Arvopaperien hallintarekisteröinti oikeuspoliittisesti tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133674
Title: Arvopaperien hallintarekisteröinti oikeuspoliittisesti tarkasteltuna
Author: Miettinen, Joona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133674
http://hdl.handle.net/10138/157506
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten pörssivaihdannassa olevien arvopaperien (erityisesti suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden hallintarekisteröityä hallintaa oikeuspoliittisesta näkökulmasta. Tarkastelussa keskitytään tarkastelemaan hallintarekisteröityä arvopaperien hallintaa kokonaisvaltaisena ilmiönä, jonka yhteiskunnalliseen käsittelyyn vaikuttavat ensinnäkin erilaisten intressiryhmien ristiriitaiset suhtautumistavat, sekä toisekseen itse hallintarekisteröinnistä aiheutuvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Tutkielman ensimmäisessä luvussa aihealuetta taustoitetaan pääasiassa lainsäädännön ja historiallisen kehityksen kautta. Lisäksi luvussa selvitetään käytetty tieteellinen metodi, aihealueen rajaukset sekä varaumat ja käytetty lähdemateriaali. Toisessa luvussa käydään läpi aihealuetta koskeva kotimainen yhteiskunnallinen keskustelu eri muodoissaan ja tehdään siitä johtopäätöksiä. Tutkielman kolmannessa luvussa käydään läpi erilaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita hallintarekisteröinnin laajamittaisella sallimisella saattaisi olla Suomessa. Vaikutusten osalta tehdään myöskin kappaleen lopussa johtopäätöksiä. Tutkielman neljännessä luvussa esitetään de lege ferenda -tyyppinen tutkielman laatijan kannanotto arvopaperien hallintarekisteröityä hallintaa koskevasta lainsäädännöstä. Kannanotto pohjautuu argumentaatioltaan ja perusteluiltaan pitkälti kahdessa edellisessä luvussa esitettyihin johtopäätöksiin. Tutkielman viimeisessä viidennessä luvussa muodostetaan loppupäätelmä tutkielmasta ilmenneistä seikoista. Tutkielman de lege ferenda -osiossa ehdotetaan omaksuttavaksi lainsäädäntöä, jossa arvopaperien hallintarekisteröity hallinta sallitaan myös suomalaisille sijoittajille. Lainsäädäntömallissa otetaan kuitenkin huomioon myös viranomaisten ja yleisön tarpeet arvopapereiden omistajatietojen saamiseksi, sekä tarpeellinen sijoittajan suoja.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record