"Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : Käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kurru, Niina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201511113784
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158120
dc.description.abstract Aims. The aim of this qualitative study was to examine conceptions of competence and competence development and well-being at expert work from the employees' perspective. The aim was also to examine how the phenomena are attached to each other. Previous studies have shown that competence is a key factor in well-being, and competence development has positive effects on well-being, especially at knowledge-intensive work. The topic is important since expert work is more and more common. The research questions were: What kind of conceptions of competence and competence development and well-being at expert work the target organization's employees have, and how are the phenomena attached to each other according to the conceptions of the target organization's employees. Methods. The study was conducted by interviewing 12 employees from the selected target company. The target company is an expert organization and its employees are considered as experts. The research approach in this study was phenomenography. Results. According to the results, competence in expert work was extensive and complex, and the most essential way of learning was learning on the job. The results highlighted, that competence development took place in discomfort zone and required reflection and self-awareness. According to the results, well-being at work was based on meaningful, challenging, developing job with reasonable work load as well as open and collaborative atmosphere. Based on the results of the study, competence, competence development and well-being at work were attached to each other through work tasks that match one's competence, opportunities that develop one's competence, and competence in managing one's work, i.e. time management, organization and balance between the different areas of life. Work tasks are key elements of competence, competence development and well-being at expert work. Work tasks are a channel in applying and developing competence, and work tasks that match one's competence also serve as a basis for well-being. Work tasks require special attention when planning and managing expert work. Work management skills help in everyday work situations and support comprehensive life management, and these management skills should be taken into account in education and employment training. Work management skills and other potentially relevant well-being related skills would require further research. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella käsityksiä osaamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella näiden ilmiöiden kytkeytymistä toisiinsa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että osaaminen on keskeinen työhyvinvoinnin tekijä, ja osaamisen kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin erityisesti tietointensiivisessä työssä. Aihe on tärkeä, sillä asiantuntijatyötä tekee yhä useampi. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia käsityksiä kohdeorganisaation työntekijöillä on osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä, sekä miten osaaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa kohdeorganisaation työntekijöiden käsityksissä. Menetelmät. Tutkimukseen haastateltiin 12 valitussa kohdeyrityksessä eli asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevää, asiantuntijatyötä tekevää työntekijää. Tutkimuksessa sovellettiin fenomenografista tutkimusotetta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan osaaminen asiantuntijatyössä oli laajaa ja monimuotoista, ja keskeisin osaamisen kehittämisen tapa oli työssä oppiminen. Tuloksissa tuli esiin, että osaaminen kehittyi epämukavuusalueella, ja edellytti reflektiota sekä itsetuntemusta. Tulosten mukaan työhyvinvointi perustui mielekkääseen, haastavaan ja kehittävään sekä sopivasti kuormittavaan työhön, yhteisölliseen, avoimeen ja positiiviseen työilmapiiriin sekä tasapainoon työn ja vapaa-ajan välillä. Tulosten perusteella osaaminen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi kytkeytyivät toisiinsa osaamista vastaavien työtehtävien, osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien sekä työn hallintaan eli ajan hallintaan, työn organisointiin sekä elämän eri alueiden tasapainoon liittyvään osaamisen kautta. Asiantuntijatyössä työtehtävillä on keskeinen merkitys osaamiselle ja työhyvinvoinnille, sillä ne ovat väylä osaamisen soveltamiseen sekä kehittämiseen, ja osaamista vastaavat työtehtävät toimivat myös työhyvinvoinnin perustana. Työtehtäviin tulisi kiinnittää erityistä huomiota työtä suunniteltaessa sekä johdettaessa. Työn hallinnan taidot auttavat arjen työtilanteissa sekä tukevat kokonaisvaltaista elämänhallintaa, ja näihin taitoihin tulisi kiinnittää huomiota opiskelussa ja työelämän koulutuksissa. Työn hallinnan taitoja ja muuta työhyvinvoinnin kannalta mahdollisesti merkityksellistä osaamista tulisi jatkossa tutkia tarkemmin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject osaaminen fi
dc.subject osaamisen kehittäminen fi
dc.subject työhyvinvointi fi
dc.subject fenomenografia fi
dc.subject asiantuntijatyö fi
dc.title "Kaikki lähtee siitä, et ihmisillä on hyviä, itselleen sopivia, itseään kehittäviä työtehtäviä" : Käsityksiä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista asiantuntijatyössä fi
dc.title.alternative "It all starts with the fact that people have good, suitable, self developing tasks" : Concepts of competence, competence development and well-being at expert work en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201511113784

Files in this item

Files Size Format View
Gradu Niina Kurru FINAL_ALL.pdf 707.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record