Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/158749

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus
Author: Seppänen-Järvelä, R; Syrjä, V; Juvonen-Posti, P; Pesonen, S; Laaksonen, M; Tuusa, M; Savinainen, M; Henriksson, M
Publisher: Kela
Date: 2015
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 141
ISBN: 978-951-669-991-5 (nid.)
978-951-669-992-2 (pdf )
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/158749
Abstract: Tämä tutkimus on osa Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeeseen (TK2-hanke) kohdistunutta arviointitutkimusta, jonka tehtävä oli arvioida kuntoutusmallin toteutumista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmista. Tapaustutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa kuntoutujan kuntoutus- ja kuntoutumisprosessista, sen sisällöstä ja etenemisestä sekä kuntoutumista edistävistä ja haittaavista mekanismeista. Monimenetelmällinen tapaustutkimus koski 11:tä kuntoutujaa. Siinä sovellettiin fenomenologista ajattelutapaa, realistisen arvioinnin käsitteitä ja vertailevan analyysin metodia. Tutkimuksessa oli moninäkökulmainen haastatteluaineisto sekä asiakirja- ja kyselyaineistot. Aineistojen analyysissä koottiin ensin kaikista aineistoista tutkimuskysymyksittäin tapauskuvaukset, ja toisessa vaiheessa tapauksia vertailtiin kuntoutujan työuraan liittyvien vaikutusten näkökulmasta. Toimijoiden yhteistoiminta edisti kuntoutumista. Kuntoutujan oman toimijuuden lisäksi keskeistä oli esimiehen tai työpaikan osallistuminen. Vaikutukset, jotka kytkeytyivät työhön ja työuraan, edellyttivät työpaikan ja esimiehen aktiivista osallistumista kuntoutusprosessiin. Kuntoutuksen tulokset rajoittuivat kuntoutujan omaan terveyteen ja hyvinvointiin, jos kuntoutumista edistävä mekanismi työpaikalla ja esimiestyössä ei toiminut. Työterveyshuollon aktiivinen kumppanuus edisti erityisesti osatyökykyisten kuntoutumista. TK2-malli vaikutti merkittävästi yksilön hyvinvointiin ja tuki työssä jatkamista, kun kuntoutujan toimijuutta tuettiin ja hän sai riittävästi tietoa tavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa varten.
Description: 200 s.
Subject: kuntoutus
työhönkuntoutus
työikäiset
arviointitutkimus
laadullinen tutkimus
tapaustutkimus
työterveyshuolto
työkyky
työkyvyn tuki
kuntoutuksen palveluntuottajat
kuntoutusyhteistyö
Order price: 25,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tutkimuksia141.pdf 1.437Mb PDF View/Open
Liite1 Kuntoutujan haastattelu.pdf 1.026Mb PDF View/Open
Liite2 Esimiehen haastattelu.pdf 948.6Kb PDF View/Open
Liite3 Työterveyshuollon edustajan haastattelu.pdf 961.1Kb PDF View/Open
Liite4 Kuntoutu ... sen tiimin haastattelu.pdf 956.1Kb PDF View/Open
Liite5 Kuntoutusseloste.pdf 927.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record