Ruokaosuuskunnan jäsenyyden vaikutukset kodin arkeen ja ruokatalouden hoitamiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Paakkinen, Maritta
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201511113788
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158118
dc.description.abstract Aims: Community supported agriculture (CSA) belongs to the alternative food networks that have become more prevalent in recent years. Common features for CSA are local food, support for environmentally friendly agriculture and communality. The aim of this study is to clarify the effects of CSA on the everyday life of the members. The research questions are 1) how the membership of CSA and the weekly vegetable box affect the management of the household food economics and 2) how the membership of CSA does affect the everyday life management of households. The study was carried out among the members of the Herttoniemi Food Co-operative. This urban farm in an applied version of the CSA. The theoretical framework of this study consists of the concept of everyday life management of Liisa Haverinen (1996) and of the previous studies on CSA. Data and methods: This study is a qualitative study. The research data was collected by means of three focus group discussions. There were 16 Herttoniemi Food Co-operative members participating in total. The data was analyzed using thematic content analysis. Results and discussion: The results showed that the membership of the food co-operative has many kinds of effects on the everyday life. In cooking, the members tended to be more creative, open-minded and inventive. Cooking from scratch increased. The time used for cooking seemed to increase. The members used vegetables in greater quantity and with more versatility than before. The members' skills in vegetable processing and recognition developed. Further, the membership did improve knowledge of the food chain in general and members' food literacy. In families with children the membership had a special educational focus. Local food, also organic food in some families, and the knowledge of the origin of food seemed to improve satisfaction of life. The membership had increased the valuing of food generally. It appears that the membership of food co-operative has extensive effects on the members' everyday life. It seems that implementing one's own values in food supply will increase satisfaction in everyday life. The membership is likely to increase ethical reflection related to food choices. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Kumppanuusmaatalous on yksi viime vuosina yleistyneistä vaihtoehtoisista ruoantuotantomenetelmistä. Kumppanuusmaataloudelle ominaisia piirteitä ovat lähiruoka, ympäristöystävällisen maatalouden tukeminen ja yhdessä toimiminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kumppanuusmaatalouden vaikutuksia jäsenten arkeen. Tutkimuskysymykset ovat 1) millä tavalla ruokaosuuskunnan jäsenyys ja viikoittainen sato vaikuttavat arjen ruokatalouden hoitamiseen sekä ruoanvalmistukseen, ja 2) miten ruokaosuuskunnan jäsenyys vaikuttaa kotitalouden jokapäiväiseen elämään ja arjen hallintaan. Tutkimus toteutettiin Herttoniemen Ruokaosuuskunnan jäsenten keskuudessa. Herttoniemen Ruoka-osuuskunnan Kaupunkilaisten oma pelto on sovellettu versio kumppanuusmaataloudesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa Liisa Haverisen (1996) arjen hallinnan määritelmään sekä aiempiin tutkimuksiin kumppanuusmaataloudesta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa ryhmäkeskustelussa, joihin osallistui yhteensä 16 Herttoniemen Ruokaosuuskunnan jäsentä. Aineisto käsiteltiin sisällönanalyysin keinoin käyttäen teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruokaosuuskunnan jäsenyydellä on monenlaisia vaikutuksia arkeen. Ruoanvalmistuksen luovuus, ennakkoluulottomuus ja kekseliäisyys kehittyivät. Raaka-ainelähtöinen ruoanvalmistus yleistyi. Myös ruoan-valmistukseen käytetty aika näytti kasvaneen. Jäsenet käyttivät kasviksia enemmän ja monipuolisemmin kuin ennen jäsenyyttä. Ruoanvalmistustaidoissa kasvisten käsittelytaidot sekä kasvisten tuntemus kehittyivät. Jäsenyys paransi ruokalukutaitoa sekä tietämystä ruoka-ketjusta yleisesti. Lapsiperheissä jäsenyydellä oli kasvatuksellinen näkökulma. Lähiruoka, osalle luomu, sekä tieto ruoan alkuperästä olivat asioita, jotka nostivat jäsenten tyytyväisyyttä arjessa. Jäsenyys oli myös lisännyt ruon arvostusta yleisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ajatella, että ruokaosuuskunnan jäsenyydellä on laaja-alaisia vaikutuksia jäsenten arkeen. Oman arvomaailman toteuttaminen ruoanhankinnassa näytti parantavan elämänlaatua. Lisäksi jäsenyys näytti lisäävän eettistä pohdintaa ruokajärjestelmästä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject arki fi
dc.subject arjen hallinta fi
dc.subject kumppanuusmaatalous fi
dc.subject lähiruoka fi
dc.subject kasvikset fi
dc.subject vegetables en
dc.subject local food en
dc.subject everyday life management en
dc.subject CSA en
dc.title Ruokaosuuskunnan jäsenyyden vaikutukset kodin arkeen ja ruokatalouden hoitamiseen fi
dc.title.alternative The effects of the food co-operative membership on the everyday life and food economics in households en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201511113788

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_marittapaakkinen_FINAL_140915.pdf 1.369Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record