Tutkimus luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksistä liittyen kouluruokailun opetuksellisuuteen ja opettajan roolista kouluruokailussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113796
Title: Tutkimus luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksistä liittyen kouluruokailun opetuksellisuuteen ja opettajan roolista kouluruokailussa
Author: Lukkarila, Carla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113796
http://hdl.handle.net/10138/158126
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study was made to find out how the teacher students' comprehend the role of the teacher during the school meals service. It was believed that there was a lack of earlier studies concerning the matter. Although the topic is valuable and under the lens of the ongoing discussion about health and welfare of the nation. The earlier study has come to show that teacher's role in the school meal service is essential. The motive for this study is to recognize the opinion of the teacher students' over this matter. This study was conducted to acknowledge the need to understand current comprehension in the field. The study will serve a future study in the means to illustrate the prevalent situation. The study is qualitative, with parts fashioned by the quantitative research, such as frequency analysis. The data was collected using a static web query. 83 candidates answered and all the material were analyzed. The research material got read, and categorized in groups. The groups were formed by their qualities to model a role of a teacher. Content analysis was applied to set the types, which depicted a role the best. The practice of frequency analysis was used in this study to count how many times the roles were mentioned in the whole sample. It shed a new light to the study in the form of understanding the essence of a teacher during the school meals service. The research result was that the teacher students mentioned four roles for the teacher during the school meals service. The roles are in order based on the commonness of the role; The teacher as a nutrition educator, The teacher as an example, The teacher as a good manners' and etiquette teacher and The teacher as a supervisor and also fifth theme was Other aspects of School meals service, such as not having a role at all. The other part of the study was to focus on the teacher's role's activeness and social side and educative view. It got studied with a result of teacher being active, sociable and educative, viewed by the teacher students. Exploring the views of the teacher students' also means, that the answers are subjective. Therefore it is harder to make an epitome general concept of the matter.Tutkielmassa pyritään selvittämään luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä opettajan roolista kouluruokailussa. Havaittiin, ettei aiheesta ole tarpeeksi aiempaa kasvatustieteellistä tutkimusta, aiheen ollessa tärkeä myös kansanterveydellisesti. Aiemmat tutkimukset ovat todenneet, että luokanopettajaopiskelijat kokevat opettajan roolin olevan monitahoinen. Aihe koetaan myös tärkeäksi uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjen, kuten laaja-alaisen osaamisen ja monialaisen oppikokonaisuuksien takia. Tutkielma pyrkii kartoittamaan luokanopettajaksi opiskelevien tietämystä opettajan roolista sekä kouluruokailun opetuksellisuudesta, jotta mahdollista lisäkoulutusta osattaisi antaa. Tutkimus on laadullinen, johon on lisätty myös määrällistä tutkimusta tarkentamaan tuloksia frekvenssianalyysillä.. Tutkimus tehtiin verkkokyselynä, johon vastasi 83 henkilöä. Tutkimusaineisto teemoiteltiin, sekä näiden teemojen perusteella tyypiteltiin vastaukset kuvaamaan erilaisia opettajan rooleja peilaten niitä kouluruokailulle asetettuihin tavoitteisiin ja oppimiskäsityksiin. Tutkimuksen analyysi toteutettiin sisällönanalyysin keinoin, sekä rooleja kuvaavat luokat myös kvantifioitiin siten, että niistä laskettiin frekvenssit tiettyä teemaa koskevien mainintojen esiintymisen perusteella. Tämän avulla saatiin tuloksiin vertailukelpoisuutta ja tarkempaa hahmotusta tuloksille. Kouluruokailun opetuksellisuutta tutkittiin aineiston diskurssianalyysina. Vastauksia analysoitiin niiden opettajan toiminnan aktiivisuuden, sosiaalisuuden ja opetuksellisuuden kautta. Tutkielman keskeisiksi tuloksiksi saatiin, että luokanopettajaopiskelijat kokivat aineiston perusteella opettajan tärkeimmäksi rooliksi kouluruokailussa opettajan roolin ruoka- ja ravitsemuskasvattajana, toiseksi tärkein oli Opettaja esimerkkinä. Kolmanneksi tärkeimmäksi he näkivät opettajan roolin tapakasvattajana ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä. Neljänneksi tärkein rooli oli Opettaja kouluruokailun valvojana. Viidenneksi teemaksi valittiin Kouluruokailun muut aspektit, jossa mm. esiteltiin opettajan roolittomuutta. Opettajan toimintaa kouluruokailutilanteessa tutkineessa osassa tuloksiksi saatiin, että opettajan toiminta kouluruokailussa rakentui aktiivisuuden, sosiaalisuuden ja opetuksellisuuden vuoropuhelulle. Yleistettävyyden kannalta tutkimustulokset ovat laadultaan varsin monisivuisia, sillä yksittäisten ihmisten näkemysten tutkiminen tuo aina subjektiivisuuden leiman aineistoon.
Subject: opettajan rooli kouluruokailussa
ravitsemuskasvatus
tapakasvatus
opetus
Subject (yso): kouluruokailu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record