Yhdessä luotua : Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1132-6
Title: Yhdessä luotua : Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa
Author: Rämä, Irene
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-12-04
Language: fi
Belongs to series: Tutkimuksia - URN:ISSN:1799-2508
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1132-6
http://hdl.handle.net/10138/158076
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This three-part thesis explores the interaction of a teacher and pupils in a Finnish comprehensive school. The studied class is a special education class with six pupils with autism spectrum disorder (ASD). Individuals with ASD have challenges in interaction, communication and social behaviour. The interactional acts of the study participants are examined from varying perspectives. The theoretic framework of this study focuses on the structural elements of the interaction in educational situations. These elements are the mutual co-regulation of the participants (the interaction theory of Alan Fogel), the teacher s tacit knowledge and the pupils communicative spontaneity with the supporting prompts. Moreover, the pupils educational goals linked to interaction, communication and social behaviour are analysed. Through this analysis, the reciprocal relationships between the goals and the relationship with the educational goals presented in the general curriculum of the school are explored. The data is aggregated from a larger data set of the ISE Research Group in the University of Helsinki. The data mainly consists of video recordings from authentic educational situations and individual IEP documents of the pupils. The time span of the data covers the years from 2006 to 2014. The video clips were analysed through applied conversation analysis, and the educational goals were analysed by systematically comparing the goals to the categorization classes found in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The results of the study are seamlessly intertwined with the activity of the teacher and stress the significance of quality and a pupil-sensitive teaching style in the special education context. The pedagogically sensitive activity of the teacher is described with the construct of dynamic sensitivity, which consists of the teacher s personal and professional attributes, teaching experience and tacit knowledge. The shared interaction environment, which is formed by mutual co-regulation with the pupils, is an integral part of generating this dynamic sensitivity.Tässä kolmesta eri osatutkimuksesta koostuvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta eri näkökulmista erään suomalaisen koulun pienryhmässä. Pienryhmän oppilailla on haasteita erityisesti vuorovaikutuksen, kommunikaation ja sosiaalisuuden alueilla, koska heillä kaikilla on jokin autismin kirjon diagnoosi. Väitöskirjassa tarkastellaan opetustilanteiden vuorovaikutukseen liittyviä rakenteellisia tekijöitä, joita ovat osapuolien välinen yhteinen säätely, opettajan hiljainen tieto sekä oppilaiden spontaani kommunikaatio ja siihen liittyvät vihjeet. Lisäksi työssä on analysoitu oppilaiden sosiaalisuuteen, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä pedagogisia tavoitteita, minkä avulla on tarkasteltu näiden tavoitteiden keskinäisiä suhteita sekä suhdetta koulun yleisessä opetussuunnitelmassa esitettyihin oppimistavoitteisiin. Väitöstyön aineisto koostuu opetustilanteiden autenttisista videoinneista ja oppilaiden henkilökohtaisista opetussuunnitelmadokumenteista (HOJKS). Aineistoa on vuosilta 2006 14. Videointien osalta aineisto analysoitiin soveltavan keskustelunanalyysin keinoin ja oppimistavoitteiden osalta systemaattisesti vertaillen käyttämällä hyväksi kansainvälistä toimintakykyluokitusta (ICF). Toimintakykyluokituksen käyttäminen peruskoulukontekstissa on Suomessa vielä harvinaista. Tutkimuksen perusteella opetustilanteiden vuorovaikutusilmapiiriin vaikuttavat seikat nivoutuvat saumattomasti opettajan toimintaan sekä painottavat laadukkaan ja oppilaiden tarpeille herkän opetuksen merkitsevyyttä erityisopetuskontekstissa. Opettajan pedagogisesti herkkää käyttäytymistä kuvaillaan käsitteellä dynaaminen sensitiivisyys , jonka muovautumiseen vaikuttavat paitsi opettajan henkilökohtaiset ja ammatilliset ominaisuudet, opetuskokemus sekä hiljainen tieto mutta myös oppilaiden kanssa yhteisesti säädelty vuorovaikutusympäristö.
Subject: erityispedagogiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yhdessal.pdf 416.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record