The Genre of Early Modern English Statutes : Complexity in Historical Legal Language

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-54-7
Title: The Genre of Early Modern English Statutes : Complexity in Historical Legal Language
Author: Lehto, Anu
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Uusfilologinen yhdistys
Date: 2015-11-27
Language: en
Belongs to series: Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki - URN:ISSN:0355-0192
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-54-7
http://hdl.handle.net/10138/157884
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study assesses the diachronic development of complexity in Early Modern English parliamentary acts and proclamations between 1491 and 1707. Unlike previous research that focuses on syntactic complexity, my thesis forms an inclusive view by defining complexity as the number, variety and organisation of linguistic elements. Further, the study incorporates new linguistic features for the investigation of complexity and employs corpus linguistic methods to explore in more detail how these features develop in historical legal writing. The analysis is carried out in a self-compiled corpus, the Corpus of Early Modern English Statutes (1491 1707), containing parliamentary acts and proclamations. The survey also relies on genre analysis and historical pragmatics, emphasising the communicative context and socio-historical setting. The study forms a framework for analysing complexity in legal language that extends to the textual, syntactic and lexical level. The examined elements on the textual level are text structure, layout and text types. On the syntactic level, the study surveys sentence length and punctuation, coordination, binomials and multinomials and subordination. Finally, on the phrasal level lexical bundles are scrutinised in order to form a corpus-driven view of repeated patterns in the data. The analysis shows that the historical legal texts are systematic in their structure and syntax. The documents use a three-part structure including a preamble, an enactment clause and the actual orders with possible provisions. The structure is related to syntax and layout, as new subsections are signalled, for instance, by "and that"-clauses preceded by paragraph marks. Additionally, sentence length increases diachronically in the data, but punctuation and layout become more specific and develop to organise the texts into smaller units. Coordinated clauses with "and" decline in the material, reflecting a shift from orality to literacy. Subordination increases in proclamations and declines in acts, but the coordinating and subordinating clauses are repeated and display distinct functions in both subgenres. Additionally, binomials become more common, and the grammatical assessment of lexical bundles shows that noun and prepositional phrase fragments prevail in the data. All in all, the legal documents are packed with complexity features, illustrating elements of informational and formal writing. The subgenres, however, employ formulaic structures and textual, syntactic and lexical repetition that make the texts more predictable. Further, reflecting developments in the socio-historical context, many diachronic changes in the acts occur at the turn of the sixteenth century, when the texts are printed and distributed to wider audiences outside the government.Nykylakikieltä pidetään usein vaikeaselkoisena ja kielipiirteiltään kompleksisena, mutta kompleksisuus on myös historiallisissa laeissa tavattu ilmiö. Väitöstutkimus selvittelee tarkemmin useiden kompleksisten kielipiirteiden kehitystä varhaisuusenglannin ajan kansallisissa lakiteksteissä. Tutkimuksen aineistoksi on koottu Corpus of Early Modern English Statutes -lakitekstikorpus, joka sisältää parlamentin säädöksiä ja proklamaatioita vuosilta 1491 1707. Aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty pitkälti lausetason kompleksisuuteen, kuten alisteisiin lauseisiin. Väitöstutkimus muodostaa aiempaa laaja-alaisemman mallin ja tarkastelee useita kompleksisuuspiirteitä tekstien rakenteen, syntaksin ja sanaston tasoilla. Tekstitasolla huomio kiinnittyy tekstirakenteeseen, asetteluun ja tekstityyppeihin. Lausetasolla kartoitetaan virkkeiden pituutta, välimerkkejä, rinnasteisia lauseita ja rinnasteisia nomineja sekä sivulauseita. Sanatasolla tutkimus keskittyy toisteisiin sanajonoihin ja muihin usein käytettyihin rakenteisiin, joita analysoidaan n-grammien avulla. Kompleksisuus määritellään tutkimuksessa näiden kielipiirteiden yleisyyden, toisteisuuden ja järjestyksen kautta. Selvitys hyödyntää korpuslingvistiikan metodeja, ja sen laajempi teoriatausta perustuu tekstilajitutkimukseen ja historialliseen pragmatiikkaan, jotka huomioivat tekstien luomisen konventiot ja sosiohistoriallisen kontekstin. Tutkimus osoittaa, että kompleksisuuspiirteet ovat yleisiä varhaisuusenglannin ajan parlamentin säädöksissä ja proklamaatioissa. Historialliset lakitekstit ovat kuitenkin tekstirakenteiltaan ja lauserakenteiltaan vakiintuneita ja sisältävät usein kiteytyneitä ilmauksia. Säädökset jakautuvat kolmeen rakenneosaan, jotka ovat johdanto-osa, lain johtolause ja säädösosa. Tekstien rakenne liittyy kiinteästi lauserakenteeseen ja asetteluun, sillä lain uusia alakohtia merkitään mm. kappalemerkeillä ja "And that" -alkuisilla lauseilla. Lakien virkepituus kasvaa diakronisesti tarkasteltavalla kaudella, mutta välimerkkejä ja tekstien asettelua aletaan käyttää säännönmukaisemmin järjestämään tekstien osia pienempiin kokonaisuuksiin. Lisäksi "and"-konjunktiolla alkavat rinnasteiset lauseet vähenevät, mikä kielii oraalisten kielikäytänteiden vaihtumisesta kirjalliseen viestintään. Alisteiset lauseet puolestaan yleistyvät proklamaatioissa ja vähenevät parlamentin säädöksissä. Rinnasteiset nominit lisääntyvät aikakaudella, ja varsinkin nomini- ja prepositiolausekkeet ovat yleisiä. Lisäksi useat tarkastellut kielipiirteet muuttuvat 1500-luvun vaihteessa heijastaen ajan sosiohistoriallisia muutoksia, jolloin säädökset esimerkiksi alkoivat levitä laajemmalle yleisölle painamisen myötä.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record