Kognitiiviset keskeytykset ja vaaratilanteiden hallinta automaattisten työvaiheiden aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113800
Title: Kognitiiviset keskeytykset ja vaaratilanteiden hallinta automaattisten työvaiheiden aikana
Author: Valtola, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113800
http://hdl.handle.net/10138/158125
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: The aim of this current study is to increase awareness and to provide insight into the human psychological constraints and their contribution on hazardous situations at work as well as to provide new tools for the further development of occupational safety. Interruptions at work are common and may result in hazardous situations. The accident risk caused by interruption is often based on the employee's work experience converted into automatic cognitive processing. We know very little about the impact of interruptions on the automatic processing. In addition to other adverse effects it may cause, interruption may result also in cognitive bias. Interruption may lead to a situation, where we falsely believe that what has been started, has also been done. The case study used data that has been screened in international and national fatality investigation databases. The selected cases were analysed by applying a cognitive analysis of interruption method. From the available literature, research and analysis of the cases, it appears that the automatic cognitive processing is very vulnerable to interruptions. Vulnerability was manifested especially in situations where the attention demanding controlled processing broke off automatic performance. Automatic processing can also lead to situations with significant risk when unexpected change in the environment is occurred or if environmental conditions no longer reflect the current automatic cognitive processing. In automatic work process, which includes subtasks operated always in same specific order, case analysis gives a clue to the emergence of cognitive bias. This is manifested in a situation where already started subtask or part of the started work, which is perceived as a whole, is interrupted. However, more research is needed to determine the exact mechanisms behind this phenomenon. The damage interruptions might cause during an automatic work performance can be reduced by the use of external cognitive tools to increase attention and to ensure situational awareness especially when disengaging and/or resuming the original task and by the development of technical security solutions.Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoisuutta ihmisen psykologisista rajoituksista ja niiden vaikutuksesta vaaratilanteiden aiheuttajina sekä tarjota uusia menetelmiä työturvallisuuden edelleen kehittämiseen. Keskeytykset työssä ovat tavallisia ja ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Keskeytyksen aiheuttaman tapaturmariskin taustalla on usein työntekijän kokemuksen synnyttämä toiminnan automatisoituminen. Keskeytysten vaikutusta ihmisen automaattiseen kognitiiviseen käsittelyyn ei tarkalleen vielä tunneta. Keskeytys saattaa muiden haitallisten vaikutusten lisäksi aiheuttaa automaattiseen käsittelyyn kognitiivisen harhan siitä, että se mikä on aloitettu, on myös tehty. Tapaustutkimuksessa käytetty aineisto seulottiin kansainvälisistä ja kansallisesta kuolemantapaustutkintatietokannoista. Valitut tapaukset analysoitiin soveltamalla keskeytyksen kognitiivista analyysi -menetelmää. Saatavissa olevan kirjallisuuden, tutkimustiedon ja tapausten analyysin perusteella näytti siltä, että automaattinen kognitiivinen prosessointi on hyvin haavoittuvainen keskeytyksille. Haavoittuvuus ilmeni erityisesti tilanteissa, joissa tarkkaavaisuutta vaativa kontrolloitu prosessointi keskeytti katkaisten automaattisen suorituksen. Automaattinen käsittely voi myös aiheuttaa merkittäviä vaaratilanteita ympäristön yllättäen muuttuessa, tai silloin jos olosuhteet eivät enää vastaakaan käynnissä olevaa automaattista kognitiivista prosessointia. Tapausanalyysi automatisoituneesta työtehtävästä, joka sisälsi määrätyssä järjestyksessä tehtäviä erillisiä työvaiheita, antoi viitteitä kognitiivisen harhan synnystä. Tämä ilmeni tilanteessa missä työn aloitettu kokonaisuutena mielletty osa keskeytyi. Tarvitaan kuitenkin enemmän tutkimustietoa avaamaan tämän ilmiön takana olevat tarkat mekanismit. Keskeytysten aiheuttamia haittoja automaattisessa työsuorituksessa voidaan kuitenkin vähentää lisäämällä ulkoisten kognitiivisten apuvälineiden avulla tarkkaavaisuutta ja varmistamalla tilannetietoisuus erityisesti päätehtävästä irrottauduttaessa tai siihen palatessa sekä kehittämällä turvallisuutta lisääviä teknisiä ratkaisuja.
Subject: occupational safety
hazardous situation
interruption
automatic cognitive processing
cognitive bias
työturvallisuus
vaaratilanteet
keskeytys
automaattinen kognitiivinen prosessointi
kognitiivinen harha


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record