”Pengar istället för tjänster” : Omsorgspolitiska reformer och deras inverkan på närståendevårdare

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273295
Title: ”Pengar istället för tjänster” : Omsorgspolitiska reformer och deras inverkan på närståendevårdare
Author: Nikula, Ida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273295
http://hdl.handle.net/10138/157854
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: I denna pro gradu-avhandling granskar jag och lyfter fram hurudana erfarenheter närståendevårdare har av att vara närståendevårdare samt hurudana tankar de har om de tjänster de erhåller från olika aktörer. Syftet med avhandlingen är att vidare studera hur dagens omsorgspolitik inverkar på närståendevårdarnas upplevelser av sin vardag samt tillgång till tjänster. Materialet består av 13 närståendevårdare i Grankulla i åldrarna 39-89. Materialet analyserades genom en materialbaserad och teoristyrd innehållsanalys. Analysen styrdes dels av forskningsfrågorna och dels av på förhand bestämda teoretiska närmandesätt. En av de mest centrala teoretiska utgångspunkterna är socialt och aktivt medborgarskap. Forskningsfrågorna lyder: Hur beskriver närståendevårdarna sitt arbete som närståendevårdare? Vad berättar närståendevårdare om de tjänster och stöd de får i sitt arbete? På vilket sätt påverkar dagens omsorgspolitik på hurudana tjänster närståendevårdare erbjuds samt hur de upplever sin situation? Resultaten delades in i två avsnitt som svarar på de två första forskningsfrågorna. Det första avsnittet, som svarar på den första forskningsfrågan, delades in i fyra teman: hälsa, bundenhet, livsförändring samt drivkraft. Det andra avsnittet svarar på den andra forskningsfrågan och delades in i teman: kommunen, det sociala nätverket, organisationer och grupper samt kontakten till myndigheter. De mest centrala resultaten visar att ansvaret över människors omsorg förflyttats från det offentliga (kommunen) till organisationer, familjer och den enskilda individen. Faktorer som inverkar på hur väl närståendevårdare orkar med sin uppgift samt tillgång till tjänster hänger samman med hurudana medborgarroller närståendevårdaren tar till sig i kontakten med olika aktörer som erbjuder service. Detta studerades bl. a genom aktivt och socialt medborgarskap och visade att det är huruvida närståendevårdaren är resurssvag eller resursstark som bl. a påverkar närståendevårdarens hälsa och tillgång till tjänster. Dagens omsorgspolitik tycks förvänta sig att närståendevårdare ska vara aktiva medborgare med tillräckliga resurser för att kunna bli garanterade tjänster. Kommunen och det offentliga tycks inte längre ansvara över människors omsorg, utan istället ansvara över finansiering av serviceproduceringen samt närståendevårdsarvodet.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nikula_Socialt arbete.pdf 1.438Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record