistoista nousseiden teemojen mukaisesti. Näistä teemoista koottiin neljä pääteemaa, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajan kompetenssiin kohdistuvat haasteet ja koulutusyhteisön haasteet olivat osin päällekkäisiä. Niitä käsiteltiin tuloksissa monimateriaalisuuden toteuttamisen valossa. Tutkimuksen perusteella koulutusyhteisön ja opettajan haasteiksi nousi 1) opetussuunnitelmatyön käynnistyminen 2) monimateriaalisuuden ymmärtäminen ja toteuttaminen 3) käsityönopettajien työllisyyden ja laadukkaan käsityön opetuksen takaaminen sekä 4) opettajan kompetenssia haastavat työnkuvan muuttuminen ja yhteistoiminnallisuus, taidon ymmärtäminen, käsityöprosessin ja produktin ymmärtäminen sekä käsitys käsityön pedagogiikasta. Teorian ja aineiston vuoropuheluna voidaan todeta, että opettajan rooli on keskeinen, kun paikallista käsityön opetussuunnitelmaa laaditaan. Käsityönopettajan täytyy kyetä löytämään omista käsityöhön liittyvistä arvoista sekä käytännön osaamisestaan yhtymäkohtia uuden opetussuunnitelman kanssa sekä omaksuttava uusia näkökulmia käsityön opetukseen, jotta hän pystyy perustelemaan käsityön opetuksen paikkaa koulutusyhteisössään. Lisäksi koulutusyhteisön on mahdollistettava käsityönopettajien riittävä koulutus ja opetuksen toimeenpano, jotta opetussuunnitelman asettamat tavoitteet täyttyvät.
Subject: käsityön opetussuunnitelma
opettajan kompetenssi
monimateriaalisuus
Subject (yso): käsityökasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record