Influence of soil physico-chemical characteristics on the success of growing the black truffle (Tuber melanosporum) in the Auvergne region in France

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211662
Title: Influence of soil physico-chemical characteristics on the success of growing the black truffle (Tuber melanosporum) in the Auvergne region in France
Author: Marley, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Applied Biology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211662
http://hdl.handle.net/10138/15822
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Den svarta tryffeln (Tuber melanosporum) är en outgrundlig svamp. Uppfattningen, att de fysikalisk-kemiska egenskaperna av jordmånen är av stor betydelse för den, har en stor anhängarskära. Odlingsförsöken i Auvergne-regionen i Frankrike är åtföljda av svårigheter. Gérard Chevalier (Institut National de la Recherche Agronomique) postulerar att jordmånar med en lerhalt som överskrider 40% inte vore gynnsamma för odlingen om inte denna effekt utjämnades av en hög stenighet. Arbetet som åtagits skulle bekräfta denna hypotes och ytterligare granska mykorrhiza-tillståndet av de 25 tryffelodlingarna i regionen varav vissa är trettio år gamla. Resultaten visar att 50% av odlingarna härbärgerar ännu Tuber melanosporum mykorrhiza. Statistisk analys av de samlade data visavi jordmånsanalyser samt tolkning av jordmånsprofiler i relation till produktionen, visar att hög lerhalt förminskar chanserna för framgång. De förvärvade resultaten är inte tillräckliga för att visa en kompensationseffekt av stenig jordmån. Ytterligare framhäver denna undersökning den signifikanta rollen av total karbonat-, aktiv karbonat-, fosfor- och kaliumhalten. Dessa resultat bör betraktas med försiktighet på grund av den begränsade storleken av provet och dess medlemmars heterogena drag. Jordorienterade metodologin tar heller inte i beaktande diverse miljöfaktorer vars inverkan kunde vara stor (till exempel ljusförhållanden i odlingarna). Trots dessa begränsningar har undersökningen en dubbel vetenskaplig och teknisk räckvidd. För forskare, ger den ytterligare inblickar. För dem som önskar producera Tuber melanosporum bekräftar studien en existerande potential i Auvergne. Överlag upplyser rapporten svarta tryffelns mörka synbara anlete.The black truffle (Tuber melanosporum) is an inscrutable mushroom. It is widely believed that the physico-chemical properties of a soil are of great importance for it. Its cultivation in the Auvergne region in France is fraught with impediments. Gérard Chevalier (Institut National de la Recherche Agronomique) postulates that soils with higher than 40% clay content would be inauspicious, unless moderated by a compensating effect from increased rock fragments content. The work undertaken should substantiate this hypothesis, and furthermore take inventory of the mycorrhizal status of the 25 truffle orchards, some of which are thirty years old. The results show that 50% of the plantations still house Tuber melanosporum mycorrhizae. Statistical analysis of the collected information vis-à-vis soil analyses and interpretations of soil profiles in relation to production, shows that a high clay content diminishes the chances of success. The results attained are not sufficient to assert the compensatory effect of soil stoniness. This study moreover highlights the significant roles of total carbonate, active carbonate, phosphorus and potassium contents. These results should be considered with caution, since the small size sample consists of “instances” with heterogeneous characteristics, and the soil analysis methodology does not take into account various environmental factors, whose impact could well be significant (for example light conditions in the orchards). Despite these limitations, this study conveys a dual adage, both scientific and technical. For researchers, it brings some additional insights. For those who wish to produce Tuber melanosporum, it confirms an existing potential in Auvergne. By and large, it illuminates the murky manifest countenance of the black truffle.
Subject: svart tryffel
tryffelodling
jordmån
miljö
mykorrhizatillstånd
produktion
Tuber melanosporum
black truffle
Auvergne
truffle orchard
soil
environment
mycorrhizal status
production
sienet
tryffeli
viljely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record