Omistajaohjaus erityisesti valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113779
Title: Omistajaohjaus erityisesti valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä
Author: Rautaporras, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113779
http://hdl.handle.net/10138/158149
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Suomen valtiolla on osakeomistuksia yli 60 osakeyhtiössä. Vuoden 2014 lopussa valtio oli omistajana yhteensä 15 pörssiyhtiössä, joista kolmessa, Finnair Oyj:ssä, Fortum Oyj:ssä ja Neste Oil Oyj:ssä valtio on enemmistöosakkeenomistajana. Valtion pörssiomistusten arvo vuoden 2014 lopussa oli yhteensä noin 18,5 miljardia euroa. Valtion omistamat yhtiöt voidaan jakaa kaupallisiin yhtiöihin ja erityistehtäväyhtiöihin. Valtio on määritellyt omistajapolitiikkansa tavoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan omistajaohjauksen suhdetta osakeyhtiölakiin, erityisesti osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja johdon tehtävään sekä arvopaperimarkkinalain mukaiseen sijoittajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen ja tiedonantovelvollisuutta koskevaan sääntelyyn. Erityisessä tarkastelussa on niiden pörssiyhtiöiden omistajaohjaus, joissa valtio on määräävänä osakkeenomistajana. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millainen omistajaohjaus on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, onko valtion mahdollista toteuttaa strategisia intressejään valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä eli Neste Oil Oyj:ssä, Fortum Oyj:ssä ja Finnair Oyj:ssä. Lähtökohta työssä on osakeyhtiöoikeudellinen. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla omistajat valvovat yrityksen johdon toimintaa. Pääsääntöisesti termiä omistajaohjaus kuitenkin käytetään puhuttaessa valtion ja kuntien harjoittamasta yhtiöiden ohjauksesta. Keinot voivat olla sekä osakeyhtiölailla säänneltyjä, kuten esimerkiksi äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksessa, kuin myös muita, ei yhtiöoikeudellisia vaikuttamistapoja. Osakeyhtiön hallituksen valinta on merkittävä osakeyhtiölain mukainen omistajaohjauksen keino. Tärkeänä omistajaohjauksen keinona voidaan pitää myös yhtiöjärjestysmääräyksistä päättämistä. Yhtiöjärjestys onkin se instrumentti, jossa poikkeavasta yhtiön toiminnan tarkoituksesta tulisi määrätä. Merkittävänä omistajaohjauksen välineenä voidaan pitää omistajan ja johdon välisiä keskusteluja, joista ei ole suoraan säännelty osakeyhtiölaissa. On katsottu, että tietojen kertominen yhtiön asioista ainoastaan määräävälle osakkeenomistajalle ja määräävän osakkeenomistajan mielipiteen kuuleminen voi olla yhtiön edulla perusteltua. Tutkielmassa havaitaan, että valtion strategiset intressit Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n omistuksissa voivat olla jossain määrin ristiriitaisia yhtiöiden voiton tuottamisen tarkoituksen kanssa. Näin ollen kyseisten yhtiöiden omistajaohjauksessa on vaarana, että toimilla rikotaan osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain määräyksiä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että määräävällä osakkeenomistajalla on fidusiaarisia velvoitteita yhtiötä ja muita osakkeenomistajia kohtaan. Valtion ollessa osakkeenomistajana voi sen vahingonkorvausvelvollisuus aktualisoitua myös valtion osakkuusyhtiöissä. Näin ollen valtion tuleekin olla omistajaohjaustoimissaan erityisen huolellinen ja valtion tulee huolehtia siitä, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus ei tule loukatuksi. Valtio omistajana ei voi puuttua omistamiensa yhtiöiden asioihin kuin lain mahdollistamin keinoin, jotta yhtiöiden kilpailukyky ja markkina-arvo säilyvät, Suomi pysyy houkuttelevana sijoituskohteena ja jotta valtio omistajana ja yhtiöiden johto eivät syyllisty yhdenvertaisuusperiaatteen ja sijoittajien tasapuolisen kohtelun sekä lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record