Lukemisen tarkkuus, nopeus ja ymmärtäminen erillisinä taitoina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113799
Title: Lukemisen tarkkuus, nopeus ja ymmärtäminen erillisinä taitoina
Author: Turunen, Piia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113799
http://hdl.handle.net/10138/158123
Thesis level: master's thesis
Abstract: Object: The object of this study is to examine whether children's proficiency in different aspects of reading after first grade can be predicted by a set of basic skills assessed before first grade and background attributes independently and jointly. Reading proficiency is examined as three separate skills: reading accuracy, reading speed and reading comprehension. The goal is to find out which skills and factors predict these different aspects of reading and whether they are the same for all three. This in turn will help in recognizing the children in need of early support. It will also help in selecting the focus of these early interventions. Previously, several different and partially conflicting theories about the causes of reading difficulties have been proposed. Examining reading from different angles might help solve this controversy. Methods: The participants were 152 native Finnish speaking children of whom 70 had a familial risk for dyslexia. At pre-school age (mean age: 6 years 5 months) the children were evaluated for their verbal IQ, phonological skills, rapid naming skills, working memory and letter naming. Information about background attributes, such as the socioeconomic status of the family, was gathered with questionnaires. Reading skills were assessed after first grade. Children were categorized into two groups in accordance with their performance in different reading skills. Using logistic regression analysis, the information about background and the basic skills assessed at pre-school age were used to predict who performed worse than average at a specific reading skill. Results and conclusions: The three aspects of reading were predicted to some extent by the same set of skills and attributes. Common predictors of all three aspects in unison were verbal IQ, rapid naming, phonological skills, letter naming and working memory. Familial risk of reading difficulty was included in predicting reading speed and accuracy, but for reading comprehension the length of the parents' education was more essential. Those who were younger and had poorer phonological and verbal reasoning skills had greater odds of reading less accurately. Those at familial risk of dyslexia, slow at naming and those with poorer phonological skills had greater odds of being slow readers. Those with poorer verbal reasoning skills, phonological skills and working memory skills and boys had greater odds of being poor at reading comprehension. These results agree in part with previous findings. They also bring new insights into the various skills and factors that are connected to different aspects of reading and can be directly applied into practice.Tavoitteet: Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä taustatekijät ja taidot esikouluikäisillä ennustavat lukemisen eri osa-alueiden hallintaa ensimmäisen kouluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kohteena olevat osa-alueet ovat lukemisen tarkkuus, nopeus ja luetun ymmärtäminen. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty useita erilaisia, osittain ristiriitaisia teorioita lukemaan oppimisen vaikeuden syistä. Tässä tavoitteena on muodostaa kuva siitä, mitkä samat tai eri tekijät ovat lukemisen osataitojen taustalla ja voivatko nämä yhteydet selventää aiempia tuloksia. Lukemisen osataitojen tarkastelu erikseen mahdollistaa myös tukea tarvitsevien lasten varhaisen tunnistamisen ja tuen suuntaamisen oikein. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 152 lasta, joista 70:llä oli lähisuvussa lukemisen vaikeuksia ("lukitausta"). Lapsille tehtiin esikouluikäisenä laaja neurokognitiivinen tutkimus, jossa selvitettiin kielellistä päättelyä, äännetaitoja, nopeaa sarjallista nimeämistä, työmuistia ja kirjainten tunnistamista. Lisäksi vanhempien sosioekonomista asemaa ja muita taustatietoja selvitettiin kyselylomakkeella. Seurantavaiheessa ensimmäisen luokan jälkeen tarkasteltiin lukemisen tarkkuutta, nopeutta ja luetun ymmärtämistä. Jokaisen lukemisen osataidon kohdalla lapset jaettiin kahteen ryhmään suoriutumisen perusteella ja logistisen regressioanalyysin avulla ennustettiin kuulumista keskimääräistä huonommin suoriutuneiden ryhmään. Tulokset ja johtopäätökset: Lukemisen kolmea eri osataitoa ennustivat osittain yhteiset, osittain eriävät taidot ja tekijät. Kielellinen päättely, nopea nimeäminen, äännetaidot, kirjainten tuntemus ja työmuisti olivat mukana ennustamassa osaamista sekä lukemisen nopeuden, tarkkuuden, että luetun ymmärtämisen osalta. Lukitausta oli mukana ennustamassa tarkkuutta ja nopeutta ja lisäksi luetun ymmärtämisen kohdalla vanhempien opiskeluaika oli oleellinen taustatekijä. Yksittäisistä tekijöistä huonommat äännetaidot, kielelliset päättelytaidot ja nuorempi ikä kasvattivat riskiä lukea epätarkasti. Lukitausta, nimeämisen hitaus ja huonot äännetaidot kasvattivat riskiä lukea keskimääräistä hitaammin. Huonot kielelliset päättelytaidot ja äännetaidot ja kapea työmuisti kasvattivat riskiä ymmärtää lukemaansa huonosti. Lisäksi pojilla oli suurempi riski ymmärtää lukemaansa huonosti. Tulokset tukevat osittain aiempaa tutkimusta, mutta tuovat myös uusia näkökohtia lukemisen eri osataitojen taustatekijöihin. Tulokset ovat suoraan sovellettavissa lukemisen vaikeuksien ennakoimiseen ja varhaista tukea koskeviin päätöksiin.
Subject: nopea nimeäminen
äännetaidot
fonologiset taidot
työmuisti
kielellinen päättely
lukeminen
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record