Internationella immaterialrättsliga tvister vid skiljeförfaranden : på väg mot skiljeförfarandet som ett antagande?

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133684
Titel: Internationella immaterialrättsliga tvister vid skiljeförfaranden : på väg mot skiljeförfarandet som ett antagande?
Författare: Pippingsköld, Beata-Maria Aurora
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133684
http://hdl.handle.net/10138/157511
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Immateriella rättigheter har en speciell karaktär och dess drag måste beaktas då man väljer en tvistlösningsmetod. Immateriella rättigheter är till sin natur ofta kortvariga, internationella och av ett ekonomiskt (högt) värde bara så länge som rättigheten kan användas till fullo. Immateriella rättigheter kan på dagens marknad anses vara ett företags allra viktigaste tillgång. Då företagens ekonomiska tillgångar nuförtiden innefattar betydande immateriella rättigheter blir även de immateriella rättigheterna föremål för kommersiella tvister mellan företag. Dessutom är de kommersiella tvisterna allt oftare internationella och utbredda mellan parter runt om i världen. Det har blivit en global trend att lösa immaterialrättsliga tvister i skiljeförfarande. Således uppstår frågan om hur bra skiljeförfarandet lämpar sig på internationella immaterialrättsliga tvister. I avhandlingen undersöks skiljeförfarandets lämplighet som tvistlösningsmetod på internationella immaterialrättstvister genom att granska de av WIPO utgjorda speciella skiljeförfarandereglerna. Efter en kort inblick i gällande rättsregler och relevanta internationella konventioner analyseras skiljeförfarandets fördelar och nackdelar i förhållande till en domstolsprocess. Vidare lyfts fram de fördelar och det specialförfarande som WIPO skapat. I den andra delen av avhandlingen behandlas möjligheten om att börja använda skiljeförfarandet som ett första alternativ vid val av tvistlösningsmetod. Liknande automatiska skiljeförfarandesystem tas upp för att analysera möjligheten av en analogisk tillämpning på sagda immaterialrättsliga tvister. Avslutningsvis utreds möjligheten om ett skiljeförfarande som antagande i immaterialrättsliga tvister samt tas upp det frågor och problem skapandet av ett dylikt system innebär.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post