Ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutos ja optimismi muutoksen ennustajana

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153710
Julkaisun nimi: Ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutos ja optimismi muutoksen ennustajana
Tekijä: Serow, Anna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2015
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153710
http://hdl.handle.net/10138/157456
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: The aim of this study was to examine how the students' commitment and assessments of occupational and educational plans changed during a course in folk high school and how optimism was related to the possible change. Plans related to future occupation and education are part of personal goals that people set for the future. Previous experiences and knowledge, own interests and plans affect goal setting. Also personality influence the goals, and optimists and pessimists differ in the way of setting goals. Optimists usually expect things to go well and as wanted, and pessimists usually expect things to go badly and not as wanted. The data were collected with a questionnaire in Finnish folk high schools in two phases. The first phase was implemented in the autumn of 2000 and the second phase in the spring of 2001. In this study, the sample was limited to the students of general education (N = 2793), and consists mostly of adolescents and young adults. The data was analysed using SPSS 21 and the change was examined with paired samples t-test, and also with hierarchical regression analysis. In this study, the change of commitment and assessments was examined between the first measurement, which was conducted at the beginning of the course, and the second measurement, which was conducted at the end of the course. Also, how optimism at the first measurement was related to the change, was examined. The results showed that students reported to commit themselves more to educational plans, to explore more options of occupation and education, and to know more about different options after attending the course but they did not report more commitment to occupational plans than before. Optimism was only related to the increased commitment to educational plans; the more optimistic students were at the beginning, the more committed to educational plans they were at the end. The study shows that general studies in folk high school gets students to commit more to their future educational plans, increases knowledge of different occupational and educational options and also, gets students to explore more options. The study also shows that optimism contributes positively to students' commitment to their plans concerning education.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijoiden ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutuminen ja niitä koskevat arviot muuttuivat kansanopiston kurssilla opiskelun aikana sekä miten optimismi oli yhteydessä mahdolliseen muutokseen. Ura- ja opiskelusuunnitelmat ovat yhdenlaisia henkilökohtaisia tavoitteita, joita ihminen asettaa koskien tulevaisuutta. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttaa aikaisemmat kokemukset ja tieto, omat kiinnostukset sekä suunnitelmat. Myös persoonallisuus vaikuttaa tavoitteiden asettamiseen, ja optimistit ja pessimistit eroavat tavassaan asettaa henkilökohtaisia tavoitteita. Optimisti uskoo tulevien tapahtumien olevan positiivia ja menevän toivotulla tavalla, kun pessimisti uskoo tapahtumien olevan negatiivisia ja ettei ne mene toivotulla tavalla. Aineisto kerättiin Opetushallituksen koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallin pohjalta kaksivaiheisesti syksyllä 2000 ja keväällä 2001. Aineisto kerättiin suomenkielisistä kansanopistoista kyselylomakkeilla pitkäkestoisille linjoille osallistuneilta opiskelijoilta. Aineisto rajattiin tässä tutkimuksessa vapaatavoitteisesti opiskeleviin (N = 2793) ja otos koostui pääosin nuorista ja nuorista aikuisista. Aineisto analysoitiin SPSS 21-ohjelmalla ja muutosta tarkasteltiin parittaisen t-testin sekä hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Suunnitelmiin sitoutumisen ja sitä koskevien arvioiden muutosta tarkasteltiin ensimmäisen, kurssin alussa suoritetun, ja toisen, kurssin jälkeen suoritetun, mittauksen välillä. Lisäksi tarkasteltiin, minkälainen yhteys optimismilla ensimmäisessä mittauksessa oli muutokseen. Tulosten perusteella osallistujat arvioivat sitoutuvansa enemmän opiskelusuunnitelmiinsa, tietävänsä enemmän eri ura- ja opiskeluvaihtoehdoista sekä kartoittavansa enemmän tietoa eri vaihtoehdoista kurssin jälkeen. Osallistujat eivät arvioineet sitoutuvansa urasuunnitelmiinsa aiempaa enemmän. Optimismi ennusti vain opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutosta; mitä optimistisempi osallistuja kurssin alussa oli, sitä todennäköisemmin arviot opiskelusuunnitelmiin sitoutumisesta vahvistuivat. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kansanopisto-opiskelu vahvistaa vapaatavoitteisten opiskelijoiden sitoutumista ja arvioita opiskelusuunnitelmiin liittyen, lisää tietoa eri vaihtoehdoista sekä saa kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että optimismi vahvistaa omia arvioita opiskelusuunnitelmiin sitoutumisesta.
Avainsanat: optimismi
urasuunnitelmat
opiskelusuunnitelmat
sitoutuminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot