A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093987
Title: A systematic review of how learning and teaching vary in one Finnish university
Author: Jaskari, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093987
http://hdl.handle.net/10138/158860
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The purpose of this qualitative study was to systematically analyze how university teaching and learning vary in one Finnish university. My research questions were "How do students' approaches to learning vary?" and "How do teachers' approaches to teaching vary?" In this systematic review, I used the relational model of learning and teaching in universities as a theoretical framework. This model provides a tool to analyze the variation in students' approaches to learning and teachers' approaches to teaching in different teaching-learning environments. The quality of what students learn is linked to the variation in how students learn and how university teachers teach in teaching-learning environments in universities. The quality of learning and teaching is also connected with the allocation of resources and funding in universities and global university rankings. Methods. By using the method of systematic review, I analyzed the variation in teaching and learning in a data sample of 23 high-quality peer-reviewed academic articles. The research context of the studies, which concerned teaching and learning in universities, was the University of Helsinki. Results and conclusions. In this review, students' learning varies mainly in how the students approach their learning (i.e. as surface or deep approaches to learning). Students' learning is modified by the students' learning strategies (e.g. as systematic or critical studies), study orientations (i.e. reproduction- or meaning-oriented learning), and study orchestrations (i.e. different profiles of approaches to learning). Teaching varies mainly in how the teachers approach their teaching (i.e. as teacher- or student-focused approaches to teaching). Teaching is modified by the teachers' conceptions of teaching, teaching strategies (i.e. content- or learning-focused approaches to teaching), and amounts of pedagogical training (that affect the approaches to teaching). Both learning and teaching vary in different teaching-learning environments (both within courses and between disciplines). Both students' and teachers' conceptions of knowledge (e.g. as integrated or fragmented knowledge; declarative or procedural knowledge) affect their approaches to learning and teaching. This systematic review synthesizes what we know about learning and teaching in one university in Finland. This knowledge provides guidelines on how the quality of learning and teaching can be improved both in policy and practice largely in universities in Finland. Essentially, learning is based on good teaching that is focused on the students' learning.Tavoitteet. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli systemaattisesti analysoida miten yliopisto-opetus ja -oppiminen varioi yhdessä suomalaisessa yliopistossa. Tutkimuskysymykseni olivat "Miten oppilaiden lähestymistavat oppimiseen vaihtelevat?" ja "Miten opettajien lähestymistavat opettamiseen vaihtelevat?" Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytin teoreettisena viitekehyksenä yliopisto-oppimisen ja -opettamisen relaatiomallia. Malli analysoi oppilaiden lähestymistapoja oppimiseen ja opettajien lähestymistapoja opettamiseen erilaisissa opetus-oppimisympäristöissä. Oppilaiden oppimisen laatu (eli mitä oppilaat oppivat) on yhteydessä (vaihteluun) miten oppilaat oppivat ja miten yliopisto-opettajat opettavat yliopistoissa. Oppimisen ja opettamisen laatu liittyy myös siihen, miten resursseja kohdennetaan yliopistoissa ja miten yliopistot sijoittuvat kansainvälisissä vertailuissa. Menetelmät. Tutkimuksessa analysoin variaatioita opetuksessa ja oppimisessa. Tutkimusmenetelmäni oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Datana oli 23 korkealaatuista vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joissa tutkittiin opetusta ja oppimista yhdessä yliopistossa. Tutkimuskonteksti artikkeleissa oli Helsingin yliopisto. Tulokset ja johtopäätökset. Pääsääntöisesti oppilaiden oppiminen varioi sen perusteella, miten oppilaat lähestyivät oppimista (eli pinta tai syvä oppiminen). Oppilaiden oppiminen määräytyi myös oppilaiden oppimisstrategioiden (esimerkiksi systemaattisena tai kriittisenä suhtautumisena opintoihin), opiskelu-orientaatioiden (eli toistettavuus- tai merkitys-orientoitunut tietojen oppiminen), ja opiskelu-orkestroinnin (eli erilaisia lähestymistapoja oppimiseen) perusteella. Pääsääntöisesti opettaminen varioi sen perusteella, miten opettajat lähestyivät opetustaan (eli opettaja- tai oppilaskeskeisenä lähestymistapana opettamiseen). Opettaminen määräytyi myös opettajien opettamiskäsitysten, opettamisstrategioiden (eli sisältö- tai oppimiskeskeiset opettamisen lähestymistavat), ja yliopistopedagogisen opiskelun määrän (joka vaikuttaa opettamisen lähestymistapohin) perusteella. Sekä oppiminen ja opettaminen vaihtelivat erilaisissa opetus-oppimisympäristöissä (sekä eri kursseilla että tieteenalojen välillä). Sekä oppilaiden että opettajien käsitykset tiedosta (eli kokonaisvaltaisena tai pirstalaisena tietona; deklaratiivisena tai proseduraalisena tietona) vaikuttivat heidän lähestymistapoihin oppimiseen ja opettamiseen. Systemaattinen katsaus kokoaa tiedon oppimisesta ja opettamisesta yhdessä suomalaisessa yliopistossa. Tämä tieto ohjeistaa miten oppimisen ja opetuksen laatua voidaan parantaa niin toimintaperiaatteellisesti kuin käytännössä suomalaisissa yliopistoissa. Olennaisesti, oppiminen perustuu hyvään opetukseen, joka fokusoituu oppilaiden oppimiseen.
Subject: university
learning
teaching
relational model
systematic review
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record