Ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutos ja optimismi muutoksen ennustajana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Serow, Anna
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201510153710
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157456
dc.description.abstract The aim of this study was to examine how the students' commitment and assessments of occupational and educational plans changed during a course in folk high school and how optimism was related to the possible change. Plans related to future occupation and education are part of personal goals that people set for the future. Previous experiences and knowledge, own interests and plans affect goal setting. Also personality influence the goals, and optimists and pessimists differ in the way of setting goals. Optimists usually expect things to go well and as wanted, and pessimists usually expect things to go badly and not as wanted. The data were collected with a questionnaire in Finnish folk high schools in two phases. The first phase was implemented in the autumn of 2000 and the second phase in the spring of 2001. In this study, the sample was limited to the students of general education (N = 2793), and consists mostly of adolescents and young adults. The data was analysed using SPSS 21 and the change was examined with paired samples t-test, and also with hierarchical regression analysis. In this study, the change of commitment and assessments was examined between the first measurement, which was conducted at the beginning of the course, and the second measurement, which was conducted at the end of the course. Also, how optimism at the first measurement was related to the change, was examined. The results showed that students reported to commit themselves more to educational plans, to explore more options of occupation and education, and to know more about different options after attending the course but they did not report more commitment to occupational plans than before. Optimism was only related to the increased commitment to educational plans; the more optimistic students were at the beginning, the more committed to educational plans they were at the end. The study shows that general studies in folk high school gets students to commit more to their future educational plans, increases knowledge of different occupational and educational options and also, gets students to explore more options. The study also shows that optimism contributes positively to students' commitment to their plans concerning education. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opiskelijoiden ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutuminen ja niitä koskevat arviot muuttuivat kansanopiston kurssilla opiskelun aikana sekä miten optimismi oli yhteydessä mahdolliseen muutokseen. Ura- ja opiskelusuunnitelmat ovat yhdenlaisia henkilökohtaisia tavoitteita, joita ihminen asettaa koskien tulevaisuutta. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttaa aikaisemmat kokemukset ja tieto, omat kiinnostukset sekä suunnitelmat. Myös persoonallisuus vaikuttaa tavoitteiden asettamiseen, ja optimistit ja pessimistit eroavat tavassaan asettaa henkilökohtaisia tavoitteita. Optimisti uskoo tulevien tapahtumien olevan positiivia ja menevän toivotulla tavalla, kun pessimisti uskoo tapahtumien olevan negatiivisia ja ettei ne mene toivotulla tavalla. Aineisto kerättiin Opetushallituksen koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallin pohjalta kaksivaiheisesti syksyllä 2000 ja keväällä 2001. Aineisto kerättiin suomenkielisistä kansanopistoista kyselylomakkeilla pitkäkestoisille linjoille osallistuneilta opiskelijoilta. Aineisto rajattiin tässä tutkimuksessa vapaatavoitteisesti opiskeleviin (N = 2793) ja otos koostui pääosin nuorista ja nuorista aikuisista. Aineisto analysoitiin SPSS 21-ohjelmalla ja muutosta tarkasteltiin parittaisen t-testin sekä hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Suunnitelmiin sitoutumisen ja sitä koskevien arvioiden muutosta tarkasteltiin ensimmäisen, kurssin alussa suoritetun, ja toisen, kurssin jälkeen suoritetun, mittauksen välillä. Lisäksi tarkasteltiin, minkälainen yhteys optimismilla ensimmäisessä mittauksessa oli muutokseen. Tulosten perusteella osallistujat arvioivat sitoutuvansa enemmän opiskelusuunnitelmiinsa, tietävänsä enemmän eri ura- ja opiskeluvaihtoehdoista sekä kartoittavansa enemmän tietoa eri vaihtoehdoista kurssin jälkeen. Osallistujat eivät arvioineet sitoutuvansa urasuunnitelmiinsa aiempaa enemmän. Optimismi ennusti vain opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutosta; mitä optimistisempi osallistuja kurssin alussa oli, sitä todennäköisemmin arviot opiskelusuunnitelmiin sitoutumisesta vahvistuivat. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kansanopisto-opiskelu vahvistaa vapaatavoitteisten opiskelijoiden sitoutumista ja arvioita opiskelusuunnitelmiin liittyen, lisää tietoa eri vaihtoehdoista sekä saa kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että optimismi vahvistaa omia arvioita opiskelusuunnitelmiin sitoutumisesta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject optimismi fi
dc.subject urasuunnitelmat fi
dc.subject opiskelusuunnitelmat fi
dc.subject sitoutuminen fi
dc.title Ura- ja opiskelusuunnitelmiin sitoutumisen muutos ja optimismi muutoksen ennustajana fi
dc.title.alternative Change in the commitment to occupational and educational plans and optimism as a predictor of the change en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201510153710

Files in this item

Files Size Format View
Anna_Serow_PG_2015.pdf 1.322Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record