Ristiriitainen turkis : tutkimus turkisvaatteisiin liittyvistä asenteista ja merkityksistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kuivalainen, Nina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201511113790
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158122
dc.description.abstract Ethical questions concerning fur material have put fur garments in a contradictory position. This exceptional status makes fur garments an interesting theme for research. Based on the public debate it was assumed that there are strong attitudes both against and in favour of fur. The attitudes based on ethical values are specified in this research. Since clothing can be seen in a symbolic manner this study also explores the symbolic meanings of fur garments. The purpose of this study is to analyze how ethical attitudes affect on the meanings given to fur garments. This study draws its inspiration from the fur researches of Leena Alalääkkölä, conducted in 1987 and 1991. Nevertheless there are little research and literature available on fur in clothing. This means that the literature and research used in this study is mainly of clothing and consumer studies in general. The quantitative data was collected during spring 2015 using a web survey. The data (N=831) was oriented in young females and it was analyzed using statistical software SPSS 22. By computing K-means cluster analysis the data was divided into five groups based on respondents fur related ethical attitudes. The symbolic meanings given to fur garments by these groups were then analyzed by using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney –tests. In addition to the quantitative data a qualitative data was formed of the comments written by the respondents. This was used to explain the results of the quantitative analyses. Attitude groups found in this study were named as very positive, somewhat positive, case-specific, very negative and extremely negative. The key factors defining the attitude were about fur farming, Finnish wild furs and recycled fur garments. The attitude towards fur affected meanings given to fur garments. People with positive attitude saw fur garments as diverse garments. Case-specific respondents did not have a strong opinion on the symbolic meaning of fur in general. Negative attitude provided an unfavourable view on fur garments and fur-users. en
dc.description.abstract Turkismateriaaliin liittyvät eettiset kysymykset ovat johtaneet turkisvaatteiden asemaan ristiriitaisina ja kiisteltyinä vaatteina. Tämä erityisasema tekee niistä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Julkisen keskustelun perusteella tutkimuksen ennakko-olettamuksena oli, että turkiksiin liittyy voimakkaita asenteita sekä niiden puolesta että niitä vastaan. Tässä tutkimuksessa eritellään näitä asenteita, jotka muodostuvat turkiksiin liittyvien eettisten kysymysten pohjalta. Koska vaatteet ovat merkityksellisesti latautuneita asioita, tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia merkityksiä turkisvaatteisiin ja –asusteisiin liitetään. Samalla analysoidaan, miten turkiksiin liittyvät asenteet vaikuttavat turkiksiin kohdistuvaan merkityksenantoon. Koska turkiksia käsittelevää kirjallisuutta on vähän, nojaa tutkimus pukeutumisen ja kuluttamisen teoriaan varsin yleisellä tasolla. Lisäksi tutkimus pohjaa vahvasti Leena Alalääkkölän vuosina 1987 ja 1991 tekemiin turkistutkimuksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2015 internetissä julkaistuna verkkokyselynä. Nuoriin naisiin painottunutta aineistoa (N=831) analysoitiin SPSS 22 –tilastonkäsittelyohjelmalla. Aineisto jaettiin k-klusterianalyysin perusteella viiteen turkiksiin suhtautumista kuvaavaan asenneryhmään. Asenneryhmien turkisvaatteille antamia merkityksiä eriteltiin keskiarvojen perusteella käyttäen sekä Kruskal-Wallis –testiä että Mann-Whitney –testiä. Määrällisen aineiston lisäksi kyselylomakkeeseen tallennetuista kommenteista muodostui tilastollista aineistoa täydentävä laadullinen aineisto, jota käytettiin tilastollisten analyysitulosten selittämiseen. Tutkimuksessa löydettiin viisi asenneluokkaa: erittäin ja jokseenkin myönteisesti turkiksiin asennoituneet, tilannekohtaisesti turkiksiin asennoituvat sekä erittäin ja äärimmäisen kielteisesti turkiksiin asennoituneet. Keskeisimpiä asennetta määrittäviä tekijöitä olivat suhtautuminen turkiseläinten kasvattamiseen, kotimaisiin villiturkiksiin sekä kierrätettyihin turkiksiin. Asenne turkiksiin vaikutti turkisvaatteille annettuihin merkityksiin. Turkiksiin myönteisesti asennoituneet olivat avarakatseisia turkiksiin liittyvien merkitysten suhteen ja näkivät turkisvaatteet monipuolisina ja kaikille sopivina vaatteina. Tilannekohtaisesti asennoituneilla ei ollut voimakkaita mielipiteitä turkisvaatteisiin liittyvistä merkityksistä. Kielteisesti asennoituneiden näkemys turkisvaatteiden välittämistä viesteistä oli negatiivinen ja kohdistui usein käyttäjän henkisiin ominaisuuksiin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Turkis fi
dc.subject turkisvaatteet fi
dc.subject pukeutuminen fi
dc.subject asenteet fi
dc.subject merkitykset fi
dc.title Ristiriitainen turkis : tutkimus turkisvaatteisiin liittyvistä asenteista ja merkityksistä fi
dc.title.alternative Contradictory Fur : attitudes and meanings associated with fur garments en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201511113790

Files in this item

Files Size Format View
Nina Kuivalainen Pro Gradu 2015.pdf 3.553Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record