Sosiaalisen median hyödyntäminen elintarviketeollisuusyritysten markkinoinnissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Alanne, Karoliina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201511163812
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/158133
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka sosiaalista mediaa hyödynnetään tällä hetkellä suomalaisten elintarviketeollisuusyritysten markkinoinnissa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelujen avulla haluttiin saada selville, millä tavalla tutkittavissa yrityksissä hyödynnettiin sosiaalista media markkinoinnissa, ja mitattiinko sosiaalisesta mediasta saatavia hyötyjä millään tavalla. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa elintarviketeollisuusyrityksen edustajaa, jotka olivat yrityksissään vastuussa sosiaalisen median markkinoinnista, tai työskentelivät sen parissa tiiviisti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin kirjallisuuskatsauksen ja aikaisempien tutkimuksien perusteella kolmen oleellisen sosiaalisen median markkinointiin liittyvän tekijän ympärille, jotka ovat sosiaalisen median markkinoinnin pitäminen osana yrityksen digitaalista markkinointia ja muita markkinointitoimenpiteitä, asiakkaan pitäminen markkinointiajattelun keskiössä sekä kaksisuuntainen vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä ja asiakaslähtöisen sisällön tuottaminen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sosiaalisen median merkitys tutkimusyritysten markkinoinnissa oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta merkittävä. Facebook oli tärkein sosiaalisen median markkinoinnin kanava, sillä sen kautta tavoitettiin eniten kuluttajia. Facebookin lisäksi markkinoinnissa käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia olivat Instagram, Twitter ja Youtube. Markkinoinnin kannalta tärkeimmiksi sosiaalisen median päivitysten aiheiksi nousivat erilaiset vinkit yrityksen tuotteiden käytöstä, ruokareseptit, uutuustuotteista viestiminen sekä kampanjalähtöinen markkinointiviestintä. Sosiaalinen media oli tutkituissa yrityksissä linkitetty osaksi muuta markkinointistrategiaa ja sen suhteen oli määritelty tavoitteita, kuten yrityksen brändimielikuvan parantaminen ja kuluttajien sitouttaminen, mutta niiden mittaaminen ja seuranta koettiin osittain haastavaksi. Facebook oli ainoa sosiaalisen median kanava, jossa kaikki tutkitut yritykset seurasivat edes jossain määrin markkinointitoimenpiteidensä toimivuutta. Tulevaisuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa tulee mitä todennäköisemmin vaatimaan yrityksiltä lisää henkilöstöresursseja sekä suurempaa markkinointibudjettia. Olennaista sosiaalisen median markkinoinnissa on tutkimuksen perusteella nyt ja tulevaisuudessa asiakkaan pitäminen kaiken tekemisen keskiössä ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject markkinointi fi
dc.subject sosiaalinen media fi
dc.subject sosiaalisen median markkinointi fi
dc.title Sosiaalisen median hyödyntäminen elintarviketeollisuusyritysten markkinoinnissa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201511163812

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Karoliina Alanne.pdf 898.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record