Vanhempien kokemus pienen lapsen syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113792
Title: Vanhempien kokemus pienen lapsen syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta
Author: Turunen, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113792
http://hdl.handle.net/10138/158117
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Objectives. Feeding disorders affect families in many ways, like causing challenges for parenthood and daily routines. Parents' perspectives on their children's feeding disorder and its rehabilitation has not been investigated thoroughly. It is according to clinical practice guidelines to take parents' view into account for parents being in essential position in their children's rehabilitation. Parents' experience can also help speech-language pathologists to improve their practices. The objective of this study was to describe parents' perspectives on their children' feeding disorder and its rehabilitation in speech-language therapy. Also the impact of the therapy to the family was examined. Method. Nine parents were interviewed for the study, whose children with feeding disorder had been evaluated by speech-language pathologist in the specialized medical care. Children were under 2.5-year-old and their rehabilitation had ended less than a year earlier. Children's etiologic background differed significantly of each other. Parents were interviewed using a semi-structured theme interview. The themes were formulated using previous research literature and clinical expertize. The interviews were recorded and transcribed, and the data were analysed using inductive content analysis. The categorisation was made from the content into themes. The themes were analysed and complemented using previous research literature. Results and conclusions. The feeding disorder manifested in children's eating and behaviour in various ways. The feeding disorder caused mental, physical and social burden for the family. It had caused a lot of negative emotions, stress and daily challenges to the parents. Thus an early intervention could be beneficial for the family. The parents found the rehabilitation positive and beneficial. The rehabilitation took parents' expertize and daily concerns into account, increased parents' understanding and emotionally encountered them. The therapy methods were diverse and interdisciplinary team approach was used. The rehabilitation had changed parents' behaviour and attitude, which was seen for example in feeding practises, parents' emotions and competence. The effect of the rehabilitation appeared in children' oral sensorimotoric functions and in feeding behaviour. Children were more active, self-regulated and their reaction to feeding were eased in many ways. The feeding rehabilitation can affect positively both to parents' competence and children's feeding disorder. In future it would be beneficial to study what kind of feeding intervention services families undergo outside specialized medical care.Tavoitteet. Syömisen ongelmat aiheuttavat perheille monenlaista kuormitusta, kuten haasteita vanhemmuudelle ja arjenhallinnalle. Tutkimusta vanhempien kokemuksista lapsensa syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta ei juurikaan ole. Koska vanhemmat ovat keskeisessä asemassa lapsensa kuntoutuksessa, on heidän näkökulmansa huomioiminen hyvien kuntoutuskäytänteiden mukaista ja voi edesauttaa kliinistä työtä tekeviä puheterapeutteja kehittämään kuntoutuskäytänteitään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vanhempien kokemuksia lapsensa syömisen ongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Lisäksi selvitettiin, millaisia vaikutuksia kuntoutuksella oli ollut perheiden elämään. Menetelmä. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää vanhempaa, joiden lapsi oli ollut erikoissairaanhoidon puheterapeuttisessa tutkimuksessa syömisen ongelmien vuoksi. Lapset olivat alle 2,5-vuotiaita, eikä heidän kuntoutuksensa päättymisestä ollut kulunut yli vuotta. Lasten etiologiset taustat erosivat merkittävästi toisistaan. Vanhempia haastateltiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluteemat oli muodostettu aiempaa tutkimuskirjallisuutta ja kliinistä asiantuntijatietoa hyödyntäen. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Aineisto ryhmiteltiin sisällöstä nousseiksi teemoiksi ja tutkimustulokset analysoitiin niitä aiempiin tutkimuksiin verraten. Tulokset ja johtopäätökset. Syömisen ongelmat näkyivät monimuotoisesti lapsen syömisessä ja käyttäytymisessä. Vanhemmat kokivat ongelmat perheelleen henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti kuormittavina. Syömisen ongelmat olivat aiheuttaneet vanhemmille runsaasti negatiivisia tunteita, huolta ja arjen haasteita. Perheet tarvitsevatkin varhaista tukea tilanteen helpottamiseksi. Syömiskuntoutus oli koettu myönteisesti ja siitä oli ollut hyötyä. Vanhemmat kuvailivat sen olleen terapiakeinoiltaan monipuolista, moniammatillista, käytännön arjen ja vanhemman asiantuntijuuden huomioivaa, vanhemman välittävästi kohtaavaa ja ymmärrystä avartavaa. Kuntoutus oli vaikuttanut vanhemman toimintaan ja syömisongelmaan suhtautumiseen lukuisin eri tavoin, mikä näkyi sekä ruokailutilanteissa että vanhemman tunnekokemuksessa ja voimavaroissa. Lapsessa vaikutukset olivat näkyneet sekä motorisessa ja sensorisessa toiminnassa että syömiskäyttäytymisessä. Lapsen omatoimisuus ruokailutilanteissa oli lisääntynyt, syömisharjoittelu aktivoitunut ja reagointi helpottunut monella tapaa. Syömiskuntoutuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti lapsen syömisen ongelmiin ja tukea vanhemman voimavaroja. Tarpeellista olisi kuitenkin lisäksi tutkia, millaista syömiskuntoutusta perheet kaipaavat ja saavat erikoissairaanhoidon ulkopuolella.
Subject: syömisongelmat
puheterapia
syömiskuntoutus
haastattelututkimus
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eveliina_Turunen_pg_2015.pdf 939.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record