Ulkoilu päiväkodissa : Varhaiskasvatusta vai valvontaa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510213764
Title: Ulkoilu päiväkodissa : Varhaiskasvatusta vai valvontaa?
Author: Ahola, Reija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510213764
http://hdl.handle.net/10138/157453
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Previous studies have shown that outdoor activities are important for the child and outdoor environment is in many ways an ideal early childhood education environment. However the appreciation of outdoor playing has gone through inflation in small children's education. The emphasis on safety risks has made playgrounds plain and educators cautious. Children spend the free time more and more inside at the expense of the outdoor activities. It has been speculated that the children's healthy growth and development are at risk as a result of these social changes. Against this background, it is important to consider outdoor activities carried out in institutional early childhood education from the point of view of pedagogy. Day care staff is responsible for the well-being of children, the promotion of development and learning. Studies have given an indication that pedagogical knowledge is not used outside as it could be. The purpose of this study is to analyze the meanings of children's outdoor life and outdoor environment given by the kindergarten teachers, as well as the role of an adult during outdoor supervision. The goal is to survey good practices in promoting outdoor pedagogy. The research method used was theme interview with video tapings. The research environment was municipal day-care center. Outdoor activities was taped on video in the yard of the day-care center. Four kindergarten teachers was interviewed using semi-structured interview frame and video clips. Interview data was analyzed according to the principles of content analysis. Outdoor activities were seen as a vital part of the day and outdoor environment was seen as a good pedagogical environment. However it was felt that in reality the pedagogical skills is not often used outdoors. Safety and control was seen as specific tasks for adults related to outdoor activities. However, this important role was seen also as a limitation for the pedagogical usage of outdoor environment and children's freedom. Outdoor Environment provides a good ground for play, sports, exploration and interaction between children as well as between adult and child. Children's learning is holistic and adults should have similar roles outdoors than inside. Teaching and educational staff commitment to their work and a shared vision of the work community can promote outdoor pedagogy and change courtyard control culture.Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ulkoilu on lapselle tärkeää ja ulkoympäristö on monessa suhteessa ihanteellinen varhaiskasvatusympäristö. Ulkoleikkien arvostus on kokenut kuitenkin inflaation varhaisvuosien opetuksessa. Turvallisuuden sekä riskien painottaminen on yksipuolistanut leikkiympäristöjä ja saanut ammattikasvattajat varovaisiksi. Lapset viettävät myös vapaa-ajallaan sisällä aikaa entistä enemmän ulkoleikkien kustannuksella. On arveltu, että lasten terve kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet näiden yhteiskunnallisten muutosten tuloksena. Tätä taustaa vasten institutionaalisessa varhaiskasvatuksessa toteutettua ulkoilua on tärkeää tarkastella pedagogiikan näkökulmasta. Päiväkotien opetus- ja kasvatushenkilöstö on vastuussa lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edistämisestä. Tutkimukset ovat antaneet osviittaa, että pedagogista osaamista ei käytetä ulkoilujen aikana mahdollisuuksien mukaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida lastentarhanopettajien antamia merkityksiä lasten ulkoilulle, ulkoympäristölle sekä tarkastella aikuisen roolia ulkoilun aikana. Tavoitteena on kartoittaa hyvää ulkoilupedagogiikkaa edistäviä käytäntöjä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty videovirikkeistä teemahaastattelua. Tutkimusympäristönä on toiminut kunnallinen päiväkoti, jonka pihassa on videoitu ulkoilua. Neljää päiväkodissa työskentelevää lastentarhanopettajaa on haastateltu käyttäen puolistrukturoitua haastattelurunkoa ja video-otoksia. Haastatteluaineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Ulkoilu koettiin merkityksellisenä lapsen päiväkotipäivän osana ja ulkoympäristö nähtiin hyvänä pedagogisena toimintaympäristönä. Nähtiin, että todellisuudessa pedagogista osaamista ei kuitenkaan usein käytetä ulkona. Turvallisuus ja sen valvonta koettiin erityiseksi ulkoiluun liittyväksi aikuisen tehtäväksi. Tämän tärkeän roolin koettiin kuitenkin välillä rajoittavan ulkoympäristön hyödyntämistä ja lasten vapauksia. Ulkoympäristö luo leikille, liikunnalle, tutkimiselle ja lasten keskinäiselle sekä aikuisen ja lapsen väliselle vuorovaikutukselle hyvät puitteet. Lapsen oppiminen on kokonaisvaltaista ja aikuisella tulisikin olla samanlaisia rooleja ulkoillessa kuin sisällä. Opetus- ja kasvatushenkilöstön sitoutuneisuus työhönsä sekä työyhteisön yhteinen näkemys edistävät ulkoilupedagogiikkaa ja voivat muuttaa pihavalvonnan kulttuuria.
Subject: ulkoympäristö
tarjouma
pedagoginen ajattelu
ammattietiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record