"Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113793
Titel: "Eks mun pitäny saada se puheenvuoro?" : tutkimus oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumisesta luokkahuoneessa
Författare: Tuomela, Minna
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113793
http://hdl.handle.net/10138/158112
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The aim of this study is to explain how student initiations construct in classroom interaction. Study is based on framework of socio-cultural theories. The specific view is on student initiations in whole class lessons and what is the nature of these initiations. Previous studies of classroom interaction has been made especially from teacher's point of view. Research about student interaction has been made about group work and peer interaction. Previous studies have shown that classroom talk is dominated by teachers, but students have growing possibilities to participate classroom discussions. The method of this study is video research and content analysis. The data was part of Learning Bridges – research project. The data was collected by videotaping one third grade class of 18 students and their teacher in comprehensive school. For this study I analyzed four lessons from which I searched for notable patterns considering research questions. The results indicated that student have an opportunity to construct classroom interaction and by making initiative turns they can affect in the content of discussion. Students initiative turns were firstly motivated by lesson themes, secondly classroom practices and thirdly questions that weren't related to ongoing lesson. Students initiative turns have an influence on student commitment. Student initiations were mostly directed to the teacher, but teachers and students constructed interaction mostly together. The study shows that teacher has a conducting role in classroom interaction that provides many possibilities for student participation. The study offers examples of in which way student initiations construct classroom interaction and what is the nature of these student initiations.Tavoitteet: Tutkimuksessa selvitetään, miten vuorovaikutus rakentuu oppilaiden oma-aloitteisista puheenvuoroista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiokulttuurinen. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti oppilaiden oma-aloitteisten puheenvuorojen rakentumista koko luokan oppitunneilla sekä näiden aloitteiden luonnetta. Aikaisempaa tutkimusta luokkahuonevuorovaikutuksesta on runsaasti erityisesti opettajan toiminnan kannalta. Oppilaiden vuorovaikutusta on tutkittu enimmäkseen pienryhmien näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettaja hallitsee oppituntien puhetilaa, mutta oppilailla on kasvavat mahdollisuudet osallistua oppitunnin keskusteluun. Menetelmät: Tutkimusmenetelmänä käytettiin videohavainnointia sekä sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto hankittiin osana Oppimisen Sillat – tutkimushanketta. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla yhtenäiskoulussa 18 oppilaan kolmatta luokkaa yhden ympäristö- ja luonnontiedon projektin ajan. Analysoitava videoaineisto rajattiin kuuteen luokan yhteiseen oppituntiin litterointia varten. Tutkimuksessani analysoin neljää oppituntia, joista etsin tutkimuskysymyksien perusteella merkittäviä kaavoja. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa selvisi, että oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutuksen rakentumiseen ja keskusteluiden sisällölliseen etenemiseen oma-aloitteisilla puheenvuoroilla. Oppilaiden oma-aloitteisia puheenvuoroja motivoivat ensimmäiseksi oppitunnin aiheet toiseksi oppitunnin käytänteet ja kolmanneksi kysymykset, jotka eivät liittyneet oppitunnin aiheeseen. Oppilaiden oma-aloitteiset puheenvuorot vaikuttavat oppilaiden keskusteluun sitoutumiseen. Oppilaiden oma-aloitteiset puheenvuorot suuntautuivat usein opettajalle, mutta vuorovaikutuksen rakentumiseen osallistui eniten opettaja ja oppilaat yhdessä. Tutkimus osoittaa, että opettajalla on tunneilla ohjaava rooli, joka mahdollistaa oppilaiden osallistumista oppituntikeskusteluun. Tutkimus tarjoaa esimerkkejä siitä millä tavoilla oppilaiden oma-aloitteiset puheenvuorot rakentavat vuorovaikutusta ja millaisia nämä oppilaiden oma-aloitteiset puheenvuorot ovat luonteeltaan.
Subject: puheenvuoro
puheenvuoroketju
aloite
vuorovaikutus


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post