Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto : Radionuclide Migration Parameters for the Geosphere

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Department of Chemistry en
dc.contributor University of Helsinki, Department of Chemistry en
dc.contributor University of Helsinki, Department of Chemistry en
dc.contributor.author Ervanne, Heini Johanna
dc.contributor.author Hakanen, Martti Ensio
dc.contributor.author Puukko, Esa Juhani
dc.date.accessioned 2015-11-05T09:45:02Z
dc.date.available 2015-11-05T09:45:02Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.citation Ervanne , H J , Hakanen , M E & Puukko , E J 2014 , Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto : Radionuclide Migration Parameters for the Geosphere . Posiva-raportti , vol. 2012/41 , vol. 2012/41 , Posiva , Olkiluoto . en
dc.identifier.isbn 978-951-652-221-3
dc.identifier.other PURE: 54980397
dc.identifier.other PURE UUID: 85142c11-2476-43d5-bf8c-4addb7e56ed6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/157831
dc.description.abstract Tämä raportti sisältää uudistetun tietokannan radionuklidien sorptioparametreistä kaukoalueella Olkiluodon kallioperässä. Tarkasteltavat geokemialliset olosuhteet perustuvat Olkiluodon paikkatutkimuksissa todettuihin nykyisiin olosuhteisiin sekä malleilla laskettuihin tuleviin olosuhteisiin. Radionuklidien sorptio arvioitiin neljälle kivilajille sekä rakopinnoilla Olkiluodossa yleisille saville. Mahdollinen hapellisten vesien tunkeutuminen kallioperään otettiin huomioon tarkastelemalla redox-herkkien aineiden sorptiota myös potentiaalisesti aerobisissa vesissä. Sorptioparametreille arvioitiin sekä ilmeisin arvo että alaraja-arvo. Radionuklidin kemialliset muodot vesissä sekä liukoisuus laskettiin käyttäen ANDRA:n kehittämää Thermo_Chimie 7b -tietokantaa ja geokemiallista PHREEQC-malliohjelmaa. Thermo_Chimie-tietokantaa täydennettiin kirjallisuudesta saaduilla uusimmilla parametriarvoilla, jotka on todettu tärkeiksi luonnon vesiä analysoimalla ja joiden avulla kokeellinen sorptio ja laskennallinen sorptio ovat aiempaa paremmin saatu yhteensopiviksi. Sorption arvioinnin lähtötietoina käytettiin ensisijaisesti Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Olkiluodon kiville ja vesille saatuja tuloksia sekä Posiva Oy:n paikkatutkimusvaiheessa saatuja muita sorptiotuloksia. Näitä täydennettiin tämän raportin teon aikana Radiokemian laboratoriossa tehtyjen kokeiden tuloksilla sekä kirjallisuudessa hyvin kuvattujen kokeiden tuloksilla, erityisesti saville määritetyillä arvoilla. Muun tiedon puuttuessa radionuklidin sorptio arvioitiin sen kanssa kemiallisesti samankaltaisen aineen sorptiosta. Kivimateriaaleille on tehty kokeita pääasiassa käyttäen murskattuja kiviä. Murskeille saatujen sorptioarvojen muuttaminen ehjille kiville perustui sekä jo aikaisemmin diffuusiokokeissa että kivipinnoille saatuihin tuloksiin, joiden mukaan radionuklidit sorboituvat valtaosin kiven kiillemineraaleihin sekä muihin suuren kationin-vaihtokapasiteetin omaaviin ja huokoisiin suuren pinta-alan mineraaleihin. Tässä raportissa sorptioarvojen muuttaminen murskeelle saadusta arvosta ehjälle kivelle tehtiin olettamalla, että murskeessa kaikki mineraalipinnat sorboivat samalla tehokkuudella, mutta ehjässä kivessä sorptio tapahtuu vain kiillemineraalehin ja sarvivälkkeeseen. Muut mineraalit oletettiin sorboimattomiksi. Sorptioarvon muuntokertoimena käytettiin kiillemineraalien ja sarvivälkkeen kokonaispinta-alan ja kivimurskeen ominaispinta-alan suhdetta. Vain kationivaihdolla sorboituvien alkali- ja maa-alkalikationien sorptio joko laskettiin sorptiomallilla tai perustui arvioon biotiitin osuudesta murskatulle kivelle mitatusta sorptiosta. Saville ilmeisimmän sorptioarvon arvioinnissa oletettiin kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin perustuen, että sorptio ehjälle savelle on sama kuin kokeissa käytetylle hienojakoiselle savelle. fi
dc.format.extent 378
dc.language.iso eng
dc.publisher Posiva
dc.relation.ispartofseries Posiva-raportti
dc.rights en
dc.subject 116 Chemical sciences en
dc.subject sorptio en
dc.subject radionuklidit en
dc.subject kaukoalue en
dc.subject Olkiluoto en
dc.title Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto : Radionuclide Migration Parameters for the Geosphere en
dc.title.alternative Turvallisuusperustelu käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluotoon Radionuklidien kallioperäkulkeutumisen parametrit en
dc.type Anthology or special issue
dc.description.version Peer reviewed
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
POSIVA_2012_41.pdf 4.916Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record