Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251428
Title: Akwé: Kon -ohjeiden vaikutus saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa
Author: Meriläinen, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251428
http://hdl.handle.net/10138/158595
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: The Akwé: Kon Guidelines, based on the Article 8(j) of the Convention on Biological Diversity, are voluntary guidelines for cultural, environmental and social impact assessment. The Guidelines are intended to be applied in the impact assessments of plans and projects conducted in areas that are inhabited or used by indigenous populations or that contain sacred places of indigenous peoples. The Guidelines have been applied for the first time ever in Finland in Hammastunturi wilderness area. The research question of the thesis is 'To what extent the Akwé: Kon Guidelines have affected on the consideration of Sami perspective in the management plan of Hammastunturi wilderness area'. The data of the thesis consists of two management plans of Hammastunturi wilderness area published in different years. In the new plan the Akwé: Kon Guidelines have been applied whereas in the old plan the Guidelines have not been used. The management plans produced by the Finnish forest administrator Metsähallitus are secondary data. The qualitative research methods used in the thesis are comparative content analysis and thematic analysis. As a result of the content analysis four themes about the consideration of Sami perspective came up from the data. The themes are Sami perspective in the structure of the plans, attitude towards the indigenous people, values and the actions presented in the plans. The key differences of the new plan compared to the old plan are that the Sami people are concerned more extensively in the context of cultural heritage and traditional livelihoods, the Sami people are referred to as an indigenous people, the Sami culture is defined as a cultural value of the area and the new plan contains actions that directly aim at the protection of Sami culture. The conclusions are that in the new plan the Sami perspective is integrated into the other sections better than in the old plan. In addition, the Sami people are considered as an indigenous people and not as a minority. Contrary to the old plan, in the new plan the cultural values regarding the indigenous people are essential part of the plan. In the actions of the old plan the protection of the Sami culture is in passive level whereas the actions of the new plan aim more actively at the protection of Sami culture. In conclusion, the Akwé: Kon Guidelines have affected positively on the consideration of Sami perspective in the management plan of Hammastunturi wilderness area. The Guidelines have affected above all on the attitude towards the Sami people but less on the concrete actions of the plan.Akwé: Kon -ohjeet ovat YK:n Biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):n mukaiset vapaaehtoiset ohjeet kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointiin. Ohjeet on tarkoitettu käytettäviksi sellaisten suunnitelmien ja hankkeiden vaikutusarvioinnissa, jotka toteutetaan alkuperäiskansojen asuinalueilla, käyttöalueilla tai pyhillä paikoilla. Ohjeita on testattu ensimmäistä kertaa maailmassa Hammastunturin erämaa-alueella. Tutkielman tutkimuskysymys on 'Missä määrin Akwé: Kon -ohjeet ovat vaikuttaneet saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa'. Tutkielman aineistona on kaksi eri ajankohtana julkaistua Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joista uudemmassa Akwé: Kon -ohjeita on sovellettu kun taas vanhemmassa ohjeita ei ole käytetty. Metsähallituksen laatimat hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat sekundaariaineistoja. Tutkielman laadullisia tutkimusmenetelmiä ovat vertaileva sisällönanalyysi ja teemoittelu. Vertailevan sisällönanalyysin tuloksena aineistosta nousi esiin neljä saamelaisnäkökulman huomioimiseen liittyvää teemaa, jotka ovat saamelaisnäkökulma suunnitelman rakenteessa, suhtautuminen alkuperäiskansaan, arvopohja ja suunnitelman toimenpiteet. Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisimmät saamelaisnäkökulman huomioimiseen liittyvät erot verrattuna vanhaan suunnitelmaan ovat, että saamelaisia käsitellään kattavammin kulttuuriperinnön ja luontaiselinkeinojen yhteydessä, saamelaisista puhutaan alkuperäiskansana, saamelaiskulttuuri määritellään erämaan kulttuuriarvoksi ja suunnitelmassa nimetään suoraan saamelaiskulttuurin turvaamiseen tähtääviä aktiivisia toimenpiteitä. Johtopäätöksiä ovat, että uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa saamelaisnäkökulma on integroitu osaksi muita osa-alueita vanhaa suunnitelmaa paremmin. Lisäksi saamelaisiin suhtaudutaan alkuperäiskansana eikä vähemmistönä. Toisin kuin vanhassa suunnitelmassa, uudessa suunitelmassa alkuperäiskansaan liittyvät kulttuuriarvot ovat keskeinen osa suunnitelmaa. Vanhan suunnitelman toimenpiteissä saamelaiskulttuurin suojaaminen jätetään passiivisen turvaamisen tasolle, kun taas uuden suunnitelman toimenpiteillä pyritään aktiivisemmin saamelaiskulttuurin turvaamiseen. Loppupäätelmä on, että Akwé: Kon -ohjeet ovat vaikuttaneet positiivisesti saamelaisnäkökulman huomioimiseen Hammastunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Ohjeistus on vaikuttanut etenkin asennoistumiseen saamelaiskulttuuria kohtaan, mutta vähemmän suunnitelman konkreettisiin toimenpiteisiin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ethesispdf.pdf 2.219Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record