Laatu vertailuperusteena julkisissa palveluhankinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133647
Title: Laatu vertailuperusteena julkisissa palveluhankinnoissa
Author: Siekkinen, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133647
http://hdl.handle.net/10138/157495
Thesis level: master's thesis
Discipline: Eurooppaoikeus
European law
Europarätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitkä ovat laadun vertailuperusteiden käyttöä koskevat säännöt ja mitä seurauksia näiden sääntöjen laiminlyönnillä on hankintamenettelyn kokonaisuuden kannalta hankintayksikön näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on kuvata laadun vertailuperusteiden asettamista koskevien sääntöjen keskinäisiä suhteita sekä tuoda esille tyypillisimpiä ongelmatilanteita, joita laadun vertailuperusteiden käyttöön liittyy. Tutkielmaa kirjoitettaessa kansallista hankintalainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Uudistuksen tarkoituksena on implementoida EU:n uudet hankintadirektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä. Hankintadirektiivien uudistamisen tavoitteena on ollut erityisesti sääntelyn selkeyttäminen ja sitä kautta hankintamenettelyn yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen. Kansallisella tasolla samat tavoitteet vaikuttavat lainsäädäntöuudistuksen taustalla, mutta näiden lisäksi yhtenä keskeisimmistä uudistuksen päämääristä voidaan katsoa olevan hankintojen laadun kohentaminen ja laatuseikkojen kokonaisvaltaisemman huomioimisen edistäminen. Vaikka tutkielmassa tarkastelu pohjautuu voimassa olevaan lakiin julkisista hankinnoista (348/2007), on kuitenkin uudet direktiivit ja ehdotetut kansalliseen lainsäädäntöön tehtävät muutokset otettu huomioon tutkimusongelman käsittelyssä. Vakiintuneen tarkastelutavan mukaan hankintayksiköllä on laaja harkintavalta niin hankinnan kohteen kuvaamisessa, laadun vähimmäisvaatimusten määrittelyssä kuin vertailuperusteiden asettamisessa. Hankintalaki ei siten sääntele sitä, mitä hankintayksikkö voi ostaa tai millä nimenomaisilla vertailuperusteilla se voi tarjouksia vertailla. Laadun vertailuperusteiden käyttämiseen liittyy kuitenkin huomattava määrä ennen muuta oikeuskäytännössä täsmentyneitä sääntöjä, joita hankintayksikkö ei voi sivuuttaa hankintamenettelyn aikana. Valitessaan laadun vertailuperusteita hankintayksikön tulee varmistua, että vertailuperuste on tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukainen ja ettei kyseinen peruste syrji ketään potentiaalisista tai todellisista tarjoajista. Tämä edellyttää eritoten sitä, että vertailuperuste on riittävän tarkkarajaisesti ja selkeästi määri-telty ja se toteuttaa vaatimusta puolueettomuudesta siten, että vertailuperusteen perusteella tarkasteltavana olevat seikat ovat objektiivisesti arvioitavissa. Näillä edellytyksillä turvataan myös se, ettei hankintayksikölle muodostu rajoittamatonta valinnanvapautta tarjouksen valinnassa. Hankintalain ja oikeuskäytännössä täsmennetyn mukaan laadun vertailuperusteen tulee liittyä hankinnan kohteeseen. Tutkielmassa jäsennetyllä tavalla vertailuperuste voi palveluhankintojen kohdalla liittyä hankinnan kohteeseen joko välittömästi, välillisesti tai se voi koskea tarjoajayritystä tai sen palveluksessa olevan henkilöstön ominaisuuksia. Vertailtavien ominaisuuksien tulee kuitenkin jokaisessa tapauksessa olla relevantteja hankinnan kohde huomioon ottaen ja niillä tulee olla tosiasiallista merkitystä hankittavan palvelun laadulle sekä sitä kautta tarjouksen kokonaistaloudelliselle edullisuudelle. Vertailuperusteen hankintayksikköön suoraan kohdistuva taloudellinen merkitys ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan laadun vertailuperusteen ehdoton käyttöedellytys, vaan taloudellisuuden vaatimus voi toteutua myös hankintayksikölle koituvana välillisenä taloudellisena hyötynä. Yhtäältä on mahdollista, että vertailuperusteella ei ole selkeää tai puhdasta taloudellista merkitystä, mikäli asia on perusteltavissa hankinnan luonteeseen liittyvillä seikoilla. Laadun vertailuperusteiden käyttöä koskevat vaikutukset tiivistyvät tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen sisältöön ja sen toteutumisen arviointiin. Lähtökohtana on, että vertailuperusteen käyttöön ei ole mahdollista puuttua kuin tilanteissa, joissa kyseisen perusteen soveltaminen voi johtaa tarjoajien ja ehdokkaiden tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaarantumiseen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record