Elämässä tärkeänä pidetyn osa-alueen ja sitä vastaavan koetun kompetenssin yhteys toisiinsa ja itsetuntoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113795
Title: Elämässä tärkeänä pidetyn osa-alueen ja sitä vastaavan koetun kompetenssin yhteys toisiinsa ja itsetuntoon
Alternative title: Relations between one's importance ratings in certain fields of life, perceived competence and self-esteem
Author: Lawson Hellu, Ernest
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113795
http://hdl.handle.net/10138/158124
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this research is to find out if there is a connection between importance ratings in certain fields of life and perceived competence. This research also aims to investigate the connection between the aforementioned and self-esteem. The hypothesis, based on former studies, is that high importance ratings and perceived competence are connected to strong self-esteem. Methods. This survey-based study was a quantitative one. 156 participants answered the questionnaire. The material was analyzed by using PASW Statistics. Methods included correlations, t-tests, factor analysis and Analysis of Variance. These methods aimed to gather information on the relations between importance ratings, perceived competence and self-esteem. Results and conclusions. A connection between importance ratings and perceived competence was found. Statistically significant connection was found between: the importance rating of friendships and the social self-perception (r=.562, p<.001), the importance rating of hobbies and the hobby-related self-perception (r=.523, p<.001), the importance rating of behaviour and the behaviour-related self-perception (r=.205, p<.05), the importance rating of relationship with one's parents and the self-perception of the relationship with one's parents (r=.642, p<.001) and the importance rating of one's development in work and the self-perception of one's work- and study –related comfort (r=.283, p<.001). Based on these strong connections, it can be assumed that high perceived competence predicts high importance rating and low competence is connected to low importance rating. According to these results, big differences between importance ratings and perceived competence are connected to low self-esteem. A strong connection was found between the ratings of one's appearance, perceived competence and self-esteem. It can therefore be assumed that the smaller the difference between one's importance rating and perceived competence is, the better one's self-esteem is as well.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen yhteys löytyy elämässä tärkeänä pidetyn osa-alueen ja sitä vastaavan koetun kompetenssin väliltä. Lisäksi pyritään selvittämään edellä mainittujen yhteys itsetuntoon. Tutkimushypoteesina esitetään aiempaa tutkimusta mukaillen että korkea tärkeysarvio ja sitä vastaava koettu kompetenssi on yhteydessä hyvään itsetuntoon. Menetelmät. Kyselymuodossa suoritettuun määrälliseen tutkimukseen osallistui 156 aikuista koehenkilöä. Analyysi suoritettiin PASW Statistics –ohjelman avulla. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä korrelaatioita, t-testiä, faktorianalyysiä sekä varianssianalyysiä. Kyseisten tilastollisten menetelmien avulla pyrittiin saamaan tietoa tärkeysarvioiden, koettujen kompetenssien ja itsetunnon välisestä yhteydestä. Tulokset ja johtopäätökset. Tärkeysarvioiden ja niitä vastaavien koettujen kompetenssien väliltä löytyi yhteyttä. Tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi seuraavien väliltä: ystävyyssuhteiden tärkeysarvio ja sosiaalinen minäkäsitys (r=.561, p<.001), harrastuksen tärkeysarvio ja harrastukseen liittyvä minä-käsitys (r=.523, p<.001), käyttäytymisen tärkeysarvio ja käyttäytymiseen liittyvä minäkäsitys (r=.205, p<.05), vanhempiin liittyvän suhteen tärkeysarvio ja vanhempiin liittyvän suhteen minäkäsitys (r=.642, p<.001), sekä työssä kehittymisen tärkeysarvio ja työ- ja opiskeluviihtyvyyteen liittyvä minäkäsitys (r=.283, p<.001). Voimakkaan yhteyden perusteella voidaan sanoa, että korkea koettu kompetenssi ennustaa korkeaa tärkeysarviota ja matala kompetenssi on yhteydessä matalaan tärkeysarvioon. Tulosten mukaan suuret erot tärkeysarvioiden ja vastaavien koettujen kompetenssien välillä olivat yhteydessä matalaan itsetuntoon. Erityisen voimakas yhteys löytyi ulkonäönarvion, koetun kompetenssin ja itsetunnon väliltä. Voidaan siis tutkimuksen perusteella todeta, että mitä pienempi ero yksilön tärkeysarvion ja vastaavan koetun kompetenssin välillä on, sitä parempi on myös hänen itsetuntonsa.
Subject: tärkeysarvio
kompetenssi
itsetunto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record