Tuottamuksen vaikutus yksityishenkilön vastuuvakuutuskorvaukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510203748
Title: Tuottamuksen vaikutus yksityishenkilön vastuuvakuutuskorvaukseen
Author: Ervasti, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510203748
http://hdl.handle.net/10138/157532
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan, miten yksityishenkilön vastuuvakuutuksessa vakuutettuna olevan vahingonaiheuttajan tuottamus vaikuttaa vastuuvakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutus on vakuutus vakuutetulle syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, mutta vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden mukaisten korvausjärjestelmien välisten erojen johdosta vahingonaiheuttajan tuottamus vahingon aiheuttamisessa johtaa osassa vahinkotilanteita toisistaan poikkeaviin lopputuloksiin. Vahingonaiheuttajan tuottamuksella on näin ollen ratkaiseva vaikutus vastuuvakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen, eikä aiheuttajan vahingonkorvausvelvollisuus vahingonkärsijää kohtaan aina vastaa vakuutuksenantajan velvollisuutta korvata vahinko vastuuvakuutuksesta. Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen tarkoituksena on turvata vakuutettuja vahingonkorvausvelvollisuuden varalta yksityiselämään liittyvissä tilanteissa. Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle se menetys, joka hänelle aiheutuu kolmatta henkilöä kohtaan voimassa olevan vahingonkorvausoikeuden perusteella syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden johdosta. Näin ollen sen ratkaiseminen, onko vahinko vastuuvakuutuksesta korvattava, edellyttää vakuutusehtojen lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiselle asetettujen edellytysten tarkastelua. Suomen vahingonkorvausoikeudessa vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä sääntelee yleislakina vahingonkorvauslaki, jonka asettaman pääsäännön mukaan sopimuksenulkoisen korvausvastuun syntyminen edellyttää toiselle aiheutetun vahingon olevan aiheutettu tuottamuksellisesti – so. lievällä, tavallisella tai törkeällä huolimattomuudella taikka tahallisesti. Vahingonkorvausoikeudessa tuottamuksen asteella ei ole vahingonkorvausvastuun syntymisen tai laajuuden kannalta pääsääntöisesti olennaista merkitystä, vaan ratkaisevaa on tuottamuksen käsilläolo tai sen puuttuminen, eli tuottamuksen ja tapaturman välisen rajapinnan ylittyminen. Vakuutusoikeudellisesta sääntelystä vastuuvakuutukseen sovellettava vakuutussopimuslaki puolestaan noudattelee vakuutussopimusoikeudellista lähtökohtaa, jonka mukaan vakuutustapahtuman aiheutumisen tulee vähintään tietyssä määrin olla vakuutussopimuksen osapuolista riippumaton. Vakuutussopimuslain mukaan vahinkovakuutuksen vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutustapahtuman tahallisesti aiheuttanutta vakuutettua kohtaan sekä oikeutettu alentamaan tai epäämään vakuutetulle tulevan korvauksen, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella – tiettyjä erityistilanteita lukuun ottamatta. Tavallisen tuottamuksen tai lievän tuottamuksen perusteella vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen ei tule kysymykseen lainkaan. Näin ollen vakuutussopimuslain perusteella tuottamuksen käsilläolon lisäksi myös tuottamusasteella on ratkaiseva vaikutus vastuuvakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. Kysymys on tältä osin vahingonkorvausoikeuden ja vakuutusoikeuden mukaisten korvausjärjestelmien välisestä keskeisestä eroavuudesta, jota vastuuvakuutus konkretisoi, ja jota käsillä olevassa tutkielmassa eri aspekteineen tarkastellaan.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record