The effects of structural change in agriculture on the spread of animal disease in Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/157820
Title: The effects of structural change in agriculture on the spread of animal disease in Finland
Author: Lyytikäinen, Tapani; Niemi, Jarkko K.; Sahlström, Leena; Virtanen, Terhi; Rintakoski, Simo; Kyyrö, Jonna; Sinisalo, Alina; Lehtonen, Heikki
Publisher: Evira
Date: 2015-10
Belongs to series: 3/2015
ISBN: 978-952-225-146-6 (pdf)
ISSN: 1797-2981
URI: http://hdl.handle.net/10138/157820
Abstract: The structure of Finnish agricultural production has changed rapidly resulting in an increase in the average farm size and a reduction in the number of farms. Three animal diseases were used to illustrate the impacts of changing production structures and their consequences on the spread and control of disease: Foot-and-mouth disease (FMD), African Swine Fever (ASF) and Bluetongue (BT). The aim of this study was to assess how changes in the structure of animal production impact on animal disease risks and the economic consequences of diseases. The spread of diseases was simulated according to three predicted future production structure scenarios for 2033 and compared with reference simulations applying the production structure of the year 2009. FMD had the highest spread potential as the probability of spread and magnitude of an epidemic outbreak were the largest. ASF and BT had clearly lower spread potential and also structural change will affect them less. Spread potential is strongly dependent on how logistics will develop in relation with farm size increase. Economic losses due to FMD were similar in 2009 and 2033 simulations. Losses caused by ASF were smaller than those by FMD. In both cases distortions in the food exports were the main source of losses. Losses associated with BT were estimated to be smaller in the future.Kotieläintilojen keskikoko on kasvanut ja tilojen määrä on vähentynyt. Kehityksen voidaan arvioida jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kolmea eläintautia, suu- ja sorkkatauti, afrikkalainen sikarutto ja sinikielitauti, käytettiin esimerkkinä siitä, kuinka muutokset kotieläintuotannon rakenteessa vaikuttavat taudin leviämiseen ja hallintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuinka kotieläintalouden rakennemuutos vaikuttaa eläintautiriskiin ja tautien taloudellisiin vaikutuksiin. Tautien leviämistä simuloitiin kolmen vuoteen 2033 ajoittuvan tulevaisuuskenaarion mukaan ja verrattiin simulointeihin, jotka pohjautuivat kotieläintalouden rakenteeseen vuonna 2009. Suu- ja sorkkataudilla oli suurin leviämispotentiaali, koska leviämisen todennäköisyys ja epidemian koko olivat suurimmat. Afrikkalaisella sikarutolla ja sinikielitaudilla oli selvästi matalampi potentiaali ja rakennemuutos vaikuttaa niihin vähemmän. Leviämispotentiaali on voimakkaasti riippuvainen logistiikan kehityksestä tilakoon kasvuun nähden. Suu- ja sorkkataudin aiheuttamat taloudelliset menetykset olivat samaa suuruusluokkaa nyt ja tulevaisuudessa. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttamat tappiot jäivät maltillisemmiksi. Molemmilla taudeilla elintarvikeviennin häiriintyminen aiheutti eniten tappioita. Sinikielitaudin menetysten arvioitiin olevan nykyistä vähäisemmät tulevaisuudessa.En snabb strukturförändring inom lantbruket i Finland har resulterat i större men färre gårdar. Denna utveckling förväntas fortsätta även i framtiden. Tre sjukdomar; mul- och klövsjuka, afrikansk svinpest och blåtunga, har använts som exempel för att undersöka hur strukturförändringen påverkar smittspridningen och sjukdomskontrollen i framtiden. Syftet med arbetet var att utvärdera hur strukturomvandlingen i lantbruket påverkar djursjukdomsrisken och de ekonomiska konsekvenserna av sjukdomarna. Sjukdomsspridningen simulerades enligt tre tänkta framtida produktionsstrukturer för år 2033 och jämfördes sedan med simuleringar baserade på produktionen år 2009. Mul- och klövsjuka hade den största spridningspotentialen eftersom sannolikheten för spridning och storleken av ett epidemiskt utbrott var störst. Afrikansk svinpest och blåtunga hade klart lägre spridningspotential och även strukturförändringarna kommer att påverka dem mindre. Spridningspotentialen är starkt beroende av hur logistiken utvecklas i relation till gårdsstorleken. Ekonomiska förluster på grund av mul- och klövsjuka var lika stora i simuleringarna både för år 2009 och 2033. Förluster på grund av afrikansk svinpest var mindre än de orsakade av mul- och klövsjuka. I båda fallen var förlusterna orsakade av störd livsmedelsexport den huvudsakliga orsaken till ekonomiska förluster. Förluster orsakade av blåtunga verkade vara mindre i framtiden.
Subject: Bluetongue
Foot-and-mouth disease
African swine fever
structural change
simulation
economic consequences
future production structure


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eviran_tutkimuksia_3_2015.pdf 3.604Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record