"En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : Oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153722
Title: "En olettais kyllä et siel on joku viel pitelemäs kädestä kiinni" : Oppilaiden vanhempien käsityksiä liikunnanopetukseen liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä
Author: Stèn, Laura Anna Katarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153722
http://hdl.handle.net/10138/157457
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective. The objective of the study was to describe the parents' perceptions on liability and safety issues concerning physical education in schools. The liability issue arose 2013 due to a certain accident that occurred during a school PE lesson. The discussion on the matter culminated when OAJ (The Trade Union of Education in Finland) considered whether accident-prone sports should be banned in schools. This study examined the parents' views on who or what is liable and which factors affect the division of liability among these instances. The challenges in teaching PE have been analyzed by e.g. Poutala (2010), Hakala (1999) and Segercrantz (2001). In their Master's Thesis Kainulainen and Tikkanen (2002) have looked at the due process rights of teachers and at how teachers would operate in the case of a hypothetical accident. This study researches how parents view a similar situation and whom they consider liable in it. Method. Five parents of comprehensive school pupils were interviewed for the study. During the interview the parents reported their views concerning the special characteristics of PE defined by Poutala (2010). These characteristics include supervision, problems with grouping, illnesses and the hazards they cause, equipment and clothing as well as transfers to the location of the lesson. The parents also analyzed two accidents taking place during PE lessons and pondered on liabilities there. Results and conclusions. In the parents' point of view one person alone is not liable at schools. The liability was perceived to divide among the teacher, the pupil, the classmates, the parents and the provider of education. The age and skills of the pupil as well as the possible risks of the sport were seen as contributors to the division of liability. The parents saw that the riskier the sport, the more liable the teacher was. The special characteristics of PE were not seen as problematic. When it comes to grouping during PE lessons the parents viewed that pupils could study in mixed groups with boys and girls throughout primary school. A minority of those interviewed thought that pupils ought to transfer to the location of the lesson with the teacher and that if the pupil knows the way, they could go home independently from the location of the lesson. Some of the parents would allow pupils to be left without the teacher's supervision in the case of a group division during lesson. This study provides an insight onto how parents view the safety issues and the division of liability in the teaching of physical education. With the help of this study teachers are able to liken their views to those of the parents'.Tavoitteet. Vastuukysymykset liittyen koulujen liikunnanopetukseen nousivat julkisuudessa pinnalle syksyllä 2013 erään liikuntatunnilla sattuneen onnettomuuden yhteydessä. Keskustelu kärjistyi Opettajien ammattijärjestön pohdintaan siitä, tulisiko riskialttiit lajit kieltää koulussa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vanhempien käsityksiä koululiikuntaan liittyvistä vastuu- ja turvallisuustekijöistä. Tutkimuksessa selvitettiin, keille toimijoille vanhemmat näkevät vastuun liikuntaturvallisuudesta kuuluvan ja mitkä tekijät vaikuttavat vastuun jakautumiseen näiden toimijoiden kesken. Liikunnanopetuksen haasteita ovat eritelleet mm. Poutala (2010), Hakala (1999) sekä Segercrantz (2001). Kainulainen ja Tikkanen (2002) ovat pro gradu -tutkielmassaan tutkineet opettajien oikeusturvaa ja sitä, kuinka opettajat toimisivat hypoteettisessa onnettomuustilanteessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka vanhemmat näkevät vastaavanlaisen tilanteen ja keille heidän mielestään vastuu tapahtuneesta kuuluu. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin viittä peruskoululaisen vanhempaa. Haastattelussa vanhemmat erittelivät näkemyksiään liittyen Poutalan (2010) esittämiin liikunnan erityiskysymyksiin, joita ovat valvontakysymykset, ryhmäjako-ongelmat, sairaudet ja niihin liittyvät vaarat, varusteet ja pukeutuminen sekä siirtymiset liikuntapaikoille. Vanhemmat myös analysoivat kahta liikuntatunnilla sattuvaa tapaturmatapausta pohtien, kenellä on vastuu tapahtuneesta. Tulokset ja johtopäätökset. Vanhemmat katsoivat, että koulumaailmassa ei ole vain yhtä vastuussa olevaa henkilöä. Vastuun katsottiin jakautuvan opettajalle, oppilaalle, luokkatovereille, vanhemmille ja opetuksen järjestäjälle. Vastuun jakautumiseen vaikutti oppilaan ikä, taitotaso sekä liikuntalajin mahdolliset riskit. Mitä riskialttiimpaa liikunta oli, sitä enemmän opettajalla katsottiin olevan vastuuta. Liikunnanopetuksen erityiskysymykset eivät näyttäytyneet vanhemmille ongelmallisina. Liikuntatuntien ryhmäjaon osalta vanhemmat katsoivat, että oppilaat voisivat olla koko alakouluajan sekaryhmässä. Vähemmistö vastaajista katsoi, että oppilaiden on mentävä suorituspaikalle opettajan kanssa. Reitin ollessa tuttu oppilaat voisivat kulkea itsenäisesti kotiin suorituspaikalta. Osa vanhemmista sallisi, että ryhmäjakotilanteessa toinen ryhmä olisi ilman opettajan valvontaa. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten vanhemmat näkevät koululiikunnan turvallisuuskymykset ja liikuntaturvallisuuden vastuun jakautumisen. Tutkimuksen avulla opettajat voivat suhteuttaa omia näkemyksiään vanhempien odotuksiin.
Subject: koululiikunta
turvallisuus
vanhemmat
vastuun jakautuminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record