Määräisyys funktionaalisena pääsanana suomen kielen nominilausekkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093978
Title: Määräisyys funktionaalisena pääsanana suomen kielen nominilausekkeessa
Author: Gröndahl, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093978
http://hdl.handle.net/10138/158858
Thesis level: master's thesis
Discipline: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap
Abstract: This thesis is a study of the grammatical status of definiteness in the Finnish noun phrase, from the perspective of generative linguistics. I propose that the Finnish definite noun phrase contains a functional head D, hosting the definiteness feature [+DEF]. My argument is based on the noun phrase having numerous properties, which point to definiteness being present as a grammatical feature. In addition, many structural observations demonstrate that definiteness is linked to a functional projection above NP. I also propose that the element "se", which has reduced from a demonstrative into a definite article in spoken Finnish, is localizable to the Specifier position of DP, like demonstrative pronouns. The D-head, on the other hand, is always phonologically null in Finnish, and also present in "bare" definite noun phrases containing no definite determiner (i.e. a definite article, a demonstrative or a personal pronoun). The analysis fits well with a broader diachronic framework, according to which the definite article develops universally due to the semantic reduction of a demonstrative. I argue that the definite article is a consequence of an EPP-feature in the D-head, mandating the Specifier of DP to be articulated. In this regard, D behaves like the T-head in Finnish, where an optional EPP-feature produces a semantically empty expletive to the subject position of verbs with no semantic arguments.Tämä tutkielma käsittelee määräisyyden kieliopillista asemaa suomen kielen nominilausekkeessa generatiivisen kielitieteen näkökulmasta. Esitän, että suomen kielen määräisen nominilausekkeen syntaktisessa rakenteessa on määräisyyspiirrettä [+DEF] kantava funktionaalinen pääsana D. Argumenttini perustuu siihen, että nominilausekkeella on useita ominaisuuksia, jotka viittaavat kieliopillisen määräisyyspiirteen olemassaoloon. Lisäksi monet rakenteelliset havainnot osoittavat, että määräisyys kytkeytyy NP:n yläpuoliseen funktionaaliseen projektioon. Esitän lisäksi, että puhekielessä määräisen artikkelin asemaan demonstratiivipronomimista redusoitunut elementti "se" on paikannettavissa DP:n määrepositioon, samoin kuin demonstratiivit. D-pääsana taas on suomessa aina fonologisesti tyhjä ja läsnä myös "paljaissa" määräisissä nominilausekkeissa, jotka eivät sisällä määräistä tarkennetta (demonstratiivi, määräinen artikkeli tai persoonapronomini). Analyysi sopii yhteen laajemman diakronisen viitekehyksen kanssa, jonka mukaan määräinen artikkeli kehittyy yleisesti demonstratiivin semanttisen redusoitumisen kautta. Esitän, että määräinen artikkeli on seuraus D-pääsanaan paikannettavasta EPP-piirteestä, joka vaatii DP:n määreen tulevan artikuloiduksi. D käyttäytyy suomessa tältä osin samoin kuin T-pääsana, jonka optionaalinen EPP-piirre tuottaa semanttisesti tyhjän ekspletiivin argumentittomien verbien subjektipositioon.
Subject: nominilauseke
määräisyys
artikkeli
demonstratiivi
DP


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu.pdf 453.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record