Kulttuurinen pääoma ja koulu : luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kulttuurisen pääoman merkityksestä oppilaan koulunkäynnin ja opettajan työn kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153721
Title: Kulttuurinen pääoma ja koulu : luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kulttuurisen pääoman merkityksestä oppilaan koulunkäynnin ja opettajan työn kannalta
Author: Rossi, Maria-Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153721
http://hdl.handle.net/10138/157454
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to examine how teacher students' view their cultural capital. Cultural capital means the knowledge, skills, valuations and examinations that a person has achieved during his/her life.The purpose of this study is also to depict whether or not cultural capital is of importance to a teacher at his work or to a student at his education. Previous studies have shown that teacher students present bourgeoise culture. Previous studies have also shown that teacher's cultural capital might have an impact to his/her work and that students' family background has an impact on school work. The study was made by the principles of qualitative research. Five teacher students from Helsinki University were selected as research subjects. The data was gathered during the spring 2015 and collected by using a theme interview. The data was then analyzed with theory-bound content analysis. Based on the data, teacher students' views depicted that their family backgrounds, as well as hobby and personal interests reflected at least partly the cultural capital. Based on the study results, it would seem that teacher's own cultural capital might show in his/her work at some level, for example through the valuations and aspirations, as well as the number of his/her hobbies. Teacher's hobbies can show as emphasis on, motivation in and aspirations in the work. Valuations and aspirations can have an impact on the demands targeted towards students by the teacher. The results indicate that student's cultural capital can show at school through stimulus received from home and attitude towards school.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden kulttuurista pääomaa. Kulttuurinen pääoma tarkoittaa ihmisen elämänsä aikana kerryttämiä tietoja, taitoja, arvostuksia ja tutkintoja. Tämän lisäksi tarkoituksena on selvittää opettajan kulttuurisen pääoman merkitystä hänen työnsä kannalta ja oppilaan pääoman merkitystä koulunkäynnin kannalta. Aiempi tutkimus on osoittanut luokanopettajaopiskelijoiden edustavan keskiluokkaisuuteen liitettäviä arvoja ja arvostuksia. Aiempi tutkimus on näyttänyt, että oppilaan kulttuurisella pääomalla on merkitystä koulunkäynnin kannalta ja että opettajan kulttuurisella pääomalla voi olla vaikutusta hänen työhönsä. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä aiheesta. Tutkimus suoritettiin laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti. Tutkimushenkilöinä oli viisi luokanopettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta. Aineisto kerättiin keväällä 2015. Aineistonkeruutapana oli teemahaastattelu, ja aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Aineiston perusteella luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksistä piirtyi kuva, että heidän perhetaustansa sekä harrastus- ja makutottumuksensa heijastelivat ainakin osittain kulttuurista pääomaa. Tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että opettajan oma kulttuurinen pääoma saattaa näkyä hänen työssään jollakin tasolla arvostusten ja ihanteidensa sekä harrastuneisuuden kautta. Harrastuneisuus voi näkyä painotuksina, motivaationa ja innostuksina työssä. Arvostukset ja ihanteet voivat vaikuttaa opettajan oppilaisiin kohdistamiin vaatimuksiin. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaan kulttuurinen pääoma voi näkyä koulussa esimerkiksi kotoa saatujen virikkeiden ja koulua kohtaan asennoitumisen yhteydessä.
Subject: maku
peruskoulu
luokanopettajaopiskelija
opettaja
oppilas
kulttuurinen pääoma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record