Velkojan oikeuden toteutuminen perintökaaren velkavastuujärjestelmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133666
Title: Velkojan oikeuden toteutuminen perintökaaren velkavastuujärjestelmässä
Author: Lönnström, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133666
http://hdl.handle.net/10138/157494
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan velkojan oikeutta saada suoritus saatavalleen perittävän kuoleman jälkeen. Tarkasteluun otetaan pesänselvitysvelat, perittävän velat, sekä muut pesän velat. Tutkielmassa tarkastellaan myös mahdollisia kollisiotilanteita perittävän velkojien ja kuolinpesän velkojien välillä. Pääasialliset tutkimusongelmat ovat, miten velallisen kuolema ennen velan maksua vaikuttaa velkojan asemaan, sekä millaiseksi muodostuu velkojan oikeus periä saatavaa. Velkojen voimassa pysymisen periaatteen mukaisesti perittävän kuolema ei pääsääntöisesti lakkauta voimassa olleita velkasuhteita. Velkojilla on myös velkojien etusijaperiaatteen mukaisesti oikeus saada suoritus saatavilleen ennen kuolinpesästä toteutettavia perintöjä, testamentteja ja muita etuuksia. Perintökaaren pääsääntö on jäämistöomaisuuden arvoon rajoittuva vastuu, joka osaltaan rajoittaa velkojan määrällistä oikeutta suorituksensaantiin. Näiden periaatteiden osoittaminen ja lähempi tarkastelu on tämän tutkielman keskeisintä sisältöä. Tutkielmassa eritellään lisäksi niitä velkojia turvaavia, preventiivisiin ja reparatiivisiin viitteellisesti jaoteltuja sääntöjä, joiden avulla velkojalla on mahdollisuus vaikuttaa velkojaasemaansa. Kyse on keinovalikoimasta, jolla velkoja voi turvata suorituksensaantioikeuttaan. Jäämistöoikeudellinen rauhoitusaikasäännöstö, sekä velan eräännyttämissäännöt vaikuttavat velkojan oikeuteen periä saatavaa. Nämä tutkielman loppupuolella käsiteltävät säännöstöt turvaavat yhtäältä velkojien, sekä toisaalta myös kuolinpesän osakkaiden asemaa velkoja maksettaessa. Lopuksi huomio suunnataan niihin ilmiöihin, jotka rajoittavat velkojan oikeutta saada suoritus saatavalleen perintökaaren periaatteiden ilmentämien pääsääntöjen mukaan. Velkojan oikeus suoritukseen voi lakata saatavan luonteen, julkisen haasteen tai velan vanhentumisen vuoksi. Myös velkojien etusijaperiaate voi väistyä tiettyjen jäämistöintresenttien etusijan vuoksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record